Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

ΟΙ 20 ΠΡΩΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ - Με τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη και τις μεγαλύτερες πωλήσεις!
Στο Ηπειρώτικο επιχειρείν είναι εμφανής η αδυναμία των περισσότερων, παρά τις επί μέρους βελτιώσεις, να επανέλθουν σε τροχιά κερδοφορίας. Μεγάλο τμήμα από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο, είχαν συνολικές πωλήσεις 890,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες μόνο κατά 0,1% σε ποσοστό και κατά 0,8 εκατ. ευρώ σε αξία, σε σύγκριση με το 2012. Κυρίως λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων σειράς ζημιογόνων, κατέγραψαν αυξημένα κατά 4% μεικτά κέρδη, ύψους 154,6 εκατ. ευρώ (+5,7 εκατ. ευρώ), με βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (17,4% από 16,7%). 125 επιχειρήσεις εμφανίζουν, ως σύνολο, θετικό αποτέλεσμα προ φόρων (1,1 εκατ. ευρώ) έναντι ζημιογόνου αντίστοιχου αποτελέσματος το 2012 (-26,1 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το τελικό αποτέλεσμα είναι ζημιές 7,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 28 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 74%. Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών μερικών επιχειρήσεων της περιοχής, εκτιμάται ότι αντίστοιχα θα είναι και τα συνολικά αποτελέσματα. Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 125 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθε το 2013 σε 5,9%, από 4,9% το 2012. Επίσης, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των 125 εταιρειών (558,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 4% (-23,8 εκατ. ευρώ). Επίσης, υπήρξε αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά το ίδιο ποσοστό (+5,5 εκατ. ευρώ). Λόγω της μείωσης όμως των ιδίων κεφαλαίων (383,2 εκατ. ευρώ) κατά 3% παρέμεινε σταθερός ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (35,4%, όπως και το 2012). Ικανοποιητικότερη είναι η χρηματοοικονομική διάρθρωση λιγότερων από τις μισές εταιρείες (45,6%). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένος (+1,8%), λόγω της μείωσης των βραχυπρόθεσμων οφειλών. Ειδικότερα, 29 επιχειρήσεις (23,2% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ το 2012 περίπου, μειωμένα κατά 0,8 εκατ. ευρώ και οκτώ επιχειρήσεις (6,4%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,345 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές ύψους 1,7 εκατ. ευρώ περίπου, με συνολικές απώλειες της τάξεως των δύο εκατ. ευρώ.
Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!