Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Δικαίωση για τους φοιτητές Γεωπονίας.. Μετά τις αντιδράσεις έγινε το αυτονόητο!

 


Οι κινητοποιήσεις φοιτητών και καθηγητών σε 13 τμήματα Γεωπονίας (πρώην ΤΕΙ) σε 7 πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, έπιασαν τόπο. Οι εντονότερες πιέσεις ασκήθηκαν από την Ήπειρο με τους ακαδημαικούς της Σχολής Γεωπονίας να φτάσουν στο σημείο της μαζικής παραίτησης αρνούμενοι να συνεχίζουν να διδάσκουν σε ένα τμήμα που δεν παρείχε το παραμικρό επαγγελματικό δικαίωμα.

Μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στη Βουλή και την τροπολογία που είχε κατατεθεί από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση προχώρησε τελικά σε μία σειρά αλλαγών στο επίμαχο άρθρο.

Η βελτίωση που έγινε αφορά σπουδαστές και αποφοίτους τμημάτων των οποίων τα δικαιώματα δεν είχαν διασφαλιστεί, όταν έγινε η συγχώνευση των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια.

Ικανοποιείται, ιδίως, το βασικό αίτημα των φοιτητών και καθηγητών, για ονομαστική αναφορά των τμημάτων αφού αυτά προστέθηκαν στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 426 2/2014 (Α΄114), της παρ.1 του άρθρου 126.

Επιπλέον στη βελτίωση προστέθηκε και χρονικός περιορισμός 60 ημερών, εντός των οποίων το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε) οφείλει να εκφέρει γνώμη.

Αναφορικά με την βελτίωση, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Άρτας ΝΔ, κ. Γιώργος Στύλιος, δήλωσε τα εξής: «Φέραμε στη Βουλή τροπολογία που διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών των τμημάτων Γεωπονίας σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι απόφοιτοι της Γεωπονικής Σχολής που βρίσκεται στη πόλη μας. Δώσαμε τέλος σε μια αδικία που η προχειρότητα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε. Ένα καλό νέο για την Άρτα και τους φοιτητές της πόλης μας. Αποδεικνύουμε πως είμαστε δίπλα τους».

Το κείμενο της νομοτεχνικής βελτίωσης

Άρθρο 126 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000»

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, η υποπερ. δδ) τροποποιείται ως προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προστίθενται υποπερ. εε), στστ), ζζ), ηη) θθ) ιι) κκ) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

 «α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας,

εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας

στστ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας και τα πρώην Τμήματα Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα, πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι και πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι,

ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,

ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, κκ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ από την άπρακτη παρέλευσή της τεκμαίρεται θετική γνώμη, καθώς και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και».

2. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του δασολόγου, προστίθενται υποπερ. γγ), δδ), εε) και στστ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

γγ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών των Φυτών, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού,

εε) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών δασολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ από την άπρακτη παρέλευσή της τεκμαίρεται θετική γνώμη, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε. και».

3. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του ιχθυολόγου, προστίθενται υποπερ. εε) και στστ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,

ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,

γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

δδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.,

εε) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,

στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών ιχθυολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ από την άπρακτη παρέλευσή της τεκμαίρεται θετική γνώμη, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε,

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Παραιτούνται ΟΛΟΙ οι καθηγητες του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Αρτα.Ακολουθεί η απόφαση:
"Ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τα μέλη της Συνέλευσης της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαμαρτυρόμαστε έντονα προς την Ελληνική Πολιτεία για τη συνέχιση της διατήρησης του καθεστώτος ομηρίας των αποφοίτων της Σχολής μας, μη έχοντας νομοθετήσει ακόμη την αυτοδίκαια απόδοση σε αυτούς επαγγελματικών δικαιωμάτων γεωπόνου.
Παρότι το αίτημά μας είναι απόλυτα δικαιολογημένο και αυτονόητο, καλό είναι να υπενθυμίσουμε στην ελληνική κοινωνία ότι:
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα σύγχρονο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, διακριτός περιφερειακός πόλος αριστείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η λειτουργία σε αυτό της Σχολής Γεωπονίας από το 2018 συμβάλλει στην ενίσχυση του κύρους και της αναγνωρισιμότητάς του, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς.
Από το 2019, που η Σχολή Γεωπονίας υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές πανεπιστημίου, οργανώνει ένα σύγχρονο πρόγραμμα πενταετών προπτυχιακών σπουδών, το οποίο είναι πιστοποιημένο από την ΕΘΑΑΕ (τότε ΑΔΙΠ) και το οποίο κατά 90% ταυτίζεται με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόζουν καθιερωμένες Γεωπονικές Σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ συμπεριλαμβάνει όλες τις σύγχρονες καινοτομίες και τάσεις της Γεωπονικής Επιστήμης. Ταυτόχρονα, ως οφείλουμε, μεριμνούμε για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών τεχνολογικής κατεύθυνσης, που κατά τη διαδικασία ένταξης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σπούδαζαν στη Σχολή, οι οποίοι όμως αποφοιτούν λαμβάνοντας πτυχίο τετραετούς τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΤΕΙ), χωρίς να έχουν καμία συσχέτιση με τους φοιτητές πενταετών γεωπονικών σπουδών. Άλλωστε, οι τελευταίοι (απόφοιτοι ΤΕΙ) απολαμβάνουν αναγνωρισμένα από την Πολιτεία επαγγελματικά δικαιώματα από το 1989.
Από το 2019, η Πολιτεία, μέσω της εθνικής διαγωνιστικής διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων, επιλέγει υποψήφιους φοιτητές και τους αποστέλλει στη Σχολή μας για να σπουδάσουν τη Γεωπονική Επιστήμη, αποκρύβοντάς τους όμως ότι εισέτι δεν έχει αποδώσει επαγγελματικά δικαιώματα με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθιστώντας το πτυχίο τους άξιο μόνο για κορνίζα και χωρίς κανένα επαγγελματικό αντίκρισμα στην Ελλάδα.
Είναι πρόδηλο, ότι η έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν περιορίζει απλά την ελκυστικότητα της Σχολής μας αλλά αμφισβητεί στην πράξη την ίδια την υπόστασή της, παρά το κύρος και την αναγνωρισμένη αξία του ακαδημαϊκού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτή, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών που οργανώνει, τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με επιστημονικές υποδομές αιχμής που διαθέτει, τα σύγχρονα θερμοκήπια και το αγρόκτημα που διαχειρίζεται στην πανεπιστημιούπολη της Άρτας.
Το επιτακτικό αίτημα και η διαμαρτυρία των φοιτητών μας είναι απόλυτα αιτιολογημένα, και όλοι μας διακηρύσσουμε ότι επιτέλους θα πρέπει να εισακουστούν έμπρακτα. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο που οδηγούνται, βλέπουν τα όνειρά τους, τα χρόνια τους, το υστέρημα των οικογενειών τους και τις σπουδές τους να σπαταλούνται και ενώνουν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους σε όλη την Ελλάδα για να πετύχουν αυτό που η Πολιτεία θα έπρεπε να προβλέψει και να έχει ρυθμίσει νομοθετικά εδώ και χρόνια.
Χθες, κατατέθηκε το άρθρο 126, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που «προβλέπει» την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων γεωπόνου στους αποφοίτους των Σχολών μας. Το συγκεκριμένο άρθρο αποπνέει, ακόμη και τώρα, τη διάθεση της Πολιτείας να μη δώσει καθαρή λύση στο πρόβλημα που η ίδια προκάλεσε. Είναι γραμμένο πρόχειρα και βιαστικά, διατηρώντας το διαχωρισμό σε Γεωπονικές Σχολές που αναφέρονται ονομαστικά και σε όλες τις υπόλοιπες σε σωρό, οι οποίες καλούνται αποσπασματικά και κατά μόνας να αιτηθούν την αναγνώρισή τους, αφού πρώτα γνωμοδοτήσουν αναρμόδιοι με την άσκηση του επαγγέλματος φορείς, χωρίς να προβλέπει ρητές προθεσμίες για την ευόδωση του αιτήματός τους, αλλά καταλήγει στην αόριστη αναφορά έκδοσης μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δημιουργώντας οφθαλμοφανή περιθώρια για τη διατήρηση των συνθηκών ομηρίας χιλιάδων πτυχιούχων. Όλα αυτά θα τα θέσουμε υπόψη της Εθνικής Αντιπροσωπείας τις επόμενες ημέρες, ώστε κανείς να μην μπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων άγνοια.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αισθανόμαστε ότι η Πολιτεία αμφισβητεί στην πράξη το έργο μας και την ποιότητά του. Έχοντας πλήρη επίγνωση για τις πράξεις μας και με αίσθημα ευθύνης και αξιοπρέπειας, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφασίζουμε να υποβάλουμε τις παραιτήσεις μας στην αξιότιμη κα. Πρύτανη και να απαλλάξουμε πλέον το Δημόσιο από το κόστος της μισθοδοσίας μας, αφού, όπως φαίνεται, δεν μας χρειάζεται.
Τα μέλη της Συνέλευσης
της Σχολής Γεωπονίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Θοδωρή Κορωναίου- Δήλωση Φίλες και Φίλοι,

Η ανακοίνωση των υποψηφίων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ψηφοδέλτιο της Πρέβεζας, αποτελεί σημείο καμπής για την πολιτική μου δραστηριότητα. Είναι γνωστό ότι παρότι έθεσα υποψηφιότητα δεν επιλέχθηκα.
Ευχαριστώ τους εκατοντάδες συμπολίτες, τόσο τα μέλη του κόμματος αλλά ιδιαίτερα τους φίλους και συνεργάτες από άλλους πολιτικούς χώρους και όλες τις περιοχές του Νομού μας, που από την αρχή και όλο το διάστημα, στήριξαν την υποψηφιότητά μου και στάθηκαν δίπλα μου. Αυτοί και μόνο ήταν και είναι η δύναμή μου, τιμώντας με τη ψήφο τους το πρόσωπο μου, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες που συμμετείχα διαχρονικά και με συνέπεια.
Μοναδικός σκοπός της υποψηφιότητάς μου ήταν να θέσω στην διάθεση του λαού του Νομού μας τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ικανότητες μου. Να προσφέρω με αγάπη και ανιδιοτέλεια, με ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο και ήθος, στον τόπο που ζω, ότι κέρδισα από αυτόν και να συμβάλλω στην καλυτέρευση της ζωής των ανθρώπων της εργασίας που αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να δημιουργήσουν, σε ένα αντίξοο και πολλές φορές εχθρικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.
Εξάλλου είναι γνωστό ότι δεν είμαι ανεπάγγελτος και ποτέ δεν είδα την ενασχόληση μου με τα κοινά ως επαγγελματικό καταφύγιο, το αντίθετο μάλιστα, δραστηριοποιούμαι από μικρός στον ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό ιδιωτικό τομέα και δεν αποσκοπώ στο να βιοποριστώ από μισθοδοσίες ενασχόλησης με τα κοινά και διορισμούς σε δημόσιες θέσεις.
Δηλώνω παρών και παραμένω ενεργός με περισσότερη θέληση, δύναμη, και πείσμα να ασχολούμαι με τα κοινά με την ίδια περπατησιά, τόσο στον επαγγελματικό μου κλάδο ως Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, αλλά και στον χώρο της τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου με τοποθέτησε η ψήφος των συμπολιτών μου και μόνο, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

Θοδωρής Κορωναίος Γεωπόνος Μελετητής
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε Πρέβεζας

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Σπύρος Βελέντζας πρώην υποψήφιος Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας


 Ο Μπάρκας μαγείρεψε το ψηφοδέλτιο και κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει τρίτο κόμμα στην Πρέβεζα

Ακολουθεί η αιχμηρή ανακοινωσή του !

Η πολιτική καριέρα ως επάγγελμα για ανεπάγγελτους. Κρατικοδίαιτοι επαγγελματίες της πολιτικής οι οποίοι δεν άσκησαν ποτέ ή δεν ασκούν επί δεκαετίες συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Στο ερώτημα, τί ήταν πριν γίνει πολιτικός, δεν υπάρχει σαφής απάντηση. 

Είτε διορισμένοι,είτε εκλεγμένοι συντηρούν και αναπαράγουν τη θέση τους μέσω μιας αμφίδρομης πελατειακής σχέσης με "υψηλά" κομματικά κλιμάκια αφ' ενός και τους πολίτες αφ' ετέρου. Με ψιθύρους στο αυτί και με μια πολλά υποσχόμενη χειραψία. Με έπαρση,αλαζονεία,ψεύτικη εγκαρδιότητα, προσποίηση ότι φροντίζει το κοινό καλό, ενώ το μόνο που σκέφτεται είναι το συμφέρον του. 

Αυτοί οι επαγγελματίες της πολιτικής, εκείνο που υπερασπίζονται με κάθε τρόπο είναι το επάγγελμά τους και όχι η ιδεολογία ή το κόμμα.Μόνο αυτό τους δίνει κοινωνική και οικονομική υπόσταση.Γι' αυτό και είναι κατά κανόνα μειωμένης αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης 

Ευάλωτοι σε υποχωρήσεις και συμβιβασμούς ή ακόμα και σε συναλλαγές και διαπλοκές και εν γένει χειραγωγήσιμοι από διάφορα οικονομικά και άλλα συμφέροντα. 

Όταν κάποιος παραμένει πέραν του δέοντος στην εξουσία, πρέπει να τον διώχνουμε με τις κλωτσιές. 

Η μή επανεκλογή είναι η βαλβίδα ασφαλείας για ανανέωση, ώστε να μειωθεί η διαφθορά και η διαπλοκή. 

Ουδείς αναντικατάστατος!

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Έφυγε από τη ζωή ο Δήμαρχος…Ιωαννίνων

 


Σήμερα αργά το απόγευμα έφυγε από τη ζωή ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος έδινε τους τελευταίους μήνες μάχη με τον καρκίνο…

O καθηγητής Ιατρικής Μωυσής Ελισάφ, υπήρξε ο πρώτος δήμαρχος εβραϊκής καταγωγής που εξελέγη στην Ελλάδα.

Ο Μωυσής Ελισάφ, γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1954. Οι γονείς του επιβίωσαν του Ολοκαυτώματος. Κατάφεραν να διαφύγουν στη Μ. Ανατολή, όμως οι οικογένειές τους χάθηκαν. Οι παππούδες οι γιαγιάδες και 10 συγγενείς του δεν επέστρεψαν από το Άουσβιτς και το Μπιρκενάου. Ο πατέρας του είχε κατάστημα µε υφάσματα και η μητέρα του ασχολούνταν µε τα οικιακά.

Δήμαρχος Ιωαννίνων εξελέγη τον Ιούνιο του 2019, ως επικεφαλής τού πολυσυλλεκτικού συνδυασμού «Γιάννενα Νέα Εποχή», τον οποίο πλαισίωσαν στελέχη της κεντροαριστεράς   και της Ν.Δ.

Ο Μωυσής Ελισάφ, διετέλεσε επί πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Επί διετία διετέλεσε, γενικός γραμματέας του Δ.Σ, ενώ για 2 δεκαετίες, ήταν πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων.

Αμέσως μετά την εκλογή του ως δημάρχου Ιωαννίνων, τον Ιούνιο του 2019, το ΚΙΣΕ σε ανακοίνωση του, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Για τον Ελληνικό Εβραϊσμό, η επιτυχία του Μωυσή Ελισάφ σηματοδοτεί σταθμό στην ιστορία της εβραϊκής παρουσίας, τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων, όσο και στην Ελλάδα, αφού για πρώτη φορά Έλληνας εβραϊκού θρησκεύματος εκλέγεται δήμαρχος. Μια επιτυχία που προκαλεί θαυμασμό, αλλά και συγκίνηση».

Ο Μωυσής Ελισάφ αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1979. Εργάστηκε στο Institute of Lipids and Atherosclerosis Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Sackler School of Medicine του Πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ , Ισραήλ (1993-1994).

Διετέλεσε καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής της Β’ Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ. Ήταν επίσης υπεύθυνος των Εξωτερικών Ιατρείων Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας όπου παρακολουθούνται πολυάριθμοι ασθενείς.

Υπήρξε ενεργό μέλος 27 Επιστημονικών Εταιρειών, ενώ διετέλεσε κατ΄επανάληψη πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και μέλος του Δ.Σ. Επίσης, υπήρξε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Ο εκλιπών διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σύνταξης και μέλος της συντακτικής επιτροπής, 47 διεθνώς αναγνωρισμένων ιατρικών περιοδικών, αλλά και κριτής σε 118 διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει 772 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στη βασική και κλινική έρευνα, στο αντικείμενο της υπέρτασης, των λιπιδίων, της αθηροσκλήρωσης, καθώς και στις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών. Έχει εκδώσει 2 βιβλία, με αντικείμενο τις διαταραχές τής οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών, καθώς και τις δυσλιπιδαιμίες. Είχε οργανώσει πολλά συνέδρια και συμπόσια στο αντικείμενο της υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας, της αθηροσκλήρωσης, της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.

Ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Satellite Meeting on Secondary Dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS), το 1999.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που σχετίζονται με τη θεραπεία των υπερλιπιδαιμιών, της υπέρτασης, του διαβήτη και άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Διετέλεσε επανειλημμένα δημοτικός σύμβουλος και ήταν πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών από το 2011 έως το 2014.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων


Ιόνια- Πρέβεζα.. Από το μηδέν για έναν ακόμη κουτσουρεμένο δρόμο

 


Την αδυναμία της Περιφέρειας Ηπείρου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, κυρίως οικονομικές, του οδικού άξονα Ιόνιας- Πρέβεζας, έτσι όπως αυτό σχεδιάζεται τα τελευταία 15 χρόνια αναγνώρισε και επίσημα ο Περιφερειάρχης..

Και αφού πήρε την μελέτη από το Υπουργείο Υποδομών με δική του πρωτοβουλία και διαπίστωσε το οικονομικό μέγεθος αποφάσισε να προχωρήσει σε μία καινούρια, που ουσιαστικά θα αφορά έναν νέο δρόμο πολύ κατώτερο του αρχικού.

Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε και η οποία ουσιαστικά προκλήθηκε από την παρέμβαση του Γιώργου Ζάψα και τα δημοσιεύματα που υπήρξαν αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες.

 «Το τμήμα από Λούρο μέχρι την παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης είναι το εύκολο. Όπου μπορεί θα γίνει και  τετράιχνος και κλειστός και όπου χρειάζεται θα κατασκευαστούν και παράλληλοι δρόμοι. Το δύσκολο τμήμα, είναι το πρώτο», ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Όπως εξήγησε τα τεύχη της μελέτης που είχε εκπονηθεί- χωρίς να ολοκληρωθεί – από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν έναν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, ο οποίος ξεφεύγει από τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσα από το ΕΣΠΑ.

Το ύψος του έχει καθοριστεί – όπως σημείωσε- από τον  τρόπο  που  είχε γίνει η ανάθεση με εκδήλωση ενδιαφέροντος της μελέτης το 2007,, που δεν προέβλεπε έκπτωση,  η δε  πληρωμή των μελετητών   ήταν συνάρτηση του προϋπολογισμού του έργου. «Μια τέτοια διαδικασία  δεν ευνοεί να τελειώσει μια μελέτη, αλλά ούτε δίνει λύσεις παραδεκτές  ως προς  τη βέλτιστη οικονομική λύση», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης και συνέχισε:

 «Πήραμε τα τεύχη είδαμε κάποια πράγματα, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε τέτοιες οικονομικές δυνατότητες και ορίσαμε τεχνικό σύμβουλο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε την καλύτερη λύση, ώστε να έχουμε ένα δρόμο σίγουρο, ένα δρόμο που θα λύνει όλα τα τοπικά θέματα. Δεν πρόκειται να δοθούν χρήματα σε δαπάνες, που τελικά θα έχει αποτέλεσμα να μη γίνει ποτέ το έργο».

Στη συνέντευξη ανέφερε ακόμη ότι το Υπουργείο Υποδομών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλέον τέτοιους δρόμους, χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς σημαίνει κάτι τέτοιο.

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μόνο ο κόμβος στη γέφυρα Καλογήρου σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου προϋπολογίστηκε μεταξύ 13,5 και 15 εκ. ευρώ, ποσό στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί η Περιφέρεια. «Τα ποσά αυτά είναι έξω από τις δικές μας προδιαγραφές και είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε την καλύτερη οικονομική και τεχνική  λύση», επανέλαβε, προσθέτοντας ότι μια από αυτές είναι και παλιά πρόταση του τότε βουλευτή Πρέβεζας Βαγγέλη Παπαχρήστου για χάραξη πίσω από τα βουνά. 

Σε κάθε περίπτωση ο πολυσυζητημένος δρόμος βρίσκεται και πάλι στο σημείο μηδέν, με αμφίβολο το μέλλον του..

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΜΙΛΑΝΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 


Αγγειό = Αγγείο. Ομηρική λέξη «άγγος». Ιλιάδα Β, 471 και Οδύσσεια 286 α β,

Αγκίδα = μυτερή σχίζα ξύλου. >«ακίς – ίδος».
Αγκούσα (η) = Μεγάλο άγχος (παραφθορά του τύπου ογκούσα, μετοχής του ρήματος ογκούμαι (συσσωρεύομαι, εξογκώνομαι.)
Απιθώνω=αφήνω κάτω. >αποθέτω.
Γούπατο= Από συμφυρμό των ομηρικών λέξεων «γη» και «πάτος» (Ιλιάδα Ζ, 202, Ι, 1190).
Δοκήθηκα (το δοκήθηκα)=το αντιλήφθηκα, το κατάλαβα, το ένιωσα. > δοκέω-ῶ=μου φαίνεται, θεωρώ, πιστεύω, νομίζω.
Ζεύλα και ζεύγλα= το καμπύλο μέρος του ζυγού μέσα από το οποίο περνά ο λαιμός του ζώου. > ζεύγνυμι= βάζω κάτω από το ζυγό.
Θημωνιά = θημωνιά. Ομηρική λέξη «θημών – ωνος». Οδύσσεια ε, 368
Κοσσιά= κοσσιά, κλαδευτήρι χόρτων. >«κόσσω»=κόβω.
Λανάρι=Ξύλινο εργαλείο για το ξάσιμο το μαλλιού. Ομηρική λέξη «λήνος»=μαλλί
Λιμασμένος=κατεχόμενος από άγρια πείνα. > λιμός=πείνα.
Μολόημα=περιστατικό που αξίζει να διηγηθεί. > ομολογέω-ώ.
Μαστάρι=Εξέλιξη της αρχαίας λέξης μαστός.
Νήλα και νίλα= συμφορά, ταλαιπωρία. Από την ομηρική λέξη «νηλής –ές» (Ιλιάδα, 632, Λ, 484, Π, 233) =ανηλεής, σκληρός.
Ξυθάλι = μασιά για τα κάρβουνα. Από τις ομηρικές λέξεις «ξέω» =ξύνω και «αιθάλη» =στάχτη, καπνιά.
Παραγκώμι=παρατσούκλι. (παρά και την αρχαία λέξη εγκώμιον).
Πάφλας= τενεκές. >«παφλάζω» =κάνω κρότο.
Ποδένομαι=φοράω τα παπούτσια μου, >υπόδημα.
Ποριά= ξύλινη, αυτοσχέδια πόρτα. >πόρος=πέρασμα, άνοιγμα.
Πυρομάδα= πυρωμένη στα κάρβουνα ή στο τζάκι φέτα ψωμιού. Από τις ομηρικές λέξεις «πυρ» και «ωμός»= άψητος (Χ, 347 και μ, 396).
Πυροστιά = πυροστιά, τρίποδο ή τετράποδο σιδερένιο εξάρτημα-βοήθημα, που μπαίνει στη φωτιά. Από τις ομηρικές λέξεις «πυρ- ός» και «ιστίη»=εστία.
Ρούγα = ρούγα, δρόμος πόλης. Ομηρική λέξη «ρωξ – ρωγός», στενωπός. Οδύσσεια χ, 143.
Ρούσα= ξανθή. Από τη λέξη «ρύσσιος», «ρούσιος» =κοκκινωπός, ξανθοκόκκινος.
Στέρφο = άγονο (από την ομηρική λέξη «στείρη»)
Στουρνάρι = στουρνάρι, αχμηρό σκληρό πέτρωμα. > «στόρνυμι» ή «στορέννυμι» (=εξομαλύνω).
Στρέω=συμφωνώ, αποδέχομαι κάτι που με συμφέρει. > στέργω.
Τάλαρος = μεγάλος ξύλινος κάδος, ξύλινο δοχείο για κρασί. Από την ομηρική λέξη «τάλαρος», Ιλιάδα, 568, Οδύσσεια ι, 247.

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Βραβεύσεις ΕΑΣ Σέγας Ηπείρου: Τιμήθηκε από τον ΣΕΓΑΣ ο “πατριάρχης” του κλασικού αθλητισμού της Παραμυθιάς, Πέτρος Μάστορας.


Ο ΣΕΓΑΣ Ηπείρου βράβευσε τον δημιουργό του κλασικού αθλητισμού της Παραμυθιάς Πέτρο Μάστορα, για την συμβολή του στην ανάπτυξη του αθλήματος, στα πλαίσια εκδήλωσης βραβεύσεων αθλητών και προπονητών.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιηθηκε με την υποστήριξη της ΠΕΔ στον Πολιτιστικό Πολυχώρο “Δημ .Χατζή” στα Ιωάννινα, το παρών έδωσαν σύσσωμος ο χώρος του στίβου της Ηπείρου καθώς και πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί της Περιφέρειας και των Δήμων.

Κυρίως όμως βρέθηκαν αθλητές που γαλουχήθηκαν και αναδείχθηκαν υπο τις οδηγίες και την προπόνηση του Πέτρου Μάστορα (όπως οι Βαλκανιονίκες Δήμητρα Τσίλη και ο Ηλίας Γώγος στην φωτογραφία) τιμώντας ετσι τον καθηγητή και προπαντός προπονητή τους, που ήταν ο πρώτος που “έχτισε” τον στίβο στην Παραμυθιά, με πολλές διακρίσεις και συμμετοχές τόσο σε πανελλήνιο οσο και σε βαλκανικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023

Με εντολή Αρείου Πάγου… Εισαγγελέας για τον Λούρο..

 


Η παρέμβαση που έκανε την Πέμπτη ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης για τα προβλήματα που ανέκυψαν στον Λούρο και η επίθεση που εξαπέλυσε προς τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, έμοιαζε ανεξήγητη.

Τελικά φαίνεται πως δεν είναι και μάλλον συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο.

Όπως αποκαλύπτει η «Καθημερινή» η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον Λούρο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η παραγγελία εστάλη τη Δευτέρα από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Η εισαγγελική παραγγελία ζητάει να διερευνηθεί κατεπειγόντως το ενδεχόμενο παράβασης της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και γενικώς της τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Τόσο το κλιμάκιο του ΟΦΥΠΕΚΑ που είχε κάνει αυτοψία όσο και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν καταθέσει εκτενή πορίσματα με αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων και είχαν δείξει ως υπεύθυνες τις εργασίες που γινόταν στην κοίτη του ποταμού από την Περιφέρεια.

Η Περιφέρεια, όπως επανέλαβε και στις δηλώσεις της Πέμπτης ο Περιφερειάρχης, αρνείται ότι το στέγνωμα του ποταμού έγινε λόγω των έργων και επιμένει να το αποδίδει στην ανομβρία.

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Εις μνημην...

 


Χθέs το απόγευμα πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs''Κωνσταντίνος Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ .
Χθέs το απόγευμα πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs'' που το 1991 φυγάδευσε στο εξωτερικό-επι κυβερνήσεως Κων. Μητσοτακη πατρός του σημερινού "υπεροχοτέρου και καλυτερότερου"πρωθυπουργού που "θαυμάζουν όλοι"-, θησαυρούς ανεκτίμητους , ιδιοκτησία του ελληνικού κράτους, απο τα θερινά ανάκτορα του Τατοΐου.
Θησαυρούς που φόρτωσε σε 6 νταλίκες με 9 κοντέινερς βάρους 32 τόνων που περιείχαν 1904 δέματα.
Μεταξύ αυτών ήταν και 271 πίνακες ανεκτιμητου αξίας τους οποίους πούλησε στο εξωτερικό σε επενδυτές τέχνης.
Χθέs το βράδυ πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs'', που σε αγωγή του απέναντι στο ελληνικό δημόσιο ,αιτείτο αποζημίωσηs ύψουs 161,5 εκατομμυρίων ευρώ - για τη περιουσία του-και συμβιβάστηκε με μόλιs 13,5 εκατομμύρια κατόπιν δικαστικήs απόφασηs τα οποία και ειισέπραξε το 2003 απο τη ΔΟΥ Αχαρνών(εκεί που ανήηκει και το Τατόι).
Χθέs το βράδυ πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs'' που το καλοκαίρι του 1965 με Γαρουφαλλιάδεs,Νόβεs,Μητσοτάκηδεs(αυτόs που μετά απο 26 χρόνια του επέτρεπε να κομίσει ειs τα ξένα ,δημόσια περιουσία),αποστασίεs,υποβάθμιση του Πρωθυπουργού Γ.Παπανδρεου και εμπνεόμενοs το ''κίνημα Ασπίδα'' άνοιγε τον δρόμο στη Χούντα και οδηγούσε στη μέγγενη και τα βασανιστήρια τον ελληνικό λαό.
Χθέs το βράδυ πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs'' που όρκισε τη πραξικοπηματική κυβερνηση των συνταγματαρχών(δεν πρόλαβε να διοργανώσει το δικό του πραξικόπημα ''των στρατηγών)και αυτόs που έστελνε χαρμόσυνα τηλεγραφήματα στον Παπαδόπουλο ''επι τη διασωσει''-για την αποτυχημένη αποπειρα δολοφονίαs απο τον Παναγούλη-.
Άλλωστε σαν παίρνειs -στα ξένα-το βασιλικό καταπίστευμα μέχρι το 1973...τι άλλο να ευχηθείs.
Χθέs το βράδυ πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs'' ,γόνοs τηs -δεύτερηs ξαδέλφη του Βασιλιά Παύλου- Φρειδερίκηs-,υψηλοβαθμου στελέχουs τηs ''νεολαίαs'' του Χίτλερ και εμπνευστή του σχεδίου ''Παιδουπόλειs'' με τα 28.000 παιδιά(ανταρτών,κομμουνιστών...) -που ακόμη τα βρίσκει η Χατζηβασιλείου στην Αμερική ,όπου και τα είχε εκχωρήσει (εναντι σοβαρού αντιτίμου)και όσα δεν δόθηκαν ,προσφέρθηκαν απο τα 16 τουs σαν εργατικό κεφάλαιο σε κλωστουφαντουργούs και άλλουs βιομήχανουs τηs εποχήs που ''στήριζαν'' την ''εξουσία'' -,αυτή που κήρυττε τον αντικουμμουνισμό και επισκεπτόμενη τη Μακρόνησο με τον Παύλο,εκθείαζε τιs ''σωφρονιστικέs μεθόδουs'' που εφαρμόζονταν,επέλεγε τον εθνάρχη αντί του Στεφανόπουλου σαν πέθαινε ο Παπάγοs, εξαφανιζε τον Αμπατιέλο,υπαγόρευε Νοβεs και πλήθοs άλλων ''βασιλικών ''ενεργειών (όπωs και η πεθερά τηs Σοφία που λειτουργούσε ωs πράκτοραs των συμφερόντων του αδελφού τηs Κάιζερ το '15) και αποτέλεσε τον ηθικό αυτουργό που όπλισε το χέρι του Γκοτζαμάνη και του Φον Γιοσμά και εκτέλεσαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη.
Χθέs το βράδυ πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs'', αδελφόs τηs Σοφίαs μαs που στον γάμο τηs το 1962 είχε 3.000 αριστοκράτεs Ισπανούs καλεσμένουs και 32 εν ενεργεία βασιλιάδες και πρίγκιπες και 109 εστεμμένουs ή πρίγκιπες έκπτωτουs και στοίχισε 2,800.000 δολάρια εποχήs,τότε που ο Καραμανλήs δήλωνε η "προίκα" εκφράζει "την συμμετοχή του λαού στο ευτυχές γεγονός",μετά την ψήφιση στη βουλή για προικώον αξίαs 30.000 χρυσών λιρών.
Τότε που την ίδια ωρα οι Ελληνεs φεύγαν με τα τραίνα για εργασία στη Γερμανία και οι φοιτητέs στο στο δρόμο απαιτούσαν ''προίκα στη Παιδεία και όχι στη Σοφία''.
Χθέs το βράδυ πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs'', ανηψιόs του Γεωργιου του Βου(όs) που αποτέλεσε το ''διακύβευμα'' των Δεκεμβριανών και ωs άνθρωποs των Βρετανών τίμησε την αποστολή του.
Αγαπημένοs των Άγγλων,των ελευθεροτεκτόνων του Λονδίνου
( Wellwood Lodge),του Τσώρτσιλ(αν και τον θεωρούσε κρετίνο) και του Μεταξά.
Που τον 'διώξαν το 1924 με τον Παπαναστασίου,11 χρόνια μετά τον ξανάφερε ο δικτάτοραs και άνθρωποs των Άγγλων (αν και το βρήκε από τον Μπάλφουρ) Μεταξάs, και το 1946 με την ''Λευκή τρομοκρατία'' ξανακατσικώθηκε στον ελληνικό λαό.
Χθέs το βράδυ πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs'',ανηψιόs του Κωνσταντίνου Ά(που πέθανε σαν σημερα πριν 100 χρόνια)...
που το 1916 μεσούντος του Α' Παγκόσμιου Πολέμου και η Βουλγαρία-και αφού ειχε πάρει το πράσινο φως απ' τους Γερμανούς-εισβάλει στην ανατολική Μακεδονία.
Στην Δράμα βρίσκεται το Δ' σώμα στρατού το οποίο αντί να αμυνθεί του πατρίου εδάφους μετά από ρητή εντολή του Βασιλιά Κωνσταντίνου, παραδίδεται αμαχητί στους Γερμανούς.
Αποτελεί μοναδική στην παγκόσμια ιστορία περίπτωση εθελοντικής αιχμαλωσίας στρατιωτών από ένα στρατό,που δεν βρισκόταν σε άμεση εμπόλεμη κατάσταση με τους αιχμαλώτους.
Και ίσως η μεγαλύτερη ενσυνείδητη προδοσία Έλληνα αξιωματούχου(αν και υπάρχει μεγάλοs ανταγωνισμόs αυτή η θέση).
Στους Γερμανούς δεν φτάνει η παράδοση και αποφασίζουν αυτό το σώμα στρατού να το στείλουν στη Γερμανία για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ο βασιλιάς το αποδέχεται και αυτό και ετσι ένα ολόκληρο Ελληνικό σώμα στρατού-7000 στρατιώτεs,μπαίνει στα τραίνα και μεταφέρεται στο Γκέρλιτς της Γερμανίας....
Μετά την ανακωχή των Γερμανών τον Νοέμβριο του 1918, οι βασιλόφρονες αξιωματικοί αρνούνται να επιστρέψει το Δ΄ Σώμα Στρατού στη «βενιζελική» πλέον Ελλάδα...
Η ουδετερότητα -Γερμανοφιλία του(η βασίλισσα Σοφία-με αρκετά ''ύποπτη'' στάση-,ήταν αδελφή του Κάιζερ) έκανε τουs συμμάχουs να τον θεωρούν τον πιο μισητό άνθρωπο στην Ευρώπη μετά τον Κάιζερ.
Στην επιστροφή του το 1920, υποβάθμισε τουs Αξ'κουs του Μικρασιατικού μετώπου, τοποθέτησε προσκείμενουs σε αυτόν και τα αποτελέσματα είναι γνωστά τηs Μικρασιατικήs καταστροφήs.
Χθέs το βράδυ πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs'',ανηψιόs του πρίγκηπα Ανδρέα(πεθερόs τηs Ελισσάβετ τηs Αγγλίαs)που γλύτωσε την εκτέλεση μαζί με τουs 6 στου Γουδή.
Ο Καψοκαλύβαs (απο τα χωριά των Τούρκων κατοίκων που έκαιγε) ,πoυ κουβάλαγε μαζί του βιεννεζικεs καρέκλες και σερβίτσια τσαγιού ,που την ώρα που χάναμε τη μάχη του Σαγγάριου(ο Παπούλαs τον είχε διατάξει να κινηθεί κυκλωτικά και αυτόs υποχώρησε-καθώs το θεωρούσε πιο ορθό-) και σαν ο απεσταλμένοs του Αρχιστράτηγου του μετώπου ,εκλιπαρούσε τον υπασπιστή του να τον ξυπνήσει απο τον βαρύ ύπνο,ο υπασπιστήs έλεγε πωs είχε ''ρητέs διαταγέs μα μην ξυπνήσει τον Πρίγκηπα για κανένα λόγο''.
Η μάχη χάθηκε,ο Κεμάλ αρχισε να επελαύνει,χιλιάδεs αιχμαλωτίστηκαν και ο Πρίγκηπαs κατάφερε να επιστρέψει σώοs και παρά την καταδίκη του σε θάνατο-,με παρέμβαση τηs Αγγλικήs βασιλικήs οικογενειαs και τη σιωπηλή συναίνεση του Βενιζέλου-ο Πλοίαρχοs Τάλμποτ παρέλαβε αυτόν και τη δύστυχη Αλίκη με τον μονοετή Φίλιππο(σύζυγο τηs Ελισσάβετ) και τουs φυγάδευσε με το πλοίο του.
Χθες το απόγευμα, πέθανε ο "τέως βασιλιάς", εγγονός του Γεωργίου του Α του Χριστιανου που έμαθε το 1864 πως θα αναλάβει καθήκοντα βασιλείας στην Ελλαδα, από την εφημερίδα που είχε τυλιγμένο το δεκαετιανο του στη στρατιωτική σχολή που σπούδαζε.
Χθέs το απόγευμα πέθανε ο ''τέωs βασιλιάs''Κωνσταντίνος Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ που κατά "Πέτσα" υπήρξε "ολυμπιονίκης, αξιωματικός, βασιλιάς και πάντα Έλληνας.
Ψάξτε να δείτε πως οι ολυμπιονίκες Ζαιμης και Εσκιζογλου,αθλητες μεγάλου διαμετρηματος(το πληρωμα του σκάφους που κέρδισε το χρυσό το 1960)," παραγκωνιστηκαν" από την αναφορά του γεγονοτος(ο διάδοχος επέλεξε ως αναπληρωματικο μέλος την αδελφή του Σοφία), προκειμένου να "περάσει ως βασιλικός οικογενειακος" αθλος".
Αναζητήστε τις επιδόσεις του διαδόχου στη στρατιωτική Ακαδημία και θα μειδιασετε.
Και το κυριότερο.
Όταν κλήθηκε να διαλέξει υπηκοότητα, επέλεξε τη Δανέζικη των προγόνων του και όχι την Ελληνική - Σαν Πρίγκηπας της Σπάρτης-, τίτλος που του είχε αποδοθεί).
Τέλος εποχής.
Όχι όμως και Λήθης.
Ειδικά, σαν ζούνε ακόμη άνθρωποι που υποφεραν από τις "επιλογές του",αυτού και του οίκου του.
Πάντα θα λυπάμαι σαν πεθαίνει ένας άνθρωπος.
Ποτέ όμως σαν πεθαίνει ένας βασιλιάς...
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Noσοκομείο Άρτας: Απίστευτο περιστατικό – Η σκηνή του ξυλοδαρμού μεταξύ των δύο γιατρών κυνηγιόντουσαν στον διάδρομο του Νοσοκομείου

 


Σε απολογία από την διοίκηση του γενικού νοσοκομείου Άρτας, έχουν κληθεί οι δύο γιατροί , που , αποφάσισαν να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές εν ώρα υπηρεσίας, με αποτέλεσμα τον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ τους!

Η σκηνή του ξυλοδαρμού εκτυλίχθηκε μπροστά σε άλλους ιατρούς, εργαζομένους του νοσοκομείου , ασθενείς και συνοδούς. Οι δύο γιατροί ξεκίνησαν τον καβγά σε χώρο ιατρείων και ο ξυλοδαρμός συνεχίστηκε σε διάδρομο του νοσοκομείου.

Το επεισόδιο αποδόθηκε σε προσωπικές διαφορές όπως όμως αναφέρεται από πολλούς εργαζόμενους ο ένας εκ των δύο γιατρών προκαλεί συχνά εντάσεις και έχει μηνήσει όλο το προσωπικό και τους συναδέλφους του στο Νοσοκομείο !

 

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023

Σε ποιους νομούς εκτοξεύτηκαν οι τιμές των ακινήτων -Η ακριβότερη και η φθηνότερη περιοχή στην Ελλάδα

 


Συνεχίζουν τον…καλπασμό τους οι τιμές των ακινήτων, κόντρα στην επιβράδυνση που καταγράφεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις εκτιμήσεις για «φρενάρισμα» ελέω κρίσης.

Μετά από ένα ανοδικό σερί, δεν ήταν λίγοι που εξέφρασαν την εκτίμηση ότι το πλήγμα στα εισοδήματα, η άνοδος των επιτοκίων και η αβεβαιότητα στους ξένους επενδυτές για την επόμενη ημέρα της ενεργειακής κρίσης, θα άφηναν το αποτύπωμα τους στους δείκτες της εγχώριας κτηματαγοράς. Τα στοιχεία δείχνουν το ακριβώς αντίθετο.

Σε ποιους νομούς εκτοξεύτηκαν οι τιμές των ακινήτων -Η ακριβότερη και η φθηνότερη περιοχή στην Ελλάδα 

Τα στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων

Ειδικά σε περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα projects, π.χ. το Ελληνικό ή βελτιώνονται υποδομές π.χ. οι επεκτάσεις του Μετρό στον Πειραιά και η λειτουργία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη, η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τη μάλλον δυσανάλογα χαμηλή προσφορά ακινήτων σύγχρονων προδιαγραφών, έχουν εκτινάξει τις τιμές στα ύψη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του spitogatos.gr, στο δ’ 3μηνο του 2022 στήθηκε ένα πραγματικό πανηγύρι στην εγχώρια κτηματαγορά, ακόμα και με διψήφιες αυξήσεις στο Λεκανοπέδιο και τη Θεσσαλονίκη, ενώ στις Κυκλάδες και τις Σποράδες το πάρτι συνεχίστηκε.

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου, η μέση τιμή για τα σπίτια προς πώληση ήταν υψηλότερη στα νότια προάστια της Αθήνας, με 3.261 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και χαμηλότερη στη Φλώρινα με 579 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε στο Νομό Πρέβεζας με +16,40%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στο Νομό Γρεβενών με -18%

Τιμές κατοικιών προς πώληση
https://www.iefimerida.gr/oikonomia/akinita

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023

Πρώτα Θεοφάνεια στο αναστηλωμένο γεφύρι της Πλάκας! Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και οι Κοινότητες Ραφταναίων και Μονολιθίου καλούν στον αγιασμό των υδάτων την ημέρα των Θεοφανείων, Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023, στις 11 το πρωί, στον χώρο του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας.

Ο καθαγιασμός των υδάτων στον ποταμό Άραχθο έχει φέτος ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη τελετή που θα γίνει με φόντο το πλήρως αναστηλωμένο γεφύρι της Πλάκας, με δεδομένο ότι το 2020 παρέμενε ακόμη ο μεταλλότυπος.

Τα επόμενα δύο χρόνια η τελετή του καθαγιασμού των υδάτων δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών.