Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ζηρού & οι αρμοδιότητες τουςΟ Δήμος Ζηρού ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους, με θητεία δύο (2 ) ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 01-04-2012 έως 31-03-2014, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Λάππα και της μεταβιβάζει
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Κοινωνικής Προστασίας , Μέριμνας , Αλληλεγγύης και Μεταναστών.
 • Εποπτεία ΚΑΠΗ , Παιδικών Σταθμών ,Εποπτεία θεμάτων υγείας- Κέντρο Υγείας.
 • Εποπτεία Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων , Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
 • Εποπτεία Κοιμητηρίων ,Εποπτεία Σφαγείων.
 • Την έκδοση άδειας πολιτικών γάμων και την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος:

 • α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.
 • β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος
 • γ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος
 • δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • ε) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Κάκκο και του μεταβιβάζει :
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μηχανοργάνωσης και τεχνολογίας .
 • Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ζηρού.
 • Εποπτεία Τεχνικών ΄Εργων, Πολεοδομία, Κυκλοφοριακό, Δημοτική Οδοποιϊα, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Διαχείριση μηχανημάτων και oχημάτων (Γραφείο Κίνησης) .
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος:

 • α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.
 • β) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
 • γ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος .
 • δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • ε) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος
Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Ανυφαντή και του μεταβιβάζει :
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Ηλεκτροφωτισμού-Εποπτεία Αποχέτευσης-Εποπτεία ΄Υδρευσης
 • Εποπτεία Πολιτικής προστασίας
 • Εποπτεία Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργίας- Κτηνοτροφίας- Αλιείας )
 • Εποπτεία Αγροτικής οδοποιϊας , ΄Αρδευσης, Εγγείων Βελτιώσεων.
 • Διαχείριση υδάτινων πόρων ,δασικού πλούτου και φυσικών πόρων .
β)Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου:

 • α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου .
 • β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου .
 • γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου.
 • δ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου
 • ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου.
 • ζ) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Περικλή Αθανασόπουλο και του μεταβιβάζει :
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Εποπτεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων , προγραμμάτων χρηματοδότησης, προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού έρευνας και τεχνολογίας και προγραμμάτων δράσης υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Εποπτεία Προγραμματισμού- Ανάπτυξης και Κ.Ε.Π.
 • Εποπτεία καταστημάτων ,επιχειρήσεων και εμπορίου.
 • Εποπτεία Λατομείων
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας :
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας
δ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και της Δημοτικής Ενότητας Κρανέας
ε) Συνεργάζεται με τους Πρόεδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κρανέας για την επίλυση των προβλημάτων .
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και της Τοπικής Κοινότητας Κρανέας
ζ) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ.Αικατερίνης Λάππα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Κάκκος ,τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κωνσταντίνου Κάκκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η

Αντιδήμαρχος κ.Αικατερίνη Λάππα, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Περικλή Αθανασόπουλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αικατερίνη Λάππα ,τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κωνσταντίνου Ανυφαντή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Κάκκος
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ανυφαντής που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κάκκο

Στο Ριζοβούνι το κέντρο λαθρομεταναστών !!!!!!!!


Σύμφωνα με πληροφορίες του zirosgr  το κέντρο μεταναστών για την Πρέβεζα
Θα γίνει στο Ριζοβούνι του δήμου  Ζηρού.
Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι  στο Ριζοβούνι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος
εκτός αν εννοούν  τις εγκαταστάσεις της λίμνης   Ζηρού!
Εντός των ημερών θα αποκαλυφθεί  τι  εννοούσε ο δήμαρχος Πρέβεζας  κ. Μπαίλης
στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας ότι υπάρχει χώρος για τους λαθρομετανάστες
έξω από την  Φιλιππιάδα.
Το σίγουρο είναι ότι κάτι μαγειρεύεται στον Δήμο Ζηρού  και είναι ύποπτη η σιωπή
του δήμαρχου κ. Γιολδάση!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  
Ο  ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Βιογραφικό
ΤΕΩΣ Νομάρχης Πρέβεζας

Ο Βασίλειος Ιωάννου κατάγεται από την Παναγιά του Νομού Πρέβεζας, από πολύτεκνη αγροτική οικογένεια.
Το 1975 εισήχθη στο Μαθηματικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ’ όπου αποφοίτησε το 1980.
Από το 1983 εγκαταστάθηκε στην Πρέβεζα και εργάστηκε, επί σειρά ετών, ως Σύμβουλος Λαϊκής Επιμόρφωσης, ενώ από το 1989 εργάζεται ως Καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση σε δημόσια σχολεία του Νομού.
Με την πολιτική και το συνδικαλισμό ασχολήθηκε από τα φοιτητικά του χρόνια: διετέλεσε Πρόεδρος στα Διοικητικά Συμβούλια των Φοιτητικών Συλλόγων. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας και Πρόεδρός του για περισσότερα από επτά χρόνια. Στο πρόσφατο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εξελέγη μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και ανέλαβε ευθύνες στους τομείς Οργανωτικού και Αυτοδιοίκησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε για πρώτη φορά το 1998, οπότε εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Πρέβεζας. Από το 2000 ανέλαβε επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης. Το 2002 εξελέγη Νομάρχης, με την υποστήριξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Συνασπισμού. Επανεξελέγη Νομάρχης Πρέβεζας τον Οκτώβριο του 2006 με το υψηλό ποσοστό του 53 %.
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.) και Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ε.Ν.Α.Ε.
Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ως Νομάρχης επέστρεψε στα Εκπαιδευτικά του καθήκοντα και πλέον διδάσκει στο 2ο Γυμνάσιο Πρέβεζας.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Κέντρο μεταναστών στη Φιλιππιάδα;;;

- Θέσεις εργασίας υπόσχεται το Υπουργείο στις τοπικές κοινωνίες

Η δημιουργία τριών κέντρων μεταναστών ανά περιφέρεια είναι ο στόχος που θέτει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπως τον ανέλυσε και τον παρουσίασε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη συνάντηση που είχε με τους Περιφερειάρχες και τους εκπροσώπους των ΠΕΔ.
Ο Υπουργός στη σύσκεψη αυτή παρουσίασε πολλές λεπτομέρειες από τον τρόπο που θα στηθούν και θα λειτουργήσουν τα στρατόπεδα. Έτσι για παράδειγμα το κάθε κέντρο θα χωρίζεται σε 4 τομείς όπου συνολικά θα φιλοξενούνται περίπου 1.000 άτομα. Ο κάθε τομέας θα φιλοξενεί από 250 άτομα και θα χωρίζεται σε 5 πτέρυγες των 50 ατόμων.
Σε αυτά θα υπάρχουν, εκτός από τους χώρους διαμονής, εστιατόριο, τουαλέτες, ντους, χώροι θρησκευτικής λατρείας αλλά και χώροι άθλησης.
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη ψυχραιμία και σύνεση αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό. «Οφείλουμε να συνεργαστούμε όλοι για να δώσουμε την κατάλληλη λύση», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση που έκανε στο Epiruspost.gr.
Απομένει βέβαια να φανεί εάν θα δείξουν την ίδια σύνεση και ψυχραιμία οι τοπικές κοινωνίες και τα δημοτικά συμβούλια. Άλλωστε αυτό θα φανεί εντός των ημερών καθώς το Υπουργείο ζητά την υπόδειξη χώρων συνάμα όμως κάνει και τον δικό του σχεδιασμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν οι περιπτώσεις που προς στιγμήν εξετάζονται στην Ήπειρο είναι το παλιό στρατόπεδο της Φιλιππιάδας, το παλιό στρατόπεδο στη Βροσύνα του Δήμου Ζίτσας και οι χώροι στο Δελβινάκι που είχαν χρησιμοποιηθεί και στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα για τη φιλοξενία Αλβανών λαθρομεταναστών.
Σε δεύτερη φάση δεν αποκλείεται να εξεταστεί και η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν στρατιωτικοί χώροι που έχουν εγκαταλειφθεί στην περιοχή της Πρέβεζας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναζητηθούν κι άλλοι χώροι κατάλληλοι για μια τέτοια δραστηριότητα και πολλοί είναι αυτοί που σημειώνουν ότι μια τέτοια λύση είναι προτιμότερη από την σημερινή ανεξέλεγκτη κατάσταση.
http://www.epiruspost.g

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012


Κάνουν αναθέσεις σε Μηχανικούς υποτίθεται για να τακτοποιηουν αυθαίρετα δασικά.
 Δεν τους είπε κανείς εκεί στη Πολεοδομία του Δήμου ότι με το Νομο 4014 , τα περιβαλλοντολογικά αυθαίρετα δεν τακτοποιούνται . Μονο τα πολεοδομικά αυθαίρετα.

Απόσπασμα από το Νόμο 4014 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.


3. Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της προηγούμενης
παραγράφου η μεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή
σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο ο-
ποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκα-
τασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν:
α) το ακίνητο βρίσκεται:
αα) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,
ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρ-
χιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθε-
σία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συ-
γκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστα-
σή τους,
γγ) σε δημόσιο κτήμα,
δδ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον
αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικού 3/2012 Συνεδρίασης οικονομικής Επιτροπής .
Στην Φιλιππιάδα σήμερα στις 20 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια
Συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο ύστερα από την αρίθμ 3730/15-02-2012
πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της
Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: Ορισμός Πολιτικού Μηχανικού για νομιμοποίηση αυθαιρέτου
κτίσματος (Αναψυκτήριο Ζηρού).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7
μελών ήταν.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1 Δημήτριος Γιολδάσης Πρόεδρος
2 Γεώργιος Ζυγούρης Τακτικό μέλος
3 Δημήτριος Δήμος ./. ./.
4.Ευάγγελος Φίντζος ./. ./.
5 Περικλής Αθανασόπουλος ./. ./.
6.Κων/νος Κάκκος ./. ./.
7.Μιλτιάδης Τσώλης ./. ./.
Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασίλειος Αθανασόπουλος Υπάλληλος του Δήμου
για την τήρηση των πρακτικών .
ΘΕΜΑ 11ο
Αριθμός Απόφασης 15/12
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής είπε τα εξής :
Επειδή έχει γίνει πρωτόκολλο αυτοψίας από την Πολεοδομία της πρώην
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας, σύμφωνα με το οποίο τμήμα του
αναψυκτηρίου Ζηρού κρίνεται ως αυθαίρετο λόγω παράβασης διατάξεων τις
δασικής νομοθεσίας και επειδή βρίσκεται ισχύ ο Ν 4014/2011 για τακτοποίηση
αυθαιρέτων κτισμάτων προτείνω να αναθέσουμε σε ιδιώτη μηχανικό την εργασία
αυτή .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου η διαδικασία τακτοποίησης
διενεργείται μόνο από ιδιώτες μηχανικούς( κωδικός για την είσοδο στην
ηλεκτρονική εφαρμογή του ΤΕΕ για την υποβολή της αίτησης δίδεται μόνο σε
ιδιώτη μηχανικό) και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά .
Η οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της
τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και άρθρου 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
ΑΔΑ: Β4Β4ΩΡ0-ΩΤΨ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναθέτει στον Πολιτικό Μηχανικό Δημοσθένη Ντόβα του Παύλου:
1) Να διερευνήσει κατά πόσο είναι εφικτή η τακτοποίηση των αυθαιρέτων
κτισμάτων του Αναψυκτηρίου Ζηρού .
2) Πόση είναι η δαπάνη που απαιτείται για την τακτοποίηση (πρόστιμο ,
αμοιβή μηχανικού κ.α)
Τα ανωτέρω να υποβληθούν με Τεχνική έκθεση στο Δήμο για περαιτέρω ενέργειες
και ανάθεση εργασιών.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως :
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημήτριος Γιολδάσης
1 .Γεώργιος Ζυγούρης
2. Δημήτριος Δήμος
3. Κων/νος Κάκκος
4. Ευάγγελος Φίντζος
5. Μιλτιάδης Τσώλης
6. Περικλής Αθανασόπουλος
Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτριος Γιολδάσης
ΑΔΑ: Β4Β4ΩΡ0-ΩΤΨ
Αναγνωστης    
 KΩΣΤΑΣ   ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 

Σάββατο 24 Μαρτίου 2012

Ευχαριστήρια επιστολήΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας    ευχαριστεί    τον     Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο  του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού για τη δωρεά του. Πρόκειται για μια ψηφιακή  DSLR  φωτογραφική μηχανή NIKON D200.  Η φωτογραφική μηχανή ήταν κάτι που έλειπε από τον εξοπλισμό του ΚΠΕ Φιλιππιάδας και έρχεται να υποστηρίξει και να ενισχύσει τα περιβαλλοντικά προγράμματά μας και τις εκπαιδευτικές δράσεις μας.
Ο συγκεκριμένος Σύλλογος ο οποίος έχει δείξει  μεγάλη δράση  ,αντιλαμβάνεται την σημασία της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  στέκεται πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει. Ήδη έχουμε συνδιοργανώσει   την   εκδήλωση , << Φτιάχνω τον δικό μου χαρταετό>> καθώς και την Ημερίδα  <<Νέοι Αγρότες , Νέες Καλλιέργειες Νέες Προοπτικές>> και βρισκόμαστε στον σχεδιασμό και άλλων.
Η συγκεκριμένη δωρεά αποδεικνύει έμπρακτα  την στήριξη του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου  του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού στο ΚΠΕ Φιλιππιάδας  ιδιαίτερα αυτή την εποχή που τα χρηματικά διαθέσιμα κάθε  Ελληνικής οικογένειας αλλά και κάθε συλλόγου είναι πενιχρά
 Και πάλι τους ευχαριστούμε!!
Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Ξεπέρασε τις προσδοκίες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ η συμμετοχή φίλων και μελών του κόμματος για να στηρίξουν την ψήφο τους τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος σε αυτή την αναμέτρηση δεν είχε αντίπαλο.
Στο Νομό Ιωαννίνων προσήλθε στις κάλπες το ένα τέταρτο εκείνων που είχαν ψηφίσει το 2007, όταν όμως οι συνθήκες, πολιτικές και κοινωνικές ήταν εντελώς διαφορετικές.
Σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Νομού Ιωαννίνων καταμετρήθηκαν 3282 ψήφοι. Τα 100 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα ή λευκά και 3184 ήταν υπέρ του Ευάγγελου Βενιζέλου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 1523 άτομα προσήλθαν στις κάλπες που είχαν στηθεί στο Νομό Πρέβεζας για να εκλέξουν τον νέο Πρόεδρο του κινήματος.
Στη Θεσπρωτία στις κάλπες προσήλθαν 1582 μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Απ' αυτούς οι 1526 ψήφισαν τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια ήταν άκυρα και λευκά.
Τέλος στο Νομό Άρτας καταγράφηκε η μικρότερη προσέλευση. Ψήφισαν 1071 μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ με τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια να είναι ελάχιστα.

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012


Ο Περικλής «όργωσε» το Νομό Πρέβεζας

Ακόμη και να προσθέσει τα χιλιόμετρα που έχει τρέξει ως διαιτητής στα γήπεδα όλου του κόσμου ο Περικλής Βασιλάκης, δύσκολα θα φτάσει αυτά που έκανε την τελευταία εβδομάδα στην Πρέβεζα για να παρακινήσει τους συμπατριώτες του να πάρουν μέρος στην εκλογή του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην διεθνής διαιτητής είχε στηρίξει τον Βαγγέλη Βενιζέλο στις εσωκομματικές εκλογές του 2007 και σήμερα εξακολουθεί να τον στηρίζει δυναμικά. Άλλωστε, τους δύο άντρες ενώνουν δεσμοί φιλίας λόγω της στενής συνεργασίας τους στο Υπουργείο Πολιτισμού την περίοδο 2003-04 για την καταπολέμηση της βίας . Επίσης, ο Βασιλάκης γύρισε όλο το Νομό Πρέβεζας στον οποίο θα είναι υποψήφιος βουλευτής, εξηγώντας  ότι η εκλογή Βενιζέλου  αποτελεί την αφετηρία για να ξαναβρεί το ΠΑΣΟΚ τη σχέση του με την κοινωνία, να διορθωθούν αδικίες, να μπει μπροστά  η μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που τόσο έχει ανάγκη η Ήπειρος και ολόκληρη η Ελλάδα.

Οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στην Νέα Δημοκρατία για την 'Ήπειρο

Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων στη Νέα Δημοκρατία. Στο Νομό Ιωαννίνων κατατέθηκαν συνολικά εννιά υποψηφιότητες, στο Νομό Θεσπρωτίας έξι, στο Νομό Άρτας οχτώ και στο Νομό Πρεβέζης δύο υποψηφιότητες. Χωρίς γυναικεία υποψηφιότητα είναι οι νομοί Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Οι υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στα Ιωάννινα είναι: Ασημακοπούλου Άννα Γοργόλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Γιάννης Κολόκας Παντελής Λεύκοβιτς Στέλιος Μητροκώστα Γιούλα Σιάκκας Φίλιππος Τσαλιαμάνης Βασίλης Χαραμπόπουλος Κώστας Για τη μονοεδρική της Θεσπρωτίας, τις τρεις θέσεις του ψηφοδελτίου διεκδικούν έξι υποψήφιοι. Πρόκειται για τους: Γεωργόπουλος Γιάννης Γιόγιακας Βασίλης Κάτσιος Νίκος Κιάμος Μάκης Μπέζας Αντώνης Μπέσης Κώστας Στο Νομό Πρέβεζας κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες των: Γιαννάκης Στέργιος Πρέντζας Λάμπρος Τέλος στο Νομό Άρτας κατατέθηκαν οκτώ υποψηφιότητες: Καραμπίνα Εύη Μίχου Χριστόφορος Παπαβασιλείου Γιώργος Παπαδημητρίου Ευάγγελος Παπαδημητρίου Ντίνος Σίμου Τασούλα Στύλιος Γιώργος Τσιρογιάννης Χρήστος

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Βουλευτής Ν. Πρέβεζας - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Δύο προτάσεις νόμου από Ηπειρώτες Βουλευτές

για μείωση των τιμών

Συνυπογράφει και ο Βαγγέλης Παπαχρήστος Ανεξάρτητος Βουλευτής Πρέβεζας


Δύο προτάσεις νόμων για τη μείωση των τιμών κατέθεσαν τριάντα δύο Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ αυτών και ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Πρέβεζας Βαγγέλης  Παπαχρήστος καθώς και οι Ηπειρώτες Βουλευτές Μιχάλης Παντούλας και Δημήτρης Τσιρώνης, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών τους για λήψη ισοδύναμων κοινωνικών μέτρων.
Η πρώτη πρόταση νόμου, αφορά την οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών, τη σήμανση ελληνικών προϊόντων και διατάξεις ρύθμισης της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.
Η δεύτερη πρόταση, με θέμα «Το επιχειρείν των πολλών», έχει ως στόχο να κλείσει η «ψαλίδα» των τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας μας, με βάση και τις ανάγκες των καταναλωτών.
Η επεξεργασία των προτάσεων έγινε από ομάδα βουλευτών, μετά από πρωτοβουλία και υπό την προεδρία του Α’ αντιπροέδρου της Βουλής, Γρηγόρη Νιώτη.

Υπογράφουν οι Βουλευτές:
Ευ. Παπαχρήστος                                Αθ. Παπαδόπουλος
Ροδούλα Ζήση,                                   Α. Παπαθανάση
Β. Αλεξανδρίδου                                 Φρ. Παρασύρης
 Π. Αντωνακόπουλος                          Μ. Σκραφνάκη
Ιω. Βαλυράκης                                    Μ. Στρατάκης  
 Β. Γιουματζίδης,                                Αγγ. Τόλκας
Αγγ. Γκερέκου,                                   Μ. Τζελέπης
Ευ. Δαμιανάκης,                                  Ελ. Τσιαούση
 Ι. Διαμαντίδης,                                   Δ. Τσιρώνης
Σ. Εμμινίδης,                                       Ν. Τσώνης
 Ν. Ζωίδης,                                         Αικ. Φαρμάκη
Μ. Θεοχάρη,                                       Γ. Φραγγίδης
Ευ. Κουρουπάκη                                 Αθ. Χαντάβας
Ευ. Κουτμερίδης                                 Γ. Χαραλαμπόπουλος
Β. Κεγκέρογλου
Γ. Νιώτης
Α. Νταλάρα
Μ. Παντούλας