ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Epirus-Spiti 2681077399-6973225444

Real- Estate

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Δημοτικό Συμβούλιο για εγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  18  Δεκεμβρίου  2017  και  ώρα  18 : 00΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  του  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2018  και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  του  Δήμου  Ζηρού  για  το  οικονομικό  έτος  2018.


     Ο  Πρόεδρος 
                                                                                        Χρήστος  Χασίδης


                    
                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   14  Δεκεμβρίου  2017  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.    18517                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  18  Δεκεμβρίου  2017  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2017.
2.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3.         Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  τις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  έτους  2017.
4.         Έγκριση  διενέργειας  τριετούς  διαγωνισμού  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα  οικονομικά  έτη  2019 – 2021.
5.         Έγκριση  της  αριθ.  159/2017  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  καταρτισθέντος  προϋπολογισμού – πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων   έτους  2018,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  παρατηρητηρίου  οικονομικής  αυτοτέλειας  Ο. Τ. Α.
6.         Εξέταση  αιτημάτων  για  διαγραφές – διορθώσεις  χρεώσεων  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
7.         Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  ανταλλακτικών – εργασιών  επισκευής  οχημάτων.
8.         Συγκρότηση  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού.
9.         Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι  5.869,41 €  χωρίς  το  Φ.Π.Α.
10.      Αποδοχή  ποσού  150.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  του  παλαιού  σχολείου  Κρανέας  του  Δήμου  Ζηρού  και  μετατροπή  του  σε  συλλογή – εκθετήριο  της  λαογραφικής – αγροτικής – πολιτιστικής  κληρονομιάς »  και  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  σε  αυτό.
11.      Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  διαχείριση  χρηματοδοτήσεων  από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  και  ανακαίνιση  αποδυτηρίων  γηπέδου  Αντισφαίρισης  ( Τένις )  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού  Νομού  Πρέβεζας ».
12.      Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Ηλεκτροδότηση  του  αντλιοστασίου  στη  θέση                   ‘ Κάμπος ’  Ανωγείου ».


13.      Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2017.
14.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ».
15.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Εργοταξιακή  σήμανση  και  ρυθμίσεις  κυκλοφορίας  στην  Ε. Ο.  Ιωαννίνων – Άρτας  στη  θέση  Φιλιππιάδα                 ( ΧΘ  60 + 800 ) ».
16.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  Εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
17.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση – Βελτίωση  τμημάτων  οδικού  δημοτικού  δικτύου  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας  ( Τ. Κ.  Γυμνοτόπου  και  Τ. Κ. Δρυοφύτου ) ».
18.      Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Διαμόρφωση  οδού  Ναπολέων  Ζέρβα,  στη  Φιλιππιάδα ».
19.      Έγκριση  3ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  της  αρχικής  σύμβασης  και  του  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  της  1ης  συμπληρωματικής  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : « Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
20.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο :                                « Ασφαλτοστρώσεις  οδών  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού ».
21.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Διαμόρφωση  πεζοδρομίων  στην  είσοδο  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού ».
22.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε. Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
23.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                              « Κατασκευή  χώρων  πάρκινγκ  στη  Φιλιππιάδα ». 
24.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                              « Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ». 
25.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Διαμόρφωση  χώρου  στην  είσοδο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου ».
26.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                               « Αντικατάσταση δικτύου  αμιαντοσωλήνων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας  Δήμου  Ζηρού ».
27.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Κατασκευή  τοιχείου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς ».
28.      Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  και  Αντιδημάρχων  Δήμου  Ζηρού.

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης
            
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ : ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ


Ήταν ωραίο το ταξίδι και όπως πάντα ο προορισμός και το αποτέλεσμα άξιζαν κάθε προσπάθεια.
Όπως και την προηγούμενη φορά, στις εκλογές του Επιμελητηρίου, το ταξίδι το κάναμε μαζί με εσάς, τους ανθρώπους του τουρισμού, τους φίλους, τους γνωστούς και αγνώστους, που εκτίμησαν τόσο την πρόθεσή μου όσο και την προσπάθειά μου, να προωθήσουμε την ανάδειξη της τουριστικής προοπτικής, τα μοναδικά πλεονεκτήματα και γενικότερα την ανάπτυξη του νομού μας.
Τελικά τα καταφέραμε και το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά μου.
Εκλέχθηκα ξανά μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου με την ψήφο 25 συναδέλφων καταλαμβάνοντας την αντίστοιχη έδρα στο Τμήμα Υπηρεσιών .
Όμως, δυστυχώς, κάποιες φορές υπάρχουν παράγοντες που αδιαφορούν και για την προσπάθεια αλλά κυρίως για το ουσιαστικό αποτέλεσμα , προκρίνοντας προσωπικές φιλοδοξίες , μικρόψυχους υπολογισμούς και γκρίζες επιθυμίες.
Πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η στάση, μετά τις εκλογές, του επικεφαλής του συνδυασμού μας κ. Δημήτρη Χουλιάρα, η οποία οδήγησε στον αποκλεισμό μου από τη συμμετοχή μου στο νέο Δ.Σ.;
Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα προέβαλε την ιδιαίτερη βαρύτητα του Επιμελητηρίου στην ανάπτυξη του τουρισμού και την προσωπική μου συμβολή στο σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας μου στο Δ.Σ. και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών φρόντισε να μεθοδεύσει τον αποκλεισμό του μοναδικού εκπροσώπου του τουριστικού τομέα;
Τι είδους υπεύθυνη στάση του επικεφαλής και υποψηφίου Προέδρου του Επιμελητηρίου Άρτας είναι αυτή που, ενώ ως έμπορος και για χρόνια Πρόεδρος του Εμπορικού συλλόγου, αρνήθηκε να καταλάβει την έδρα του Εμπορικού Τμήματος καταλαμβάνοντας τη δική μου έδρα στο Τμήμα των Υπηρεσιών που ανήκει ο τουρισμός;
Γιατί οδήγησε το συνδυασμό μας με προσωπική του πρόταση σε μια περίεργη κλήρωση;
Κλήρωση που ούτε αυτή μπόρεσε να διενεργήσει χωρίς σκιές. Γιατί η διαδικασία αυτή δεν έγινε από εξ ορισμού ουδέτερα πρόσωπα αλλά από τον ίδιο. Ίσως το αποτέλεσμα ήταν πολύ σημαντικό για τον ίδιο για να αφεθεί στα χέρια της τύχης.
Όμως η υπόθεση του τουρισμού δεν πρόκειται να αφεθεί στα χέρια της τύχης ούτε σε ανθρώπους που μπροστά στους μικρόψυχους προσωπικούς τους υπολογισμούς αδιαφορούν για το μείζον και το συλλογικό.
Με το ίδιο πάθος και με την ίδια διάθεση θα αγωνιστώ τόσο με τους άξιους συναδέλφους μου του Συλλόγου Ξενώνων Αγροτουρισμού Άρτας «Ο ΄Αραχθος», όσο και με όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν και αγωνιούν για την υπόθεση «τουρισμός», εξαντλώντας κάθε δυνατότητα παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και Περιφέρειας, για να τοποθετήσουμε τον τουρισμό του νομού μας στη θέση του τουριστικού χάρτη που του αξίζει.
Υπόσχομαι ότι και στο Επιμελητήριο, ανεξαρτήτως της επιθυμίας του κ.Χουλιάρα, θα είμαι παρούσα σε κάθε θετική προσπάθεια που θα έχει στόχο την συλλογική τοπική ανάπτυξη. Άλλωστε το επιτυχημένο 1Ο συνέδριο τουρισμού που διοργανώσαμε το 2016, πρέπει να έχει συνέχεια.
Νοιώθω ιδιαίτερη τιμή και προσωπική χαρά προς όλους όσους συνεργάστηκα τα τελευταία 6 σχεδόν χρόνια που διατέλεσα μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Άρτας και υπερήφανη για όσα καταφέραμε.
Θα ξαναβρεθούμε στους δρόμους της συλλογικής προσπάθειας και της ανάπτυξης του τόπου μας.
Παπαβασιλείου Μαρία
Γ. Γραμματέας Συλλόγου Ξενώνων Αγροτουρισμού Άρτας «Ο ΄Αραχθος»

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Γενική είσοδος 5 ευρώ στο Εθνικός Φιλιππιάδας-Ερμής Αμυνταίου


Ο επικείμενος αγώνας πρωταθλήματος του Εθνικού Φιλιππιάδας με τον Ερμή Αμυνταίου  θα είναι από τους πλέον καθοριστικούς της φετινής περιόδου για το μέλλον της ομάδας στην Γ΄ Εθνική.
Ως εκ τούτου, ο σύλλογος της Φιλιππιάδας αποφάσισε να ορίσει γενική είσοδο 5 ευρώστην προσπάθεια να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερο φίλαθλο κοινό για να ενισχυθεί η προσπάθεια των παικτών του Νίκου Λάππα.

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Εμπρός στον αγώνα !!!

Γ' Εθνικη 3ος όμιλος (12η αγωνιστική)

                       ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΧΑΣΕ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

Σκουφάς Κομποτίου-ΑΕΠ Καραγιαννίων  2-1
Νέος Αμφίλοχος-Αστέρας Παραποτάμου  2-1
Τηλυκράτης-Εθνικός Φιλιππιάδας  3-0
Θεσπρωτός-Πανλευκάδιος  3-1
ΑΕ Λευκίμμης-Καστοριά  3-0
Δόξα Κρανούλας-Μακεδονικός Φούφα  0-0
Ρεπό: Ερμής Αμυνταίου

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Μετά απο 15 χρόνια επιτέλους θα γινει ο διαγωνισμος για την κατασκευή του Ρολογιού στη μνήμη του Στρατηγού Βασιλείου στην Φιλιππιάδα Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της Φιλιππιάδας συνοπτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής δημοπρασίας για την Κατασκευή του ρολογιού εις μνήμη του Στρατηγού Κωνσταντίνου & Αρχοντίας Βασιλείου.
Το Ρολόι θα κατασκευαστεί στην Πλατεία Γ.Γεννηματά, μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο Ζηρού στο σημείο που είναι σήμερα κατασκευασμένο το σιντριβάνι το οποίο θα απομακρυνθεί, σύμφωνα και με την μελέτη που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 40.000 ευρώ, ποσό το οποίο προήλθε από την εκποίηση κατάστημα 20,47 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Κερασούντος 17 στην περιοχή Αμπελοκήπων Αθηνών, το οποίο κληροδότησε ο Στρατηγός Βασιλείου στο Δήμο Ζηρού με τον όρο ο Δήμος Φιλιππιάδας να πουλήσει το κατάστημα και με τα χρήματα που θα εισπράξει να ανεγείρει, σε κεντρικό σημείο της Φιλιππιάδας, ρολόι.
Τηρώντας λοιπόν τον όρο της διαθήκης ο Δήμος Ζηρού προχώρησε στη σύνταξη μελέτης για την οποία προκήρυξε και τον συνοπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες.
Από την στιγμή της υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες, πράγμα που σημαίνει πως πολύ σύντομα η Φιλιππιάδα θα αποκτήσει ένα ρολόι που θα κοσμεί την πλατεία μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο.

ΑΡΤΑ-Ανοίγει τις πύλες της στην πλατεία Σκουφά η «Παραμυθένια Πόλη Χριστουγέννων Άρτας» την Παρασκευή 15 ΔεκεμβρίουΤην Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η «Παραμυθένια Πόλη Χριστουγέννων Άρτας», το Χριστουγεννιάτικο Χωριό που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων, αυτή τη φορά με επίκεντρο την Πλατεία Σκουφά, απέναντι από την Παρηγορήτισσα, στην καρδιά της πόλης. 
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στις 19:00 και έως τις 7 Ιανουαρίου οι κάτοικοι της πόλης, αλλά και οι επισκέπτες της Άρτας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την...
«Παραμυθένια Πόλη», να κάνουν πατινάζ στο παγοδρόμιο, να χαρούν το καρουζέλ, να συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη, να περιηγηθούν στην Χριστουγεννιάτικη αγορά και να συμμετέχουν στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται καθημερινά, τόσο στην πλατεία Σκουφά, όσο και σε όλο το μήκος του κέντρου της πόλης. 
Φυσικά, η μετακίνηση από και προς την «Παραμυθένια Πόλη» θα γίνεται και φέτος με το τρένο των Χριστουγέννων που θα περνά από όλα τα σημαντικά μνημεία της πόλης, μέσα από το Κάστρο και το κέντρο και θα καταλήγει στην πλατεία Σκουφά. 
«Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που όλοι μας, μεγάλοι και παιδιά, θέλουμε να ξεφύγουμε από την δύσκολη καθημερινότητα και να χαλαρώσουμε μέσα σε ένα κλίμα γιορτινό. Σε αυτό ακριβώς στοχεύει και η διοργάνωση, για τρίτη συνεχή χρονιά, του Χριστουγεννιάτικου χωριού. 
Μετά τα δύο πρώτα χρόνια που η διοργάνωση είχε επίκεντρο το ιστορικό μας Κάστρο, το οποίο ανοίξαμε για το κοινό μετά από 20 και πλέον χρόνια, φέτος έχουμε επίκεντρο την πλατεία Σκουφά, απέναντι από την Παρηγορήτισσα, ώστε να τονωθεί ακόμη περισσότερο και η τοπική οικονομία. 
Οι εκδηλώσεις θα αναπτυχθούν στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και σε όλο το κέντρο της πόλης. Αναμένουμε και φέτος πολύ κόσμο από τις γύρω περιοχές, καθώς και επισκέψεις πολλών σχολείων, σε μια προσπάθεια να προβάλλουμε την περιοχή μας και ως Χριστουγεννιάτικο προορισμό» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. 
Την «Παραμυθένια Πόλη» διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων με την ΑΔΑΕ-ΟΤΑ και τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Άρτας, του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης Άρτας.

Μήνυμα του Βασίλη Λέντζιου για τις Επιμελητηριακές εκλογές στην ΠρέβεζαΜια ξεχωριστή υποψηφιότητα προβάλεται στο Τμήμα Υπηρεσιών του Επιμελητηριακού ψηφοδελτίου Πρέβεζας του Γιάννη Μπούρη. Πρόκειται για τον Βασίλη Λέντζο που ασχολείται με ζητήματα σύγχρονης τεχνολογίας, κάτι που είναι απαραίτητο για τις απαιτήσεις ενός αναβαθμισμένου Επιμελητηρίου.
Ο ίδιος απευθύνει στους συναδέλφους του για τις εκλογές που θα γίνουν στην Πρέβεζα στις 16 και 17 Δεκεμβρίου το παρακάτω μήνυμα:Συνάδελφοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες  σας χαιρετώ
Συμμετέχοντας με τον συνδυασμό «Νέο Επιμελητήριο» σας καλώ να βάλουμε τέλος στην κακοδιοίκηση, αδιαφορία και τους επιλεκτικούς αποκλεισμούς πολλών ετών από την πληροφόρηση, την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των επαγγελματιών όλα αυτά τα χρόνια.
Δημιουργούμε ένα επιμελητήριο εργαλείο ανάπτυξης και προκοπής για όλους μας.
Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου είμαστε παρών στις αλλαγές που μας αφορούν, γινόμαστε μέτοχοι και κοινωνοί για ότι αλλάζει, δραστηριοποιούμαστε και συμμετέχουμε στις εκλογές του, είναι κάτι που μας αφορά όλους μας και ταυτόχρονα μας υποχρεώνει να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε τις νέες δράσεις που απαιτούνται για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που μας αρμόζει παρακολουθώντας και ακολουθώντας τις νέες προκλήσεις και  τάσεις όπου και αν δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο καθένας μας.
 Αν δεν αγωνιστούμε εμείς για τις δουλειές μας και την προκοπή μας, κάποιος άλλος θα αγωνιστεί μόνο για το δικό του συμφέρον. Η αντεπίθεση των επαγγελματιών ξεκινά από το Επιμελητήριο και από τον συνδυασμό « Νέο Επιμελητήριο» με τον Γιάννη Μπούρη!
Ελάτε μαζί μας!!! Το Επιμελητήριο αλλάζει.

Λέντζος Βασίλειος
Υποψήφιος συνδυασμού «Νέο Επιμελητήριο»
Τμήμα Υπηρεσιών
Δυο λόγια για τον υποψήφιο
Ο Λέντζος Βασίλης έχει σπουδάσει Μηχανικός Υπολογιστών. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί 4 χρόνια στο Υπουργείο Γεωργίας στο τμήμα μηχανογράφησης και ψηφιακής  εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική, 2 χρόνια στο τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων παραδίδοντας μαθήματα νέων τελολογιών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Νομού μας και μετάβαση αυτών σε πλατφόρμες e-Commerce και Data Analysis. Τα τελευταία 15 χρόνια διατηρεί εταιρία Πληροφορικής με έδρα στο κέντρο της Φιλιππιάδας. Μετά από αλλεπάλληλα επαγγελματικά ταξίδια στο Hong Kong  και στο Πεκίνο και συνάπτοντας αποκλειστικές επαγγελματικές συμφωνίες με εργοστάσια εξειδικευμένου αντικειμένου εισάγει ανταλλακτικά για Laptop (HPToshibaAcerFujitsuLenovo κτλ) και Smartphone (ΑppleSamsungSonyXiaomi κτλ.) και μέσω 2 e-shop (ηλεκτρονικών καταστημάτων) και με χρήση σύγχρονων προωθητικών ενεργειών (Google AdWords, SEO, Skroutz) τα διανέμει σε όλη (και όχι μόνο) την ελληνική επικράτεια. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και παράγει φόρο προστιθέμενης αξίας για την Ελληνική Οικονομία.

Μετρητά κι ακίνητα… Τα πόθεν έσχες βουλευτών κι αυτοδιοικητικών της Ηπείρου!

«Γερά πορτοφόλια» αλλά και μεροκαματιάρηδες διαθέτει το ελληνικό κοινοβούλιο σύμφωνα με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που δόθηκαν στην δημοσιότητα.
Τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, και αυτοκίνητα συνθέτουν το σκηνικό με βάση τα πόθεν έσχες τους για το 2016 χρήση του οικονομικού έτους 2015.
Είναι η πρώτη φορά όπου στον ιστότοπο της βουλής, μαζί με τις δηλώσεις των βουλευτών δημοσιοποιούνται τα «πόθεν έσχες» και των αυτοδιοικητικών, δηλαδή δημάρχων και Περιφερειάρχη.
Σύμφωνα με την Επιτροπή Ελέγχου, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά συνολικά 925 δηλώσεις. Εννέα υπόχρεοι δεν κατέθεσαν, ως όφειλαν, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και η Επιτροπή θα διαβιβάσει τον σχετικό φάκελο στον εισαγγελέα για τη διάπραξη του αδικήματος της μη υποβολής.
Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες μέχρι και τρία χρόνια μετά την λήξη της θητείας των υπόχρεων.

esxes politikonΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΡΤΑΣ
Δείτε εδώ το πόθεν έσχες της Όλγας Γεροβασίλη
Εδώ το πόθεν έσχες του Γιώργου Στύλιου
Εδώ το πόθεν έσχες του Βασίλη Τσίρκα
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Βασίλη Γιόγιακα
Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Μάριου Κάτση
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Γιάννη Καραγιάννη
Εδώ το πόθεν έσχες του Χρήστου Μαντά
Εδώ το πόθεν έσχες του Γιάννη Στέφου
Εδώ το πόθεν έσχες της Μερόπης Τζούφη
Εδώ το πόθεν έσχες του Κώστα Τασούλα
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δείτε εδώ το πόθεν έσχες του Στέργιου Γιαννάκη
Εδώ το πόθεν έσχες του Κώστα Μπάρκα
ΟΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
Το πόθεν έσχες   του Δημάρχου  Ζηρού ΝΙΚΟ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Το πόθεν έσχες του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
Αλέκου Καχριμάνη.
Το πόθεν έσχες του Δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα
Το πόθεν έσχες του Δημάρχου Άρτας Χρήστου Τσιρογιάννη
Το πόθεν έσχες του Δημάρχου Ηγουμενίτσας Γιάννη Λώλου
Το πόθεν έσχες του Δημάρχου Πρέβεζας Χρήστου Μπαίλη.Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑ ΞΕΧΑΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ;ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΟΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Φωτογραφία του Dimitris Kriton.
 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών
Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις, απαιτούν στρατηγική, σοβαρούς χειρισμούς και κυρίως, όχι αυτοσχεδιασμούς που μπορούν να βλάψουν τα εθνικά μας θέματα.
Με αυτήν τη λογική χτίστηκε η Ελληνοτουρκική προσέγγιση μετά την κρίση των Ιμίων, μέσα από τις πρωτοβουλίες Γιώργου Α. Παπανδρέου - Ισμαήλ Τζέμ, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών.
Κατά συνέπεια, είναι ακατανόητοι και το λιγότερο ατυχείς οι χειρισμοί του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκοπή Παυλόπουλου, κατά την υποδοχή του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.
Η ευθύνη για αυτήν την εξέλιξη, είναι μεγάλη, και τη μοιράζονται με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα - ο οποίος και τον πρότεινε για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας-, και ο οποίος όφειλε να έχει θέσει και το πλαίσιο της επίσκεψης Ερντογάν, με τρόπο που ταυτόχρονα, θα προχωρούσε τις σχέσεις των δύο χωρών αλλά θα εξυπηρετούσε και τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες.
Η σταθερότητα στην περιοχή μας είναι πολύ εύθραυστη για να αφήνουμε περιθώριο στα απρόβλεπτα και τους εγωιστικούς αυθορμητισμούς.

Χωρίς αξονικό και πάλι το Νοσοκομείο Άρτας

aksonikos tom
Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από τον Οκτώβριο ο αξονικός τομογράφος στο Νοσοκομείο της Άρτας.
Το γεγονός αυτός έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, οι οποίοι ή θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιωτικό κέντρο ή να αναζητήσουν αξονικό στο Νοσοκομείο των Ιωαννίνων.
Οι συνταξιούχοι της Άρτας με ανακοίνωσή τους, εκφράζουν την δικαιολογημένη αγανάκτηση τους για την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο Άρτας.
"Η μη λειτουργία του αξονικού έχει ως αποτέλεσμα πέρα από την ταλαιπωρία που υφίσταται ο ασφαλισμένος και το οικονομικό κόστος τη στιγμή που μισθοί και συντάξεις έχουν μειωθεί πάνω από 50% και οι περισσότεροι ασφαλισμένοι αδυνατούν να μεταβούν σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα αρκετοί συμπολίτεςνα μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν.
Θεωρούμε απαράδεκτη την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο όπου αρκετοί ασφαλισμένοι ταλαιπωρούνται καθημερινά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας απαιτεί την άμεση λειτουργία του αξονικού τομογράφου", αναφέρουν.