Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
Εκτός από το έντυπο της δήλωσης (Δήλωση του ν.2308/95) που θα το προμηθευτείτε από τα Γραφεία Κτηματογράφησης ή από τα www.ktimatologio.gr, και www.KTHMA.gr, θα χρειαστεί να καταθέσετε:
Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του
Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου (απλό φωτοαντίγραφο)
Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σας
Απλό φωτοαντίγραφο αποδεικτικού του ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.)
- Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο (όχι εργολαβικό προσύμφωνο).
- Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου
- Πράξη αναγνώρισης ορίων
- Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία
- Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης·
- Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση
- Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος·
- Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα
- Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους
- Παλαιές αγγελίες από το δηλούντα στον τύπο για πώληση του ακινήτου
- Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο
- Βεβαιώσεις του προέδρου της Κοινότητας / Δημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας
- Οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντος
- Έγγραφο επιβολής στον δηλούντα προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων
- Παλαιό (20ετίας) ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανομής) που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου
- Παλιές Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.
Επισημαίνεται, ότι για την συμπλήρωση του απαιτούμενου για την έκτακτη χρησικτησία χρόνου (20ετία), προσμετρείται και ο χρόνος νομής του δικαιοπαρόχου (αυτός που το είχε πριν το δηλούντα).
 Στην περίπτωση αυτή μπορούν να προσκομιστούν και έγγραφα αποδεικτικά χρησικτησίας στο όνομα του δικαιοπαρόχου καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα της κληρονομικής διαδοχής (πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών κλπ).
Για τις δηλώσεις με αιτία κτήσης τη χρησικτησία ΜΕΤΑ τη λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η επίδοση τους στο ελληνικό δημόσιο.
Όσοι δικαιούχοι έχουν αποδεικτικό εμπρόθεσμης προσέλευσης και υποβάλλουν δήλωση με αιτία κτήσης τη χρησικτησία μετά τη λήξη απαιτείται να επιδοθεί η δήλωση στο Ελληνικό Δημόσιο όταν τα έγγραφα που προσκομίζουν εκδόθηκαν μετά τη λήξη
Στην περίπτωση που το δικαίωμά σας στηρίζεται σε κληρονομία θα υποβάλλεται στο Κτηματολόγιο η δήλωση ιδιοκτησίας και εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα η σύνταξη και μεταγραφή της αποδοχής κληρονομίας θα προσκομίζονται στο γραφείο κτηματογράφησης τα κατωτέρω έγγραφα:
- ληξιαρχική πράξη θανάτου
- αντίγραφο του πρακτικού δημοσιεύσεως της διαθήκης ή της απόφασης με την οποία αυτή κηρύχθηκε κυρία όταν αφορά ιδιόγραφη διαθήκη
- πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης
- πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας
- αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του θανόντος (εφόσον υπάρχει)
Όταν δεν υπάρχει διαθήκη (εξ αδιαθέτου κληρονομία) προσκομίζονται τα εξής:
- ληξιαρχική πράξη θανάτου
- πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
- πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
- πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας
- αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του θανόντος (εφόσον υπάρχει)
Η αποδοχή κληρονομίας και η μεταγραφή της μπορεί να γίνει οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και να προσκομιστεί στο γραφείο κτηματογράφησης χωρίς επιπλέον κόστος.
Οι δηλώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου δεν συνδέονται και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν Πολεοδομικές Παραβάσεις
Στην περίπτωση δυσκολίας υπογραφής συμβολαίων ακινήτων που βρίσκονται στο στάδιο μεταβίβασης (γονικής παροχής, αγοράς κτλ) και τακτοποίησης αυθαιρέτων, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ συμβόλαιο και βεβαίωση μηχανικού (εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να προχωρήσετε σε συμβόλαιο, το οποίο μπορείτε να το προσκομίσετε όποτε και εφόσον το κάνετε, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση).
Μπορείτε να δηλώσετε το ακίνητό σας προσκομίζοντας τους τίτλους κτήσης που ήδη έχετε στα χέρια σας π.χ. παραχωρητήρια, συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ.

Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά σας (π.χ. συμβόλαιο)
ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
Στην περίπτωση που το δικαίωμά σας το έχετε αποκτήσει με χρησικτησία, αν δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, απαιτείται η υποβολή διαφόρων εγγράφων που αποδεικνύουν τη χρησικτησία και πιο συγκεκριμένα όπως:
- Συμβολαιογραφικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις υποθηκών και εν γένει βαρών στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως η χρησικτησία
Γίνεται αποδεκτή και η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας προσκομίζοντας τα διαθέσιμα αποδεικτικά χρησικτησίας ακόμη και εάν αυτά δεν καλύπτουν την απαιτούμενη από το νόμο 20ετία, προκειμένου να καταγραφεί και περαιτέρω επεξεργαστεί το δικαίωμά σας. Σε μελλοντικό χρόνο μπορείτε να συμπληρώσετε την υποβληθείσα δήλωση με επιπλέον έγγραφα αποδεικτικά της 20ετούς νομής ή και να την διορθώσετε υποβάλλοντας, χωρίς κόστος , αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων ή αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης.
ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Όταν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη (στην οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο ακίνητο) προσκομίζονται τα εξής:
Στην περίπτωση αυτή (χωρίς μεταγεγραμμένη αποδοχή κληρονομίας) η δήλωση δεν θεωρείται εκπρόθεσμη ακόμη και εάν κατατεθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι δηλώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου δεν συνδέονται και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν Πολεοδομικές Παραβάσεις
Στην περίπτωση δυσκολίας υπογραφής συμβολαίων ακινήτων που βρίσκονται στο στάδιο μεταβίβασης (γονικής παροχής, αγοράς κτλ) και τακτοποίησης αυθαιρέτων, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ συμβόλαιο και βεβαίωση μηχανικού (εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να προχωρήσετε σε συμβόλαιο, το οποίο μπορείτε να το προσκομίσετε όποτε και εφόσον το κάνετε, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση).
Μπορείτε να δηλώσετε το ακίνητό σας προσκομίζοντας τους τίτλους κτήσης που ήδη έχετε στα χέρια σας π.χ. παραχωρητήρια, συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!