Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

Η εκπόνηση της Μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Φιλιππιάδας» ανατέθηκε από το Δήμο Φιλιππιάδας στα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «Γεωργούλα Αικατερίνη Πολιτικός Μηχανικός, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης και Μαμάτση Χριστιάνα, Περιβαλλοντολόγος» με την από 01/10/2009 σύμβαση. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θησέας» του ΥΠΕΣΔΑ

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ ΣΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΕΝΟΥΝ ΕΞΩ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ (ΔΙΚΑΙΩΣ ) ΤΑ ΝΤΑΒΕΛΙΑ


Επιβλέπων μηχανικός  είναι ο Μισηρλής Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου και η Επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται από τους εξής:
·              Μισηρλής Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός, Δήμος Φιλιππιάδας
·              Στραπατσάκη Έλενα, Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Ηπείρου.
Γιουματζίδου Σοφία, Τοπογράφος Μηχανικός, Διεύθυνση Πολεοδομίας της Ν.Α Πρεβέζης

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συμπράττοντες Μελετητές
·              Αικατερίνη Γεωργούλα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π, MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων, Χωροτάκτης-Πολεοδόμος,  με Πτυχίο Γ’ τάξης για τις κατηγορίες 01 και 02 και αριθμό Μητρώου ΓΕΜ 8980.
·              Χριστιάνα Μαμάτση, Περιβαλλοντολόγος,  MSc ΕΠΜ, Auditing, με Πτυχίο Α’ τάξης για την κατηγορία 1 και Β’ τάξης για την κατηγορία 27, και αριθμό Μητρώου ΓΕΜ 13509.
Εκπρόσωπος της σύμπραξης ορίζεται η Αικ. Γεωργούλα και αναπληρώτρια η Χ. Μαμάτση. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
·              PRISMA Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών
-    Φούλη Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δρ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης.
-    Νίκος Βαρελίδης, Μηχανικός Παραγωγής, Δρ. Οργάνωσης/Επιχειρησιακής   Έρευνας, Σύμβουλος Προγραμμάτων Ε.Ε
-   Δημήτρης Μυλωνάς, Πολεοδόμος Χωροτάκτης Μηχανικός, ΜΑ Town PlanningLondon South Bank University
-    Χριστόφορος Βραδής, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Γεωπληροφορικής, Σύμβουλος GIS
-    Σπύρος Φυσελιάς, Μηχανικός Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
·              Κωνσταντίνα Ράπτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός  Ε.Μ.Π, MDess Harvard University
·              Ελένη Αηδόνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός  Ε.Μ.Π
·              Διονυσία Χασάπη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, 
·              Αλέξανδρος Τσόλης, Τοπογράφος Μηχανικός, Σύμβουλος Τεχνικών Δικτύων.

Το Α’ Στάδιο της Μελέτης «Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης, διάγνωση προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου και διαμόρφωση προκαταρκτικής πρότασης» υποβλήθηκε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 31/01/2010 και πραγματοποιήθηκε δημόσια παρουσίαση του Α΄ Σταδίου της μελέτης στις  13/02/2010.
Με το Αρ. Πρωτ. 6556/10.08.2010 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία έκανε  παραλαβή του Α’ Σταδίου της μελέτης, με το Αρ. Πρωτ. 9226 /18.10.2011 έγγραφο δόθηκε εντολή  για την εκπόνηση του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ και με το Αρ. Πρωτ. 10029/17.11.2010 έγγραφο δόθηκε εντολή για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ.
Το Β1 Στάδιο παραδόθηκε στις 29 / 12 / 2010 και παρουσιάσθηκε σε ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο στις 13/02/2011 και στις 23/11/2015, οπότε και εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 16/2015 Γνωμοδότηση του Δ.Σ. Ζηρού επί του Β1 Σταδίου της μελέτης.
Επίσης το Β1 Στάδιο εστάλη σε φορείς, οι οποίοι γνωμοδότησαν σχετικά.
Μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας δημοσιοποίησης, η ΣΜΠΕ εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 175786/29.10.14 Κ.Υ.Α.
Με το υπ. αριθμ. 6441/13.06.2016 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Ζηρού, δόθηκε εντολή για την εκπόνηση του Β2 Σταδίου της μελέτης και σχετικές κατευθύνσεις.
Η παρούσα Έκθεση «Τελική Πρόταση» αποτελεί το παραδοτέο του Β2 Σταδίου του ΓΠΣ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 209Δ/7-4-2000) και συνοδεύεται από τους αντίστοιχους χάρτες με αρίθμηση Π1. Π2.α, Π2.β, Π2.γ, Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3, Π 3.4, Π.3.5, Π3.6, Π.3.7 και Π. 3.8

Αντικείμενο του Β2 Σταδίου της μελέτης είναι η συνθετική παρουσίαση της τελικής πρότασης οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Φιλιππιάδας, του Δήμου Ζηρού, σε σχέση και με το ευρύτερο περιβάλλον του, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας, την ισχύουσα Νομοθεσία, την εγκριθείσα Σ.Μ.Π.Ε., τα Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης , τις απαντήσεις των φορέων επί του Β1 Σταδίου της μελέτης και τα αιτήματα των ενδιαφερομένων πολιτών. 
  Το Α’ Στάδιο της Μελέτης «Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης, διάγνωση προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου και διαμόρφωση προκαταρκτικής πρότασης» υποβλήθηκε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 31/01/2010 και πραγματοποιήθηκε δημόσια παρουσίαση του Α΄ Σταδίου της μελέτης στις  13/02/2010.
Με το Αρ. Πρωτ. 6556/10.08.2010 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία έκανε  παραλαβή του Α’ Σταδίου της μελέτης, με το Αρ. Πρωτ. 9226 /18.10.2011 έγγραφο δόθηκε εντολή  για την εκπόνηση του Β1 Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ και με το Αρ. Πρωτ. 10029/17.11.2010 έγγραφο δόθηκε εντολή για την εκπόνηση της ΣΜΠΕ.
Το Β1 Στάδιο παραδόθηκε στις 29 / 12 / 2010 και παρουσιάσθηκε σε ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο στις 13/02/2011 και στις 23/11/2015, οπότε και εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 16/2015 Γνωμοδότηση του Δ.Σ. Ζηρού επί του Β1 Σταδίου της μελέτης.
Επίσης το Β1 Στάδιο εστάλη σε φορείς, οι οποίοι γνωμοδότησαν σχετικά.
Μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας δημοσιοποίησης, η ΣΜΠΕ εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 175786/29.10.14 Κ.Υ.Α.
Με το υπ. αριθμ. 6441/13.06.2016 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Ζηρού, δόθηκε εντολή για την εκπόνηση του Β2 Σταδίου της μελέτης και σχετικές κατευθύνσεις.
Η παρούσα Έκθεση «Τελική Πρόταση» αποτελεί το παραδοτέο του Β2 Σταδίου του ΓΠΣ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 209Δ/7-4-2000) και συνοδεύεται από τους αντίστοιχους χάρτες με αρίθμηση Π1. Π2.α, Π2.β, Π2.γ, Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3, Π 3.4, Π.3.5, Π3.6, Π.3.7 και Π. 3.8

Αντικείμενο του Β2 Σταδίου της μελέτης είναι η συνθετική παρουσίαση της τελικής πρότασης οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Φιλιππιάδας, του Δήμου Ζηρού, σε σχέση και με το ευρύτερο περιβάλλον του, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας, την ισχύουσα Νομοθεσία, την εγκριθείσα Σ.Μ.Π.Ε., τα Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης , τις απαντήσεις των φορέων επί του Β1 Σταδίου της μελέτης και τα αιτήματα των ενδιαφερομένων πολιτών.
Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Στο Κεφάλαιο Π.1 αναφέρονται το αναπτυξιακό πλαίσιο, οι βασικές αρχές χωρικής οργάνωσης του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου, καθώς και των ειδικών κατηγοριών χώρου (ημιορεινός, αγροτικός, κ.λ.π.), τα βασικά προγραμματικά μεγέθη σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, οι σχέσεις, οι εξαρτήσεις και οι ρόλοι του οικιστικού δικτύου και τα στοιχεία ανάδρασης προς το χωροταξικό σχεδιασμό ανώτερου επιπέδου.

Π.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Αντικείμενο της μελέτης Γ.Π.Σ. είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997, ο σχεδιασμός της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας και ο καθορισμός αφενός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και των κατευθύνσεων πολεοδομικής οργάνωσης, βάσει των τοπικών αναγκών, των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής και γεωλογικής καταλληλότητας των επί μέρους περιοχών, και αφετέρου ο προσδιορισμός των εργαλείων εκείνων που θα επιτρέψουν τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας, με γνώμονα τον υπερκείμενο χωροταξικό εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό.
Κατά το παρόν Β2 Στάδιο  παρουσιάζεται συνθετικά το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας, σε σχέση και με το ευρύτερο περιβάλλον της, σύμφωνα με το σενάριο που προκρίθηκε κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν-2508/97 από την προκαταρκτική πρόταση (βλ. και χάρτη Π1.α). Κατά το Στάδιο αυτό προσδιορίζονται οι σχέσεις των οικισμών και οι ρόλοι τους στο οικιστικό δίκτυο, καθώς και οι βασικές αρχές οργάνωσης του οικιστικού και αγροτικού χώρου και λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.) το οποίο εγκρίθηκε το 2003 (ΦΕΚ 1451 Β’/6-10-2003)αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Επικουρικά λήφθηκαν επίσης υπόψη το εγκεκριμένο Γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα Εγκεκριμένα Ειδικά Πλαίσια Χ.Σ.Α.Α Τουρισμού, Α.Π.Ε (Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας), Βιομηχανίας, η εκπονηθείσα μελέτη του Χωροταξικού Σχεδίου του Ν. Πρέβεζας καθώς και το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ του Δ. Θεσπρωτικού.
Στο παρόν Β2 Στάδιο (Τελική Πρόταση) λήφθηκε επίσης υπόψη και η εκπονηθείσαμελέτη Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.).
Επίσης, στο Στάδιο Β2 της μελέτης καθορίζονται :
Ι.Οι Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξηςήδη θεσμοθετημένες ή προς πολεοδόμηση, όπως περιοχές εγκεκριμένου σχεδίου, οικισμών προ του 23 προς πολεοδόμηση, , ζώνη παραγωγικών δραστηριοτήτων  κ.λ.π. Στις περιοχές αυτές προσδιορίζονται οι χρήσεις γης, ο μέσος συντελεστής δόμησης, ο αναγκαίος κοινωνικός εξοπλισμός κ.λ.π.
ΙΙ. Οι Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ). Στις περιοχές αυτές καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς επίσης επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας.
ΙΙΙ. Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν προορίζονται για πολεοδόμηση, συνεχόμενες ή μη προς τις πολεοδομημένες ή τις προς πολεοδόμηση περιοχές, όπως είναι δάση και δασικές εκτάσεις, παραποτάμιες ζώνες, χώροι αρχαιολογικού, ενδιαφέροντος κ.λ.π.
Στόχοι των ρυθμίσεων που προτείνονται, όσον αφορά την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι:
·              Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.
·              Η ισόρροπη και αλληλοστηριζόμενη ανάπτυξη του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου.
·              Η λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας  με βάση   
     τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης, εργασίας, κατοικίας.
·              Η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονομιάς.
·              Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στους οκισμούς  και στην ύπαιθρο.
Για τη διαμόρφωση των βασικών αρχών της τελικής πρότασης καθώς και του μοντέλου χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας σημαντική συμβολή έχει η αναφορά του ρόλου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας στο ευρύτερο χωροταξικό του πλαίσιο, τα κυριότερα προβλήματα που οδηγούν σε συγκρούσεις χρήσεων γης και οι αναπτυξιακές προοπτικές που παρουσιάζει η Δημοτική Ενότητα
Π.1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ


Π.1.2.1 Ρόλος της \Δ.Ε.  Φιλιππιάδας στο ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο


Με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) ο Καποδιστριακός Δήμος Φιλιππιάδας εντάχθηκε στο Δήμο Ζηρού (πρόγραμμα «Καλλικράτης», μαζί με τους Δήμους Ανωγείου, Θεσπρωτικού και την Κοινότητα Κρανέας. Σήμερα πλέον αποτελεί τη Δημοτική Ενότητα (Δ. Ε.) Φιλιππιάδας.
Η Δ. Ε. Φιλιππιάδας αποτελεί πεδινή – ημιορεινή περιοχή, στα ανατολικά της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Στα βόρεια το έδαφος είναι ορεινό, ενώ στα νότια γίνεται πεδινό και αποτελεί τμήμα της προσχωματικής πεδιάδας που σχηματίζουν ο Λούρος και ο Άραχθος ποταμός. Ευρίσκεται εκατέρωθεν του μέσου και κάτω ρου του ποταμού Λούρου, ακολουθεί τις γεωλογικές και τεκτονικές δομές της περιοχής και έχει γενική μορφή «κλεψύδρας», με διεύθυνση από Βορρά προς Νότο. Οι χείμαρροι και τα ρέματα που τροφοδοτούν τον ποταμό Λούρο παρουσιάζουν σχεδόν κάθετη διεύθυνση (Α – Δ) προς αυτόν. Η Δ.Ε. Φιλιππιάδας εκτείνεται σε μήκος τριάντα χιλιομέτρων και μέγιστου πλάτους 8,5 χιλιομέτρων και διαμορφώνεται σε γραμμική διάταξη κατά μήκος και εκατέρωθεν της Ε.Ο. Αντιρρίου - Ιωαννίνων. Συνορεύει βόρεια με τη Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, του Δήμου Δωδώνης, της Π.Ε. Ιωαννίνων, δυτικά με τη Δ.Ε. Λούρου, του Δήμου Πρέβεζας και τη Δ.Ε. Θεσπρωτικού, του Δήμου Ζηρού,  της Π.Ε. Πρέβεζας, νότια με τη Δ.Ε. Αμβρακικού, του Δήμου Αρταίων, της Π.Ε. Άρτας και τέλος ανατολικά με τη Δ.Ε. Ανωγείου, του Δήμου Ζηρού, της Π.Ε. Πρέβεζας και τις Δ.Ε. Φιλοθέης και Ξηροβουνίου, του Δήμου Αρταίων, της Π.Ε. Άρτας.
Η  οδική σύνδεση της Δ. Ε. με τη  Νότια  Ελλάδα και την Αθήνα επιτυγχάνεται μέσω της Εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και της υπό κατασκευή Ιόνιας Οδού. Η περιοχή της Δ. Ε. βρίσκεται στα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας. Τμήματα των Ε ΟΆρτας - Ιωαννίνων και Φιλιππιάδας - Πρέβεζας διαπερνούν τα οικιστικά σύνολα της Δ. Ε. ή διέρχονται πλησίον αυτών, εξυπηρετούν τις τοπικές κυκλοφοριακές ανάγκες και τα επηρεάζουν άμεσα, ενώ ο νέος κλειστός αυτοκινητόδρομος «Ιόνια Οδός» (Δυτικός Άξονας) διέρχεται από τη Δ. Ε. , δίνοντας της  έτσι μια προοπτική ταχείας σύνδεσης με τη βόρεια αλλά και τη νότια Ελλάδα. Επίσης σημαντικό ρόλο στην χωροταξική διάρθρωση της περιοχής της Δ. Ε. παίζει η εξυπηρέτησή της από την παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας (που αποτελεί τμήμα του Δυτικού Άξονα-Ιόνιας Οδού) και τους δυο Επαρχιακούς οδικούς άξονες: α) το δρόμο που διέρχεται από Νέα Φιλιππιάδα- Πέντε Πηγάδια προς Ιωάννινα, ο οποίος δίνει εναλλακτική πρόσβαση προς το νομό Ιωαννίνων και β) το δρόμο από Παλαιά Φιλιππιάδα προς Ρωμιά-Ριζοβούνι, που είναι τοπικής σημασίας.
Η οδική σύνδεση με τη Θεσσαλία  μέσω της διάνοιξης / αναβάθμισης των οδικών αξόνων Άρτας – Τρικάλων  και Άρτας – Καρδίτσας, εφόσον ολοκληρωθεί, αναμένεται να αποβεί ιδιαίτερα ευεργετική για τη σύνδεση των νότιων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας – Πρέβεζας) με την Κεντρική Ελλάδα, καθώς θα συμβάλει στην άρση της απομόνωσης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης  και της Δ. Ε. Φιλιππιάδας.
Ημιορεινές δασικές εκτάσεις και βοσκοτόπια καθώς και γεωργική γη καλύπτουν μεγάλο μέρος της έκτασης της Δ. Ε. Στις εκτάσεις αυτές έχει αναπτυχθεί η κτηνοτροφία, τόσο σε μορφές εντατικής εκτροφής (χοιροτροφία, πτηνοτροφία, βουστάσια), όσο και ελεύθερης βοσκής (προβατοτροφία και βοοειδή).
Η Εθνική Οδός Φιλιππιάδας – Πρέβεζας, η οποία διασχίζει το νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης, έχει λειτουργήσει ως πόλος έλξης, με αποτέλεσμα την παρόδια συγκέντρωση  παραγωγικών δραστηριοτήτων σε περιοχές κατά κανόνα εκτός σχεδίου, υπό τη μορφή ενός επιχειρησιακού άτυπου κέντρου με γραμμική ανάπτυξη, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την έλλειψη υποδομών και οργάνωσης και προβλήματα συμφόρησης. Η παρόδια αυτή ανάπτυξη παραγωγικών / μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με εξειδίκευση στην πλειοψηφία τους στην επεξεργασία και τυποποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα (κυρίως κτηνοτροφικά), απαντάται κατά μήκος της Εθνικής Οδού στο τμήμα μεταξύ Γέφυρας Καλογήρου και Ν. Κερασούντας,  σε μικρή απόσταση από αυτή, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας (Γέφυρα Καλογήρου, Μπουσούλιζα), και στην Τοπική Κοινότητα  Νέας Κερασούντας.
Ο οικισμός της Νέας Φιλιππιάδας αποτελεί την έδρα της Δ. Ε. Φιλιππιάδας και του Δήμου Ζηρού, είναι κέντρο υπηρεσιών και βασικό σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες των κατοίκων της Δ. Ε. και του Δήμου. Έχει αξιόλογη τοπική αγορά, στην οποία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών συναλλαγών της περιοχής. Ο ρόλος αυτός, ο οποίος διαμορφώθηκε ιστορικά, έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στη δομή της πόλης.
Η περιοχή παρουσιάζει εξειδίκευση στα κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα, καθώς και στη μεταποίησή τους, αλλά παρουσιάζει επίσης έντονα χαρακτηριστικά αστικής δυναμικής, μέσω της ανάπτυξης αυξανόμενων ροών και σχέσεων με τα τρία σημαντικά αστικά κέντρα της Ηπείρου: την Άρτα, την Πρέβεζα, και μελλοντικά και με τα Ιωάννινα (μετά την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού). Επίσης η στροφή προς τις ήπιες/εναλλακτικές  τουριστικές δραστηριότητες και την αναψυχή αποτελεί μια αξιόλογη προοπτική του Δήμου, λόγω της ιδιαίτερης αισθητικής και οικολογικής αξίας του φυσικού περιβάλλοντος (Λίμνη Ζηρού, Λούρος Ποταμός, Αμβρακικός κόλπος κλπ.).
Συμπερασματικά το ημιορεινό κυρίως ανάγλυφο, με πεδινά τμήματα, της περιοχής της  Καποδιστριακής  Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας, η διέλευση της εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων, η διέλευση της Ε.Ο. Φιλιππιάδας -Πρέβεζας, η γειτνίαση με την Ιόνια Οδό (Δυτικό Άξονα) και οι αλληλεξαρτήσεις με τα αστικά κέντρα της Άρτας και της Πρέβεζας και μελλοντικά των Ιωαννίνων, έχουν συντελέσει καθοριστικά στη χωροταξική διάρθρωση, στη συγκρότηση της οικιστικής δομής και το γενικότερο χαρακτήρα της περιοχής μελέτης. Αυτή η δυναμική της Δ. Ε. Φιλιππιάδας  που αναμένεται να ενταθεί στο εγγύς μέλλον, λόγω των παραπάνω έργων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικών πόρων του φυσικού περιβάλλοντος (Λίμνη Ζηρού, Λούρος Ποταμός, Αμβρακικός κόλπος κλπ), τη μικρή συγκριτικά απόσταση της από τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτα,  Πρέβεζα, Ιωάννινα) δημιουργεί προϋποθέσεις αλλά και συγκριτικά πλεονεκτήματα για την παραπέρα ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής μελέτης.
Επίσης σημαντικό ρόλο για τη Δ. Ε., αλλά και την ευρύτερη περιοχή της, θα παίξουν οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α) και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α) για τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία και τις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε). Τα τέσσερα αυτά νομοθετήματα του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού παρουσιάζονται παρακάτω και γίνονται αναφορές στις οδηγίες και κατευθύνσεις που επηρεάζουν άμεσα ή και έμμεσα την περιοχή μελέτης:


Π.1.2.2 Αναπτυξιακές προοπτικές


Το Περιφερειακό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, για το οποίο προωθείται μελέτη Αναθεώρησης, αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο χωροταξικών κατευθύνσεων για κάθε Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ των Δήμων της Περιφέρειας) και προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδας, η οποία απορρέει από τη γεωγραφική της θέση και τα συγκεκριμένα χωροταξικά και αναπτυξιακά δεδομένα και προοπτικές που την χαρακτηρίζουν.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Π.Π.Χ.Σ.Α. της Περιφέρειας, με το οποίο θεσμοθετήθηκαν οι στρατηγικές χωροταξικές κατευθύνσεις για τη Ήπειρο (ΦΕΚ 1451Β/6-10-2003), η Δ. Ε. Φιλιππιάδας συμμετέχει στις παρακάτω χωρικές ζώνες και «συστήματα» με αναπτυξιακό χαρακτήρα
·              Το βόρειο τμήμα της Δ. Ε. Φιλιππιάδας ανήκει στην Ευρύτερη ζώνη Ορεινών και Ημιορεινών όγκων και στην ζώνη προτεραιότητας μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων.
·              Το νότιο τμήμα της Δ. Ε. ανήκει στις ζώνες Αγροτικής Ανάπτυξης.
·              Η ενδιάμεση ζώνη μεταξύ βόρειου και νότιου τμήματος, ανήκει στις ζώνες προτεραιότητας ήπιας ανάπτυξης τουρισμού.
Η αναπτυξιακή δυναμική της Δ. Ε. σήμερα βασίζεται κυρίως στην πεδινή ζώνη, η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Δ. Ε. και έχει ευνοηθεί από τη χωροθέτηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων (Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός). Ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη Δ. Ε., με έμφαση στην κτηνοτροφία και τη μεταποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων. Παράλληλα, το νότιο τμήμα της Δ. Ε. εντάσσεται στην πεδιάδα της Άρτας, ενώ και στο βόρειο τμήμα της, μια περιορισμένη αλλά εύφορη κοιλάδα υποστηρίζει τον τομέα της γεωργίας. Τέλος, ο ποταμός Λούρος αποτελεί περιβαλλοντικό πόρο, ο οποίος διατρέχει τη Δ. Ε. από βορρά προς νότο, και σε συνδυασμό με την Λίμνη Ζηρού ευνοούν την ανάπτυξη ήπιων και περιβαλλοντικά συμβατών μορφών τουρισμού.
Επομένως η Δ. Ε. Φιλιππιάδας παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης με συνδυασμένες μορφές πολυαπασχόλησης που θα βασίζονται στον αγροτικό τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία) αλλά θα αξιοποιούν τις δυνατότητες της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τις προοπτικές ανάπτυξης των υπηρεσιών και του τουρισμού, στην κατεύθυνση παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Επομένως η προοπτική μιας ισόρροπης ανάπτυξης συνιστά ένα σοβαρό πλεονέκτημα και πρέπει να αποτελέσει τη βάση για το χωρικό σχεδιασμό της Δ. Ε. Φιλιππιάδας, στα πλαίσια του Γ.Π.Σ.
Οι παραπάνω παραγωγικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με την ευνοϊκή θέση της Δ. Ε. ως προς το περιφερειακό και εθνικό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα δε λόγω της εγγύτητας και προσβασιμότητας στο σύστημα κλειστών αυτοκινητοδρόμων Ιόνιας Οδού και Εγνατίας Οδού, προσδίδουν ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική στη Δ. Ε. Εφόσον δε η αναπτυξιακή αυτή προοπτική συνδυαστεί με παρεμβάσεις – αναπλάσεις στους οικισμούς και τις απαιτούμενες επεκτάσεις και ρυθμίσεις στην πόλη της Φιλιππιάδας, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αναζωογόνηση του συνολικού οικιστικού δικτύου της Δ. Ε.
Βασικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματατης περιοχής μελέτης αποτελούν οι δυνατότητες για:
·              Ανασυγκρότηση του παραγωγικού δυναμικού με έμφαση σε ένα σύγχρονο πρωτογενή τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία - αλιεία), εντατικοποίηση της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και επέκταση οικονομικών δραστηριοτήτων προς τον τριτογενή τομέα. Σημαντικές είναι οι δυνατότητες οργάνωσης, συστηματοποίησης και ανάπτυξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας, με στροφή στις βιολογικές μεθόδους εκτροφής, τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων και την καθετοποίηση της παραγωγής. Παράλληλα, η υφιστάμενη γεωργική γη παρέχει δυνατότητες, λόγω της ποιότητας της, για εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση της παραγωγής και ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών, ενώ η ποτάμια αλιεία έχει ήδη αναπτυχθεί αρκετά και παρουσιάζει δυναμική.
·              Στροφή της περιοχής προς τις ήπιες μορφές τουρισμού – αναψυχής, στο πλαίσιο μια πολιτικής Υπαίθρου που θα συνδυάζει τις παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες με τον τουρισμό και την αναψυχή, με κέντρο βάρους τη διατήρηση του, υψηλής αισθητικής, οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της φέρουσας ικανότητας των φυσικών πόρων και του τοπίου. Τμήμα της Δημοτικής Ενότητας  ανήκει στην ζώνη προτεραιότητας ήπιας ανάπτυξης τουρισμού (Λίμνη Ζηρού, Λούρος Ποταμός, Ζώνη Προστασίας Αμβρακικού ). Η δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών πόρων της Δ. Ε. για ήπια τουριστική ανάπτυξη, με την πρόβλεψη κινήτρων για τη δημιουργία τουριστικών υποδομών και τη χωροθέτηση περιοχών ανάπτυξης τουρισμού και αναψυχής, μπορεί να δώσει νέα ώθηση, τόσο στην κοινωνικο-οικονομική δυναμική της Δ.Ε. όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλλουν τα παραδοσιακά στοιχεία αρκετών από τους οικισμούς της Δ.Ε., και το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον μεμονωμένων κτιρίων και συμπλεγμάτων .
·              Ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική (αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινοί ναοί, ενδιαφέροντα κτίσματα) και φυσική κληρονομιά (δάση, υδάτινοι πόροι) της Δ. Ε., σήμερα είναι κατά βάση αναξιοποίητες και επιβάλλεται η λήψη μέτρων για πληρέστερη προστασία και ανάδειξη τους, με στόχο τη γενικότερη αναδιοργάνωση και αξιοποίηση του χώρου της περιοχής μελέτης και τη θεμελίωση της βιώσιμης ανάπτυξης της Δ. Ε.
Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι η εγγύτητα της Δ. Ε. Φιλιππιάδας σε δύο σημαντικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας Ηπείρου (Πρέβεζα και Άρτα) δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις ανάπτυξης, εφόσον προσφέρουν και πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης στους κατοίκους, αλλά και εξυπηρετήσεις δημόσιες και ιδιωτικές, περιλαμβανομένων των σημαντικών εμπορικών κέντρων των δύο πόλεων, οι οποίες συνάδουν με τις προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, οι δύο αυτές πόλεις αποτελούν αγορές τόσο για τα προϊόντα της Δ.Ε. (ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα) όσο και για την ανάπτυξη τουρισμού. Το πλεονέκτημα αυτό ωστόσο μπορεί να μετατραπεί σε μειονέκτημα, εφόσον αντιμετωπιστεί μόνον ως άμεση λύση για το πρόβλημα της απασχόλησης, χωρίς περαιτέρω επιχειρηματική και αναπτυξιακή προσπάθεια.

Π.1.2.3 Προβλήματα και συγκρούσεις χρήσεων γης


Συνοψίζουμε τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά το Α’ Στάδιο της Μελέτης αναφορικά με τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Δ. Ε. Φιλιππιάδας.
·              Η πληθυσμιακή στασιμότητα, η οποία το 2011 παρουσίασε σχετικά χαμηλές τάσεις μείωσης. Η ανάγκη συγκράτησης του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων, είναι επιτακτική για την ευόδωση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής. Το πρόβλημα αυτό είναι εντονότερο στους μικρούς πληθυσμιακά οικισμούς της Δ. Ε..
·              Το σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού. Ο μόνιμος πληθυσμός της Δ. Ε. σε ότι αφορά τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, υστερεί ως προς την Περιφέρεια Ηπείρου και την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Οι συνθήκες αυτές λειτουργούν αρνητικά για τον εκσυγχρονισμό, τόσο του πρωτογενή τομέα, όσο και του τριτογενή.
·              Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνοδεύουν την εντατική κτηνοτροφία και συναρτώνται αφενός με τη διάθεση των αποβλήτων των χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και αφετέρου με την οσμή που αποφέρουν οι μονάδες αυτές. Η οργανωμένη ανάπτυξη της πτηνο-κτηνοτροφίας και η εξασφάλιση βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν.
·              Περιβαλλοντικά προβλήματα δημιουργούνται επίσης από την εντατική γεωργία, με την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Η προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των γεωργικών καλλιεργειών θα πρέπει να αποτελέσει μια σοβαρή εναλλακτική λύση του σημερινού συστήματος.
·              Η έλλειψη επαρκούς τουριστικής υποδομής, για την κάλυψη ακόμη και ήπιων μορφών τουρισμού. Αποτελεί προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής η δημιουργία υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης και αναψυχής, οι οποίες να  μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφόρους τύπους τουρισμού (π.χ. οικολογικού, περιηγητικού – φυσιολατρικού, πολιτιστικού, αθλητικού κλπ). Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να δράσουν οι οργανωμένες μορφές τουριστικών και οικιστικών επενδύσεων μέσα από ένα ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό.
·              Οι ελλείψεις σε δίκτυα υποδομών, ιδιαίτερα  αποχέτευσης στους οικισμούς, αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Δ.Ε. Οι ελλείψεις αυτές καταγράφονται, ώστε να αντιμετωπιστούν με τη διάθεση των κατάλληλων πόρων.
·              Η έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού. Αυτό, καθιστά ιδιαίτερης σημασίας την ολοκλήρωση και έγκριση του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Φιλιππιάδας, ως εργαλείου μελλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι η έλλειψη σχεδιασμού στο Ελευθεροχώρι και στην Παλαιά  Φιλιππιάδα, όσο και σε τμήματα των οικισμών της Δ.Ε., αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την κεφαλαιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, λόγω της αυθαίρετης και μη οργανωμένης ανάπτυξης των χρήσεων στο χώρο, αλλά και λόγω της περιορισμένης δυνατότητας αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του πολεοδομικού ιστού των οικισμών.

Τα σημαντικότερα προβλήματα συγκρούσεων στη χρήση γης που έχουν συνέπειες στη βιώσιμη ανάπτυξη του περιαστικού και εξωαστικού χώρου, αλλά και στη λειτουργία του οικιστικού δικτύου συνοψίζονται στα εξής:
·              Η διάσπαση του οικιστικού συμπλέγματος της πόλης της Φιλιππιάδας από τη ΕΟ Άρτας-Ιωαννίνων, που αποτελεί απόρροια της έλλειψης πολεοδομικού σχεδιασμού. Η παράκαμψη της Φιλιππιάδας (μέσω τμήματος της Ιόνιας Οδού) έχει οπωσδήποτε μειώσει τη διερχόμενη κίνηση, αλλά δεδομένου ότι μεγάλο μέρος της κίνησης αυτής είναι τοπικού / επαρχιακού χαρακτήρα, απαιτείται η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού αυτού προβλήματος, σε σχέση με τη συνοχή της πόλης.
·              Παρόμοια προβλήματα οικιστικής συνοχής δημιουργεί η διέλευση εθνικών και επαρχιακών οδών από τους οικισμούς και κυρίως α) η διέλευση της Ε.Ο Άρτας-Ιωαννίνων από τους οικισμούς Παναγιάς, Κερασώνα, Παλαιάς - Ν. Φιλιππιάδας- Ελευθεροχωρίου και Γωνιάς β) η διέλευση της Ε.Ο Φιλιππιάδας-Πρέβεζαςαπό τους οικισμούς της Ν. Κερασούντας και Ηλιοβουνίου και η ανάπτυξη οικιστικών και χρήσεων εστίασης (καφενεία, εστιατόρια) εκατέρωθεν των οδών, εντός των ορίων των οικισμών και πλησίον αυτών. Με την ανάμιξη των μεγάλων ταχυτήτων  των τροχοφόρων και των εγκάρσιων κινήσεων των πεζών, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής καθώς και των διερχόμενων οδηγών.
·              Ηδιέλευση του υπό κατασκευή οδικού άξονα της Ιόνιας Οδού από τη Δ.Ε. Φιλιππιάδας  δημιουργεί  αναπτυξιακές ευκαιρίες για την προσέλκυση υπερτοπικού χαρακτήρα παραγωγικών δραστηριοτήτων, η όχληση όμως που θα επιφέρει ο κλειστός αυτοκινητόδρομος και η ανάπτυξη παραγωγικών /μεταφορικών χρήσεων παράλληλα προς τον άξονα του μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για την οργάνωση του χώρου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
·              Η γενικότερη ασάφεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδιαίτερα στον οικισμό της Κλεισούρας (λόγω έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας), δημιουργεί προβλήματα ως προς την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.
·              Η ανάπτυξη βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (μεταποιητικών μονάδων του πρωτογενή τομέα, συνεργείων, εμπορίας οικοδομικών υλικών κλπ) κυρίως στην Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας (ευρύτερη περιοχή γέφυρας Καλογήρου) και στην Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντας (κατά μήκος της Ε.Ο Άρτας-Πρέβεζας) έρχεται σε σύγκρουση με την γεωργική και οικιστική χρήση και οργάνωση.
·              Η άναρχη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την κτηνοτροφία, έχει αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις χρήσεων γης, περιβαλλοντικά προβλήματα και ανάσχεση της ανάπτυξης άλλων τομέων της οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή που είχε κριθεί, σύμφωνα με την  Υ.Α. 26640/4167/01 σαν κατάλληλη για τη χωροθέτηση ΠΕΡΠΟ α’ και β’ κατοικίας, για τη χρονική περίοδο από 2001 μέχρι 2010, όπου και εγκαταστάθηκαν κτηνοτροφικές μονάδες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη πλέον η ανάπτυξη κατοικίας στην προβλεπόμενη περιοχή.  Η οργάνωση του χώρου και ο διαχωρισμός των χρήσεων αποτελεί προτεραιότητα του Γ.Π.Σ.
·              Η συνύπαρξη κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (στάβλων, χοιροτροφείων κλπ) και κατοικίας δημιουργούν προβλήματα ως προς την ανάπτυξη κατοικίας στην περιοχή εκατέρωθεν της εθνικής οδού στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας  και στην Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντας
·              Η έλλειψη εγκεκριμένου περιβαλλοντικού και χωρικού σχεδιασμού για τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που είναι ενταγμένες στη διοικητική περιφέρεια της Δ. Ε. (Λίμνη Ζηρού, Ποταμός Λούρος) προκαλεί αρνητικές συνέπειες στα οικοσυστήματα, λόγω σύγκρουσης χρήσεων με τη γεωργία, αποστερεί δε την περιοχή από ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ανάδειξης και προστασίας δικτύων φυσικού περιβάλλοντος.
·              Οι πηγές ρύπανσης από τη γεωργία (φυτοφάρμακα) και την κτηνοτροφία (απόβλητα χοιροτροφείων και πτηνοτροφείων) και η μερική έλλειψη σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων καταλήγουν να επιβαρύνουν τους φυσικούς αποδέκτες (Λούρος ποταμός). Επίσης η ανάπτυξη χρήσεων, μη συμβατών με την προστασία του περιβάλλοντος, στις πηγές Αγίου Γεωργίου (μονάδες υδατοκαλλιέργειας, κτηνοτροφικές μονάδες, πτηνοτροφείο, νεκροταφείο κλπ) αποτελεί πρόβλημα.
·              Δεν έχει αποσαφηνιστεί επαρκώς η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων στην περιοχή μελέτης, μέσω του αντίστοιχου ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
·              Η διέλευση από την περιοχή του Δήμου των γραμμών της ΔΕΗ μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής και υπερυψηλής τάσης αποτελούν στοιχείο κινδύνου για την υγεία των κατοίκων και για την ανάπτυξη της οικιστικής χρήσης εκατέρωθεν των γραμμών.

Π.1.3 ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 128 Α’ /03-07-2008)

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας οι Στόχοι – Επιδιώξεις του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον αγροτικό τομέα και για τον ορεινό χώρο.
Στόχοι – Επιδιώξεις για τον αγροτικό τομέα
·              Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του τομέα και διασφάλιση της οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας των περιοχών της υπαίθρου, με συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προτύπων, με συμβατά για το περιβάλλον και το τοπίο όρια ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε μια σειρά προϊόντων και μεθόδων παραγωγής.
·              Ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου της σαν σημαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων, αλλά και του αγροτικού τοπίου.
·              Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα στα θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο (κατάρτιση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα αλλά και γενικότερα των κατοίκων των αγροτικών περιοχών), ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο του τομέα.
·              Προστασία του αγροτικού χώρου από τις πιέσεις που δέχεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του (αναδιάρθρωση καλλιεργειών, εγγειοβελτιωτικά έργα, κ.ά.) και λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως των βιοτόπων, καθώς και για την προστασία των υδάτων και του εδάφους.
·              Προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και των βοσκοτόπων, λαμβάνοντας υπόψη: α) το ρόλο τους στην παραγωγική διαδικασία, τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη και β) την ανάγκη χωροθέτησης, οργάνωσης και λειτουργίας σύγχρονων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της αγοράς για υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα.
·              Στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου προτεραιότητα αποκτά η στήριξη της εγχώριας κτηνοτροφίας και η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των βοσκοτόπων, ώστε να αποτελέσουν, μεταξύ άλλων και μέσο για την ενίσχυση της οικονομίας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Κρίσιμο στοιχείο θεωρείται η οριοθέτηση των βοσκοτόπων, η ορθολογική χρήση τους και η βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας με εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια.
·              Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, με τη δημιουργία δικτύων με τα αστικά κέντρα και τα επιλεγμένα ημιαστικά κέντρα, που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης των ευρύτερων γεωγραφικά ενοτήτων.
·              Ανάπτυξη, με βασική παράμετρο την ποιότητα, βιώσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα, σε συμπληρωματικότητα με τον τομέα του τουρισμού. Έμφαση επίσης δίδεται στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.
·              Στήριξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με βιώσιμο τρόπο και προστασία των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται από μη συμβατές δραστηριότητες.
Στόχοι – Επιδιώξεις για τον ορεινό χώρο
·              Αντιμετώπιση της δημογραφικής αποψίλωσης, με την ενίσχυση των υποδομών / υπηρεσιών και των δυνατοτήτων απασχόλησης,
·              Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε παραγωγικού πόρου,
·              στήριξη των δραστηριοτήτων της τοπικής ενδοχώρας και προώθηση νέων που αντικαθιστούν τις φθίνουσες και ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση
·              Διαφύλαξη των τοπίων, των δασών, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, καθώς και προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων ως αναπτυξιακών πόρων, με εξειδίκευση των πολιτικών και των μέτρων ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστικά των επί μέρους περιοχών,
·              Διευκόλυνση της πρόσβασης σε υποδομές, επικοινωνία και γνώση,
·              Ενίσχυση των δυναμικών οικισμών που λειτουργούν ως κόμβοι διοίκησης, υπηρεσιών και μεταφορών, με τη διατήρηση και βελτίωση των κοινωνικών και τεχνικών υποδομών τους και την ανάδειξη τους σε κέντρα στήριξης των οικισμών της ευρύτερης περιοχής τους.

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11-6-2009)
Από το Διάγραμμα 3 «Βασικών κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης του Τουρισμού» σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος παρατίθεται στη συνέχεια, απορρέει ότι μικρό τμήμα στη νότια περιοχή της Δ.Ε. Φιλιππιάδας υπάγεται σε ζώνη με προτεραιότητα την τουριστική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα σε «Αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού».
Οι χωροταξικές κατευθύνσεις που παρέχονται από το Ειδικό Πλαίσιο για την κατηγορία αυτή παρατίθενται στη συνέχεια, θεωρείται δε ότι είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη για την περιοχή της Δ.Ε., δεδομένου ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δραστηριότητες, στο πλαίσιο και των κατευθύνσεων του εγκεκριμένου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Ηπείρου.
Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού
·                  Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών, κ.α., σημείων του χώρου με «μοναδικά» χαρακτηριστικά καθώς και του χαρακτήρα, της κλίμακας και των χαρακτηριστικών των οικισμών.
·                  Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή τους.
·                  Συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ των πόλων και πόρων που τα συγκροτούν, με περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις στις οδικές συνδέσεις.
·                  Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, τεχνολογικά – θεματικά πάρκα, κ.λπ.).
·                  Περιορισμός της δόμησης νέων υποδομών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών με τον τουρισμό υποδομών, στον Ηπειρωτικό χώρο, εντός οικισμών καθώς και σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει α) Για την επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων, β) για τη δημιουργία ειδικών τουριστικών υποδομών με ή χωρίς υποδομές φιλοξενίας που από τη φύση τους συνδέονται με την αξιοποίηση πόρων με έντονη χωρική εξάρτηση π.χ. (ιαματικές πηγές) και γ) για τη δημιουργία ενός μικρού αριθμού ολοκληρωμένων τουριστικών αναπτύξεων του άρθρου 9 του Ειδικού Πλαισίου για την υποστήριξη των ευρύτερων περιοχών στις οποίες εντάσσονται.
·                  Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων (μορφολογικοί περιορισμοί, δυναμικότητα, τάξεις) και άλλων σχετικών με τον τουρισμό υποδομών σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και των ειδικών μορφών που υποστηρίζουν.
·                  Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου.
·                  Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων.
·                  Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.α.).
·                  Στήριξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εικόνας και γενικότερα στην ανάδειξη και προβολή των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου.
·                  Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών («δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς κ.α.), περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.
·                  Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού
·                  Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών).
·                  Ενίσχυση του προσανατολισμού των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο (Leader +, ΟΠΑΑΧ), προς μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη πέραν της αποκλειστικής χρηματοδότησης καταλυμάτων.
·                  Προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας.

Ειδικά για τον ορεινό χώρο της περιοχής της Δ. Ε. (βόρειο τμήμα), επιπρόσθετα των όσων προβλέπονται ειδικά για κάθε κατηγορία χώρου και μορφή τουρισμού που συναντάται στον ορεινό χώρο, προτείνονται τα εξής:
Κατευθύνσεις για τον ορεινό χώρο
·                  Η διατήρηση της ποιότητας των φυσικών (στοιχεία χλωριδικά, πανιδικά, γεωλογικά – υδρογεωλογικά, τοπιακά κ.α.) και ανθρωπογενών (οικισμοί, κατασκευές, υποδομές, μνημεία, παραδοσιακές ασχολίες, εκδηλώσεις κ.λπ.) πόρων με μέτρα πρόληψης των κινδύνων υποβάθμισης τους.
·                  Λήψη ειδικών μέτρων ενσωμάτωσης τρίτων δραστηριοτήτων, αναγκαίων για τη λειτουργία του χώρου, που παρουσιάζουν ασυμβατότητες με την τουριστική δραστηριότητα και ειδικότερα μέτρων αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των υποδομών τους (π.χ. σύνταξη ειδικών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας).
·                  Δημιουργία βασικών προτύπων καθώς και εξειδικευμένων κατά περίπτωση κανόνων για το σχεδιασμό και τη δόμηση, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις τοπικές παραδόσεις, χρήσης , υλικών και μορφών δόμησης,
·                  Υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και χρήση, φιλικών προς το περιβάλλον, υλικών.
·                  Δημιουργία ειδικών κατασκευαστικών προτύπων, για την εκτέλεση έργων συμβατικών υποδομών, στον ορεινό χώρο (οδοποιία, κατασκευές δημόσιων κτιρίων, εγγειοβελτιωτικά, διαμορφώσεις χώρων κ.λ.π.).
·                  Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.
·                  Περιορισμός της δόμησης νέων υποδομών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών με τον τουρισμό υποδομών εντός οικισμών καθώς και σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%).Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει: α) Για την επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων για λόγους βιωσιμότητας των μονάδων β) για τη δημιουργία ειδικών τουριστικών υποδομών με ή χωρίς υποδομές φιλοξενίας που από τη φύση τους συνδέονται με την αξιοποίηση πόρων με έντονη χωρική εξάρτηση π.χ. (ιαματικές πηγές) και γ) στους στάσιμους οικισμούς του ηπειρωτικού χώρου με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή μικρότερο των 300 κατοίκων. Ειδικά για τους οικισμούς αυτούς η δόμηση νέων υποδομών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών με τον τουρισμό υποδομών περιορίζεται εντός οικισμών καθώς και σε μια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τα όρια τους με τους παρακάτω όρους: αρτιότητα δύο (2) στρέμματα, συντελεστής δόμησης 0.3 και πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα 15. Από τη ρύθμιση της περίπτωσης (γ) της προηγούμενης παραγράφου, εξαιρούνται οι οικισμοί που έχουν κηρυχθεί ως παραδοσιακοί ή καταταγεί ως "ενδιαφέροντες" και οι περιοχές που εμπίπτουν στις Ζώνες Γ του άρθρου 4 του Ειδικού Πλαισίου για τον τουρισμό (Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες άλλες χρήσεις από τον τουρισμό).

Κατευθύνσεις για τις Πεδινές και Ημιορεινές περιοχές.
Ειδικά για τις πεδινές και ημιορεινές περιοχές της Δ. Ε., που δεν εμπίπτουν στις υπό τα στοιχεία Α, Β και Γ περιοχές του άρθρου 4 του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό(Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές, και Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες άλλες χρήσεις από τον τουρισμό), η αναμενόμενη εξ αυτών ένταση των τουριστικών δραστηριοτήτων δεν δικαιολογείτη λήψη ειδικών μέτρων, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων, εφόσον δεν υπάρχει σαφής αντίθεση με άλλες ρυθμίσεις σχεδιασμού του χώρου. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η εφαρμογή των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο (Leader, ΟΠΑΑΧ) καθώς και η χωροθέτηση σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών μικτής χρήσης του άρθρου 9 του Ειδικού Πλαισίου με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτό
Οικισμός με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και επέκτασή του
Η Νέα Φιλιππιάδα διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης σε έκταση 454,80στρ. το οποίο χρήζει αναθεώρησης. Σύμφωνα με την αναμενόμενη πληθυσμιακή μεταβολή που εξετάσθηκε στον πίνακα χωρητικότητας για το έτος – στόχο 2031, προκύπτει ανάγκη επέκτασης. Συνεκτιμώντας το ποσοστό της ήδη δομημένης έκτασης εντός των ορίων του οικισμού και την αναμενόμενη ζήτηση α’ κατοικίας, προτείνεται επέκταση μεγέθους Ε=490στρ. και πολεοδόμησή της. Όσον αφορά στους όρους δόμησης:
·                  στην περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίου οι οικοδομικές άδειες θα εκδίδονται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης.
·                  στην περιοχή της επέκτασης, μέχρι την έγκριση της πολεοδόμησης η περιοχή θα οικοδομείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης και τους περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση από τη μελέτη (κεφ. Π.3). Ο μέσος σ. δ. που προτείνει η παρούσα μελέτη θα αποτελέσει  κατεύθυνση για την πολεοδόμηση.

Μη οριοθετημένοι οικισμοί προ του 23, προς πολεοδόμηση
Όπως προκύπτει από την απογραφή της ΕΣΥΕ του έτους 1920, οι οικισμοί Ελευθεροχώρι και Παλαιά Φιλιππιάδα είναι προϋφιστάμενοι του 1923. Όπως αναφέρεται στο κεφ. Π.1.3.2, προτείνεται η πολεοδόμησή τους ως οικισμοί προ του 23, μη οριοθετημένοι, σε έκταση ΕΕλ=286 στρ. και ΕΠΦ=367 στρ. αντίστοιχα. Μέχρι την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης, οι περιοχές θα οικοδομούνται εντός του προτεινόμενου ορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στους οικισμούς προ του 1923 (Π. Δ. 02-03/13-03-81, ΦΕΚ 138/Δ’/81) και τους περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση από τη μελέτη (κεφ. Π.3), ενώ ο μέσος Σ. Δ. που προτείνει η παρούσα μελέτη θα αποτελέσει κατεύθυνση για την πολεοδόμηση.

Οριοθετημένοι οικισμοί με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης για το σύνολο της έκτασής του
Ο Άγιος Γεώργιος διαθέτει σχέδιο διανομής στο βόρειο τμήμα του και εγκεκριμένο, μερικώς υλοποιημένο, ρυμοτομικό σχέδιο στα νότια. Προτείνεται η πολεοδομική οργάνωση του οικισμού σε μία πολεοδομική ενότητα και δύο γειτονιές, έκτασης Ε1=356,30 στρ. και Ε2=220,34 στρ. η βόρεια και η νότια αντιστοίχως.
Το Ηλιοβούνι διαθέτει σχέδιο διανομής και εγκεκριμένο σχέδιο πόλης για όλη την έκταση του οικισμού.
Στους δύο οικισμούς οι οικοδομικές άδειες θα εκδίδονται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης.

Οριοθετημένοι οικισμοί με σχέδιο πόλης σε τμήμα τους
Προτείνεται η πολεοδόμηση των εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός διανομών τμημάτων των οικισμών Γυμνότοπου, Δρυόφυτου, Κερασώνα, Παναγιάς, Νέας Κερασούντας, Πέτρας και Ρωμιάς, αφού οριστικοποιηθούν τα όριά τους, μετά την εξαίρεση έκτασης στον οικισμό Πέτρας (πρβλ. κεφ. Π.1.3.2). Κάθε οικισμός να θεωρηθεί ως μία πολεοδομική ενότητα εκ των οποίων η Νέα Κερασούντα και η Πέτρα οργανώνονται σε δύο γειτονιές.
Όσον αφορά στους όρους δόμησης:
·                      το τμήμα που διαθέτει σχέδιο διανομής, που επέχει θέση σχεδίου πόλης  και δεν είναι απαραίτητο να πολεοδομηθεί, θα οικοδομείται με τις διατάξεις που αναφέρονται στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων του ΠΔ 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ’/03-05-85) και τους περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση από την μελέτη (κεφ. Π.3) και τουςισχύοντες όρους δόμησης.
·                      το προς πολεοδόμηση τμήμα, έως ότου πολεοδομηθεί, θα οικοδομείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 24-4-85 (ΦΕΚ 181/Δ’/03-05-85) που αφορούν στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και τους περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση από την μελέτη (κεφ. Π.3). Ο μέσος σ. δ. που προτείνει η παρούσα μελέτη θα αποτελέσει κατεύθυνση για την πολεοδόμηση.

Οριοθετημένοι οικισμοί χωρίς σχέδιο πόλης
Προτείνεται η πολεοδόμηση των οικισμών Αγία Φανερωμένη, Βούλιστα, Γωνιά και Κλεισούρα, αφού οριστικοποιηθούν τα όριά τους, μετά την πιθανή εξαίρεση εκτάσεων με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη Βούλιστα και στην Αγία Φανερωμένη (πρβλ. κεφ. Π.1.3.2). Κάθε οικισμός θεωρείται ως μία πολεοδομική ενότητα, εκ των οποίων η Κλεισούρα οργανώνεται σε δύο γειτονιές. Έως ότου πολεοδομηθούν θα οικοδομούνται με τις διατάξεις του Π. Δ. 24-4-85 (ΦΕΚ 181/Δ’/03-05-85) που αφορούν στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και τους περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση από την μελέτη (κεφ. Π.3). Ο μέσος σ. δ. που καθορίζει η μελέτη θα αποτελέσει κατεύθυνση για την πολεοδόμηση.

Βαθμός προτεραιότητας πολεοδόμησης (βλ. χάρτη Π1.δ)
Ο βαθμός προτεραιότητας εξαρτάται κυρίως από την ιεράρχηση του κάθε οικισμού σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά και την αναμενόμενη ζήτηση για α’ ή β’ κατοικία. Παρατίθεται ο πίνακας προτεραιότητας πολεοδόμησης για τη Δ.Ε. Φιλιππιάδας:


ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Οικισμός
Έκταση οριοθετημένου οικισμού (στρ.)
Σημαντική προοπτική ανάπτυξης Α'/Β' κατοικίας
Οικισμός προς οριοθέτηση (στρ.)
Επέκταση (στρ.)
Πρόταση πολεοδόμησης  - βαθμός προτεραιότητας
Φιλιππιάδα
454,80
ναι - Α'

397.85
ναι - Α
Ελευθεροχώρι
-
ναι - Α'
279.46
-
ναι - Α
Παλαιά Φιλιππιάδα
-
ναι - Α'
300.42
-
ναι - Α
Άγιος Γεώργιος
595.18
όχι

-
-
Γυμνότοπος
930.33
όχι

-
ναι - Β
Δρυόφυτο
804.87
όχι

-
ναι - Β
Κερασώνα
260.21
όχι

-
ναι - Β
Αγία Φανερωμένη
386.78
όχι

-
ναι - Γ
Κλεισούρα
376.32
όχι

-
ναι - Β
Νέα Κερασούντα
448.82
όχι

-
ναι - Β
Ηλιοβούνι
124.69
όχι

-
-
Παναγία
377.67
όχι

-
ναι - Β
Βούλιστα
632.03
όχι

-
ναι - Γ
Γωνία
138.15
όχι

-
ναι - Γ
Πέτρα
1058.92
όχι

-
ναι - Β
Ρωμιά
671.14
όχι

-
ναι - Β

 

Π.2.2.2 Ζώνες οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων

Προτείνεται:
Α. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β’, ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων μεσαίας και χαμηλής όχλησης, στο νότιο τμήμα του Δήμου, νότια της εθνικής οδού Πρέβεζας – Φιλιππιάδας και στην ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου, σε έκταση 2.500 στρ. περίπου. Στον εν λόγω χώρο  καταγράφεται σήμερα υφιστάμενη συγκέντρωση μονάδων επεξεργασίας (κυρίως) γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Για την διαδικασία ίδρυσης, πολεοδόμησης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων» του Νόμου υπ’αριθμ. 3982 (ΦΕΚ 143 Α’/ 17.06.2011) όπως ισχύει. Στόχος είναι το Επιχειρηματικό Πάρκο να αποτελέσει πόλο προσέλκυσης των μικρών βιοτεχνικών μονάδων που βρίσκονται διάσπαρτες σήμερα στους οικισμούς της Δ.Ε. και του Δήμου Ζηρού γενικότερα (π.χ. ξυλουργεία, σιδηρουργεία κλπ), ρυπογόνων μονάδων που ασχολούνται με την μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα (π.χ. μονάδες τυποποίησης κρέατος, μονάδες τυποποίησης ζωοτροφών, ελαιουργεία κλπ) και άλλων βιομηχανικών μονάδων που έχουν αναπτυχθεί εντός ή εκτός της Δ.Ε. (π.χ. κατά μήκος της ΕΟ Φιλιππιάδας-Πρέβεζας) και επιθυμούν να επεκταθούν και να λειτουργήσουν πιο ορθολογιστικά ή αποτελούν νέες επενδύσεις.
Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης
Επιτρέπονται βιοτεχνικές, βιομηχανικές ή αποθηκευτικές χρήσεις μέσης ή χαμηλής όχλησης με βάση τα οριζόμενα στο Άρθρο 43 του ως άνω Νόμου. Οι νομίμως λειτουργούσες σχετικές δραστηριότητες που προϋφίστανται εντός της έκτασης που θα καθορισθεί ως Ε.Π., επιτρέπεται να λειτουργούν εντός του Ε.Π., οφείλουν όμως να συμμορφώνονται με τους όρους του κανονισμού λειτουργίας του Ε.Π. το αργότερο μέχρι την έκδοση της άδειας λειτουργίας του. Κατ’εξαίρεση, νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία της υψηλής όχλησης επιτρέπεται να λειτουργούν στο προτεινόμενο Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β’.
Κατά την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ θα πρέπει να προβλέπεται κατασκευή συλλογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των έργων και δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται εντός του. Επιπλέον τα εν λόγω έργα ή δραστηριότητες θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα κατά τρόπον ώστε τα υγρά απόβλητά τους να είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές των εισροών των συλλογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας του,  ή  να διαθέτουν εγκαταστάσεις προκαταρκτικής επεξεργασίας προς επίτευξη των ως άνω προδιαγραφών.
Επίσης, για την προστασία του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής, θα πρέπει στις   βιοµηχανικές   µονάδες   που   θα   εγκατασταθούν   στο Επιχειρηματικό Πάρκο να χρησιµοποιηθεί η  κατάλληλη  υποδοµή  απορρύπανσης,  και  να  εφαρµοσθούν οι Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές όσον αφορά τις αέριες εκποµπές σε   όσες βιοµηχανικές µονάδες εµπίπτουν στην Οδηγία 96/61/ΕΚ (IPPC), κατ’ εφαρµογή και των απαιτήσεων της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας.
Όροι και Περιορισμοί Δόμησης
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης θα καθορισθούν με βάση την πολεοδομική μελέτη που θα καταρτισθεί από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 52 του ως άνω Νόμου. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα παρακάτω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 70%.
β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 για τις βιομηχανικές και 1,2 για τις υπόλοιπες χρήσεις.
γ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 25%, υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του Ε.Π. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται εντός του Ε.Π. με ήδη διαμορφωμένη τέτοια χρήση. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Ε.Π. ορίζονται σε 5% κατ’ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας του Ε.Π. Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιμετρικά του Ε.Π. συνυπολογίζονται στην έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Ε.Π. Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 3% στη συνολική επιφάνεια του Ε.Π.


Π.2.2.3 Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού της δόμησης (ΠΕΠΔ.)


Ως Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ.), ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 2508/1997 οι περιοχές γύρω από πόλεις και οικισμούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης. Στις περιοχές αυτές καθορίζονται χρήσεις γης ή και αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως το όριο εμβαδού γηπέδου κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών, καθώς επίσης επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας.
Ως Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ.) στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Φιλιππιάδας προσδιορίζονται οι εξής (βλ. χάρτες Π2.α, Π2,β):

ΠΕΠΔ1α: Ζώνη Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ). Περιλαμβάνει γεωργικές εκτάσεις που καταλαμβάνουν εκτεταμένες περιοχές στο νότιο (πεδιάδα Άρτας), νοτιοδυτικό (περιοχή οικισμού Ρωμιάς) και βόρειο-κεντρικό (κοιλάδα Λούρου) τμήμα της Δ.Ε.
Οι περιοχές αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας από την αρμόδια ΠΕΧΩΠ Ηπείρου (τέως ΝΕΧΩΠ Πρέβεζας) και ως περιοχές που διατίθενται αποκλειστικά για τη δραστηριότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει να προστατευθούν από άλλες ανταγωνιστικές χρήσεις.
Η ΠΕΠΔ 1α περιλαμβάνει τέσσερις ζώνες εντός της Δ.Ε. Φιλιππιάδας συνολικού εμβαδού 16.595 στρ:
α)   Την επιμήκη ζώνη του βορείου τμήματος που εκτείνεται σχεδόν παράλληλα με την κοίτη του ποταμού Λούρου από τους οικισμούς Γωνιά – Κλεισούρα έως βόρεια του οικισμού Δρυόφυτο.
β)   Μικρή σχετικά ζώνη νότια του οικισμού της Ρωμιάς,
γ)   Ζώνη στα ανατολικά-νοτιοανατολικά του οικιστικού συμπλέγματος Παλαιάς/Νέας Φιλιππιάδας-Ελευθεροχωρίου και σε επαφή με τα όρια των οικιστικών υποδοχέων, και
δ)  Μικρή ζώνη νότια της Φιλιππιάδας, στην περιοχή της γέφυρας Καλογήρου

ΠΕΠΔ 1β: Ζώνη Απλής Γεωργικής Γης - Λειτουργικής Προστασίας και Ανάδειξης Αγροτικού Τοπίου: Περιλαμβάνει την απλή γεωργική γη, με σκοπό την προστασία της και την προστασία γενικότερα του αγροτικού τοπίου. Η ΠΕΠΔ 1β περιλαμβάνει μικρούς θύλακες καλλιεργούμενης γης στον οικισμό της Ρωμιάς (νότια και δυτικά), στον οικισμό της Νέας Κερασούντας (βόρεια και νότια), πολύ μικρό θύλακα ανάμεσα από τους οικισμούς Πέτρας και Νέας Κερασούντας καθώς και θύλακες γύρω από τους οικισμούς Δρυόφυτο και Γυμνότοπο. Συνολικά η ΠΕΠΔ 1β Απλής Γεωργικής Γης καταλαμβάνει έκταση 3.950 στρ. περίπου.

ΠΕΠΔ 2: Περιοχή Ελεγχόμενης Κτηνοτροφίας (αντιστοιχεί στη Ζώνη ΙΙΙ προστασίας πηγών Αγίου Γεωργίου), του βόρειου τμήματος της Δ.Ε., όπου και διαπιστώνεται η επιτακτική ανάγκη ελέγχου των εντατικών κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων κυρίως για την προστασία των πηγών του Αγίου Γεωργίου. Η περιοχή αναπτύσσεται στο κεντρικό αλλά και βορειοανατολικό τμήμα του Δήμου, και ειδικότερα στην περιοχή που αδρομερώς ορίζεται από τους οικισμούς Κερασώνα, Αγ. Γεώργιο, Δρυόφυτο και Γυμνότοπο, ανατολικά του ποταμού Λούρου και σε απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από την κοίτη του καθώς και στην περιοχή μεταξύ του οικισμού Πέντε Πηγάδια στο βορειοανατολικό τμήμα της Δ.Ε. Εξαιρούνται από την ΠΕΠΔ ζώνες πλάτους 150μ περιμετρικά των οικισμών, ζώνες 60 μ. παράλληλα του άξονα των εθνικών οδών και ζώνες 200μ. παράλληλα της κοίτης του ποταμού Λούρου.

ΠΕΠΔ 3: Ζώνη Πτηνο-Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων, για  τη χωρική σύνδεση δυναμικών παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενή τομέα της περιοχής (κτηνοτροφία-πτηνοτροφία) με τις δραστηριότητες μεταποίησης των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών προϊόντων.

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης / όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος ανά ζώνη

ΠΕΠΔ 1α: Ζώνη Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ)
Ο χαρακτήρας των περιοχών αυτών είναι αυστηρά αγροτικός, με σκοπό την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης
1.       Γεωργοκτηνοτροφικά Κτήρια, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτήρια, Γεωργικές Αποθήκες, Κτήρια Υδατοκαλλιεργειών, Δεξαμενές και Θερμοκήπια (Άρθρο 2 του Π.Δ. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 Δ’). Εξαιρούνται τα στέγαστρα σφαγής.
2.       Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαμενές, Φρέατα, Μικραί Αποθήκαι για τη φύλαξη εργαλείων (άρθρο 3 Π.Δ. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 Δ’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 Δ’)
3.       Κτήρια προσωρινής διαμονής, μη μόνιμης κατασκευής και μέχρι 35 τ.μ. για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων.
4.       Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (σταθμοί ΑΠΕ) μόνο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω επιτρεπόμενων χρήσεων γης. Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3851/10 (ΦΕΚ 85 Α’/4-6-10), η άδεια χορηγείται μόνον αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Π.Ε.Πρέβεζας.
Επιπλέον των παραπάνω και μόνο για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα αυτών (άρθρο 51, Ν. 4178/13, ΦΕΚ 174 Α’/8-813) επιτρέπονται:
1.                   Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και Επαγγελματικά Εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση του πρωτογενούς τομέα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συσκευασίας ή ανασυσκευασίας υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων, με την επιφύλαξη της παρ. 1.α.xiii του άρθρου 8 της ΚΥΑ 11508/18-2-09 (ΕΠΧΣΑΑ για τη βιομηχανία, ΦΕΚ 151 ΑΑΠΘ/13-4-09) κατά την οποία απαγορεύεται η δόμηση βιομηχανικών κτηρίων σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τον άξονα αυτοκινητοδρόμων, εξήντα (60) μέτρων από τον άξονα εθνικών και είκοσι πέντε (25) από τον άξονα των επαρχιακών οδών.
2.                   Κατοικία (άρθρο 10 Π.Δ. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 Δ’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 Δ’)
3.       Πρατήρια καυσίμων (Β.Δ. 465/9-7-70, ΦΕΚ 150 A’ όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/16-6-06, ΦΕΚ 119 A’), μόνο κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου
4.       Σταθμοί ΑΠΕ με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του Ν. 3851/10.
Ωστόσο, προκειμένου να αποτραπεί η παρόδια έρπουσα ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων στο βασικό οδικό δίκτυο, προτείνεται η θέσπιση ισχυρών κινήτρων για την εγκατάστασή τους στο προτεινόμενο Επιχειρηματικό Πάρκο.

Αρτιότητα και όροι δόμησης
Το όριο αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρέμματα χωρίς παρεκκλίσεις. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης και η προαναφερθείσα νομοθεσία, όπως ισχύει.

Προτείνεται η δημιουργία φυτοφρακτών και δενδροστοιχιών στα όρια των ιδιοκτησιών και παρά των καναλιών άρδευσης και του οδικού δικτύου, ως μέσο για τη βελτίωση των εδαφών και τον εμπλουτισμό των οικοσυστημάτων και του τοπίου. Κατ’ ελάχιστο επιβάλλεται η πρόβλεψη ζωνών υψηλού πρασίνου κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, των παράπλευρων οδών και στη ζώνη απαλλοτρίωσης των επαρχιακών οδών.
Συστήνεται η εφαρμογή μεθόδων και έργων περιβαλλοντικής εξυγίανσης των πεδινών εδαφών, όπως τα προγράμματα απονιτρορρύπανσης, ο προσδιορισμός ζωνών καλλιέργειας (π.χ. βαμβακιού, κ.ά.) με εφαρμογή αγροτοπεριβαλλοντικών δράσεων, η αμειψισπορά, η αγρανάπαυση κ.λπ.. Δέον να δοθεί προτεραιότητα σε περιοχές στις οποίες κυριαρχεί η καλλιέργεια βαμβακιού επί σειρά ετών.
Στο πλαίσιο προώθησης της αγροτικής και παραδοσιακής βιοτεχνίας προτείνεται η ενίσχυση της οικοτεχνίας, η οποία, σύμφωνα με το Ν. 4235/14 (άρθρο 56, παρ. 2), αφορά «...στη μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης».
Τέλος, συνίσταται να προωθηθεί η ενεργητική προσαρμογή του αγροτικού τομέα στους κανόνες ανταγωνισμού της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης αγοράς μέσω της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και της προώθησης της γεωργίας με ποιοτικές προδιαγραφές και γενικά μέσω της μεταστροφής του ενδιαφέροντος από την ποσότητα της παραγωγής στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υποστηριχθεί η παραγωγή «βιολογικών» προϊόντων που θεωρούνται υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον και σταδιακά κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού. Η σταδιακή στροφή προς καλλιέργειες γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων μετριάζει ως ένα βαθμό το πρόβλημα των αποβλήτων από τη γεωργική δραστηριότητα (αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις).

Απαγορεύονται οι εξής ενέργειες:

·                                      Η καταστροφή των φυτοφρακτών.
·                                      Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων εκτός από ειδικές περιπτώσεις στην άμεση γειτονία οικιστικών περιοχών, κυρίως στους οικισμούς της Πέτρας και της Νέας Κερασούντας, στους οποίους έχουν παρατηρηθεί επανειλημμένα προβλήματα πλημμυρών, ως αποτέλεσμα της έλλειψης δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.
·                                      Η ρύπανση των υδατικών πόρων.

Επιπλέον Περιορισμοί
Ειδικότερα για το τμήμα της ΠΕΠΔ 1α που  εκτείνεται σχεδόν παράλληλα με την κοίτη του ποταμού Λούρου από βόρεια του οικισμού Δρυόφυτο έως τους οικισμούς Γωνιά – Κλεισούρα και το οποίο εμπίπτει στη Ζώνη ΙΙΙ χημικής προστασίας των πηγών Αγίου Γεωργίου ισχύουν οι εξής επιπλέον απαγορεύσεις:
Απαγορεύεται
·                      Η εγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 7ης Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
·                      Η εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 8ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
·                      Η υλοποίηση εγκαταστάσεων διάθεσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων κάθε είδους (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, χώροι διάθεσης αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις, εγκαταστάσεις συγκέντρωσης ή διάθεσης επικίνδυνων, τοξικών ή ραδιενεργών ουσιών κλπ) και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διάθεσης επικίνδυνων,  τοξικών  ή  ραδιενεργών  ουσιών,  εξαιρουµένων  των  σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων αστικού τύπου.
·                      Η διάθεση ανεπεξέργαστων λυµάτων και υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και η διάθεση στο έδαφος κάθε είδους λυµάτων και υγρών αποβλήτων επεξεργασµένων ή µη, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τους για άρδευση αλλά και της διέλευσής τους δια της εν λόγω ζώνης µε µη στεγανές διατάξεις (πχ ανεπένδυτες τάφροι).
·                      Η δηµιουργία τελµάτων προϊόντων ή παραπροϊόντων οποιασδήποτε δραστηριότητας (µεταλλευτική, κτηνοτροφική κλπ), συµπεριλαµβανοµένων και τεχνητών υγροτόπων ή εδαφικών κοιλοτήτων για την επεξεργασία λυµάτων και υγρών αποβλήτων.
·                      Η  εγκατάσταση  κάθε  είδους  βιοµηχανικών  και  συναφών  µονάδων υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 9ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, πέραν των εγκαταστάσεων Β κατηγορίας της εν λόγω Οµάδας που απαγορεύονται δυνάµει άλλων διατάξεων της παρούσας.
·                      Η εγκατάσταση µονάδων αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίµων και ορυκτελαίων (προς χονδρική διάθεση).
·                      Η υλοποίηση έργων εναερίων µεταφορών της 1ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, µε εξαίρεση µεµονωµένα ελικοδρόµια (είδος µε α/α 27).
·                      Η ανόρυξη και λειτουργία γεωτρήσεων για την εκµετάλλευση µεταλλικού νερού, υδρογονανθράκων, CO2, αλάτων και ραδιενεργών υλικών.

ΠΕΠΔ 1β: Ζώνη Απλής Γεωργικής Γης - Λειτουργικής Προστασίας και Ανάδειξης Αγροτικού Τοπίου
Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα. Δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις, σύμφωνα με την κατεύθυνση του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Ηπείρου - ΦΕΚ 1451 Β’/6-10-2003. Από την εν λόγω απαγόρευση των παρεκκλίσεων εξαιρούνται οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (Απόφαση 234/2015 του Δ.Σ. Ζηρού).
Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης
·                  Γεωργοκτηνοτροφικά, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτίρια, υδατοκαλλιέργειες, Κτίρια Υδατοκαλλιεργειών, Στέγαστρα σφαγής, Γεωργικές Αποθήκες, Δεξαμενές και Θερμοκήπια
·                  Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαμενές, Φρέατα
·                           Κατοικία.
·                           Γραφεία – Καταστήματα
·                           Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.
·                  Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
·                  Εμπορικές Αποθήκες
·                           Εκπαιδευτήρια – Ευαγή ιδρύματα
·                  Νοσοκομεία – Κλινικές
·                  Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
·                  Τουριστικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι 50 κλινών (ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις).
·                           Κτίρια Κοινής Ωφέλειας
·                           Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις.
·                           Αθλητικές Εγκαταστάσεις
·                  Κτίρια προοριζόμενα για την εξυπηρέτηση αναγκών της επιχείρησης Κρατικού Συγκοινωνιακού Φορέα
·                  Κτίρια που προορίζονται για την εξυπηρέτηση Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
·                  Εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ, Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών, Τηλεοράσεων και Σταθμών Τηλεπικοινωνιών
·                  Ιεροί Ναοί
·                  Κοιμητήρια
·                  Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
·                  Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής.
·                  Πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίου, Συνεργεία και Πλυντήρια αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, παρά το επαρχιακό οδικό δίκτυο με μέγιστη ωφέλιμη επιφάνεια κτηρίου 200 τ.μ.

Όροι και Περιορισμοί Δόμησης
Εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-5-1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. Δ 270), όπως ισχύει. Δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις,  σύμφωνα με την κατεύθυνση του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Ηπείρου - ΦΕΚ 1451 Β’/6-10-2003, με την εξαίρεση των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (Απόφαση 234/2015 του Δ.Σ. Ζηρού).
Για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αποφάσεις του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και υπουργού Υγείας περί περιορισμών στην εγκατάστασή τους (αποστάσεις από οικισμούς, οδικούς άξονες κλπ) καθώς και ο Νόμος 1734/1987 «περί βοσκοτόπων και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις», το άρθρο 57 του Ν. 2637/1998 που αφορά τα καταφύγια άγριας ζωής καθώς και το άρθρο 6 Ν.Δ 221/74 περί παραχωρήσεων εκτάσεων για ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

ΠΕΠΔ 2: Περιοχή Ελεγχόμενης Κτηνοτροφίας (αντιστοιχεί στη Ζώνη ΙΙΙ προστασίας πηγών Αγίου Γεωργίου)
Ως κατώτατο όριο κατάτμησης ορίζονται τα 10 στρέμματα. Δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις, σύμφωνα με την κατεύθυνση του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Ηπείρου - ΦΕΚ 1451 Β’/6-10-2003. Από την εν λόγω απαγόρευση των παρεκκλίσεων εξαιρούνται οι πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (Απόφαση 234/2015 του Δ.Σ. Ζηρού).

Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης
·                  Μικρά Γεωργοκτηνοτροφικά, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτίρια με υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, και εκτατική κτηνοτροφία. Οι χώροι και οι υποδομές εσταβλισμού, να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 200 μ από των άξονα των φυσικών, τεχνητών αποστραγγιστικών τάφρων, κοίτης ποταμών.
·                  Στέγαστρα σφαγής, Γεωργικές Αποθήκες, Δεξαμενές και Θερμοκήπια
·                  Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
·                           Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης για την επεξεργασία και συσκευασία προϊόντων του πρωτογενή τομέα
·                  Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και η αναδιάρθρωση της στις νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις, η συντήρηση – εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων  έργων υποδομής της (π.χ. αγροτικοί οδοί, άρδευση, αποστράγγιση, κ.λ.π.), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α.   Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση των Κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π) και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την περιβαλλοντική γεωργία.
β.   Να εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.
γ.   Να προωθείται και να ενισχύεται η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και να  εφαρμόζονται βελτιωμένες καλλιεργητικές πρακτικές με κατεύθυνση την βιολογική – περιβαλλοντική γεωργία

Όροι και Περιορισμοί Δόμησης
Εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-5-1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. Δ 270), όπως ισχύει.
Επιπλέον Περιορισμοί
Απαγορεύεται
·                      Η εγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 7ης Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
·                      Η εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 8ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
·                      Η υλοποίηση εγκαταστάσεων διάθεσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων κάθε είδους (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, χώροι διάθεσης αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις, εγκαταστάσεις συγκέντρωσης ή διάθεσης επικίνδυνων, τοξικών ή ραδιενεργών ουσιών κλπ) και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διάθεσης επικίνδυνων,  τοξικών  ή  ραδιενεργών  ουσιών,  εξαιρουµένων  των  σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων αστικού τύπου.
·                      Η διάθεση ανεπεξέργαστων λυµάτων και υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και η διάθεση στο έδαφος κάθε είδους λυµάτων και υγρών αποβλήτων επεξεργασµένων ή µη, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τους για άρδευση αλλά και της διέλευσής τους δια της εν λόγω ζώνης µε µη στεγανές διατάξεις (πχ ανεπένδυτες τάφροι).
·                      Η δηµιουργία τελµάτων προϊόντων ή παραπροϊόντων οποιασδήποτε δραστηριότητας (µεταλλευτική, κτηνοτροφική κλπ), συµπεριλαµβανοµένων και τεχνητών υγροτόπων ή εδαφικών κοιλοτήτων για την επεξεργασία λυµάτων και υγρών αποβλήτων.
·                      Η  εγκατάσταση  κάθε  είδους  βιοµηχανικών  και  συναφών  µονάδων υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 9ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, πέραν των εγκαταστάσεων Β κατηγορίας της εν λόγω Οµάδας που απαγορεύονται δυνάµει άλλων διατάξεων της παρούσας.
·                      Η εγκατάσταση µονάδων αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίµων και ορυκτελαίων (προς χονδρική διάθεση).
·                      Η υλοποίηση έργων εναερίων µεταφορών της 1ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, µε εξαίρεση µεµονωµένα ελικοδρόµια (είδος µε α/α 27).
·                      Η ανόρυξη και λειτουργία γεωτρήσεων για την εκµετάλλευση µεταλλικού νερού, υδρογονανθράκων, CO2, αλάτων και ραδιενεργών υλικών.

ΠΕΠΔ 3: Ζώνη Πτηνο-Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων στο νότιο ημιορεινό τμήμα του Δήμου, στην ευρύτερη περιοχή της θέσης «Μπουσούλιζα», το οποίο εκτείνεται δυτικά της πόλης της Νέας Φιλιππιάδας και του Ελευθεροχωρίου και βόρεια της εθνικής οδού Φιλιππιάδας – Πρέβεζας, κατά το τμήμα της από Ν. Κερασούντα μέχρι Φιλιππιάδα. Η περιοχή αυτή προτείνεται ως Ζώνη Πτηνο-Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων με δυνατότητα δημιουργίας Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων εντός των ορίων της, λόγω των εκτεταμένων ιδιοκτησιών του Δήμου οι οποίες ευρίσκονται σε αυτή, και αποτελούν απόρροια της «κοινής» χρήσης κλήρων της Διανομής Αγροκτημάτων (εποικιστικών εκτάσεων) των περιοχών Ν. Κερασούντας, Ελευθεροχωρίου και Παλαιάς Φιλιππιάδας, και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη του τομέα της πτηνο-κτηνοτροφίας. Η επιφάνεια της προτεινόμενης Ζώνης ανέρχεται στα 4.600 στρ περίπου, και περιλαμβάνει μικρούς θύλακες δασικού χαρακτήρα, οι οποίοι, μετά τον τελεσίδικο χαρακτηρισμό τους από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών στα πλαίσια αποσαφήνισης των θεσμικών προβλημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία (π.χ. εγκεκριμένο δασικό κτηματολόγιο ή άλλη μεμονωμένη πράξη χαρακτηρισμού), δεν θα προσμετρώνται στη συνολική έκταση της Ζώνης. Μέσω της Ζώνης Παραγωγικών Πτηνο-Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων επιχειρείται η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα (κτηνοτροφίας) με το δευτερογενή τομέα (επεξεργασία κτηνοτροφικών προϊόντων) και ο περιορισμός των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εντατικής κτηνοτροφίας μέσω της ελεγχόμενης διαχείρισης των μονάδων και των απαραίτητων υποδομών (βιολογικός καθαρισμός λυμάτων, επεξεργασία βιομάζας κ.λπ.).
Η θέση της Ζώνης αυτής επιλέχθηκε λόγω της καταγεγραμμένης συγκέντρωσης σημαντικού αριθμού υφιστάμενων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (χοιροστάσια, βουστάσια, μονάδες αιγοπροβάτων, πτηνοτροφεία) καθώς και μονάδων μεταποίησης που συνδέονται άμεσα με τον κλάδο (εργοστάσια ζωοτροφών, συσκευασίας κτηνοτροφικών-πτηνοτροφικών προϊόντων κλπ.). Επίσης η θέση πληροί τις αποστάσεις του Ν.4056/12, εξυπηρετείται από το οδικό δίκτυο ικανοποιητικά και δεν εμπίπτει σε περιοχή προστασίας.
Προωθείται η διασύνδεση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας με την επιστημονική έρευνα μέσω της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Μονάδων Καινοτομίας (ΚΤΗ.ΜΟ.Κ), δηλαδή μονάδων που «…μετά από δήλωσή τους, επιθυμούν να ενταχθούν σε καθεστώς στενής συνεργασίας με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας, προκειμένου να εφαρμόζουν καινοτόμες και σύγχρονες ιδέες, με σκοπό την αυξημένη προστιθέμενη αξία των παραγομένων προϊόντων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των ίδιων των εκμεταλλεύσεων» (άρθρο 6 Ν. 4056/12). Οι ΚΤΗ.ΜΟ.Κ. εφοδιάζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ειδικό σήμα και δύνανται να επιχορηγούνται για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένα προγράμματα καινοτομίας.
Προτείνεται να εκπονηθεί μελέτη για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της έκτασης από πτηνο/κτηνοτροφικές μονάδες, περιλαμβανομένων των συνθηκών βελτίωσης όρων υγιεινής και της δυνατότητας διαχωρισμού των μονάδων εκτροφής ανά είδος ζωικής εκμετάλλευσης. Θα πρέπει να προβλέπεται κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων των έργων και δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται εντός της Ζώνης. Επιπλέον τα εν λόγω έργα ή δραστηριότητες θα πρέπει να είναι σχεδιασµένα κατά τρόπον ώστε τα υγρά απόβλητά τους να είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές των εισροών των εγκαταστάσεων επεξεργασίας,  ή  να διαθέτουν εγκαταστάσεις προκαταρκτικής επεξεργασίας προς επίτευξη των ως άνω προδιαγραφών.
Ως προς τις ΑΠΕ, προτείνεται η προώθηση εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης και συγκεκριμένα εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της βιομάζας «ως μέσο για την προστασία του κλίματος, εφόσον, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού, διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής» (Ν. 3937/11).
Εντός της Ζώνης Πτηνο-Κτηνοτροφικών Δραστηριοτήτων επιτρέπονται:
1.                 Κτηνοτροφικά – Πτηνοτροφικά Κτήρια (1ης, 2ης και 3ης κατηγορίας του Ν.4056/12 ως προς το είδος κατασκευής και τη μορφή τους), Στέγαστρα σφαγής, Αποθήκες και Δεξαμενές (Άρθρο 2 Π.Δ. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 Δ’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 Δ’).
2.                 Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαμενές, Φρεάτα, Μικραί Αποθήκαι για τη φύλαξη εργαλείων (Άρθρο 3 Π.Δ. 6-10/17-10-78, ΦΕΚ 538 Δ’, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 Δ’)
3.                 Βιομηχανικά – βιοτεχνικά Κτήρια και Επαγγελματικά Εργαστήρια για την εξυπηρέτηση του πρωτογενούς τομέα και συγκεκριμένα για την επεξεργασία των πτηνο/κτηνοτροφικών προϊόντων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συσκευασίας ή ανασυσκευασίας υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.
Αρτιότητα και όροι και περιορισμοί δόμησης:
Η αρτιότητα ορίζεται στα 10 στρέμματα. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ακολουθούν τις διατάξεις της προαναφερόμενης ανά χρήση νομοθεσίας.

Για την οριοθέτηση και την ταξινόμηση των βοσκοτόπων πρέπει να συνταχθεί προσωρινό διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 117394/2932/12-12-14 (ΦΕΚ 3557 Β’/30-12-14). Τα διαχειριστικά σχέδια θα περιλαμβάνουν και τις εκτάσεις που θα χαρακτηριστούν ως ΠΕΠΔ.

 

Π.2.2.4 Ειδικές χρήσεις αναψυχής

Προτείνονται:
·                    Δημιουργία κέντρου εκμάθησης αθλημάτων εσωτερικών υδάτων (ποταμών, λιμνών) όπως rafting, καγιάκ, κανό, κωπηλασία, με επίκεντρο τον ποταμό Λούρο και τη λίμνη Ζηρού που προσφέρονται για την ανάπτυξη αυτών των μορφών αθλημάτων.
·                    Επισήμανση ορειβατικών διαδρομών με επίκεντρο τα όρη Ξεροβούνι και Ζαρκόρραχη Παναγιάς που προσφέρονται για ορειβασία.
·                    Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών επίσκεψης των πολιτιστικών μνημείων της περιοχής όπως τα κηρυγμένα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία εντός των οικισμών καθώς και νεώτερα μνημεία:
o                           το Κάστρο Ρωγών,
o                 τα Κάστρα και ο περιβάλλων χώρος στα Πέντε Πηγάδια,
o                 η Μονή Αγίας Φανερωμένης στον Άνω Κερασώνα,
o                 η Μονή Προφήτη Ηλία στο Ηλιοβούνι,
o                 οι Ναοί του Αγίου Βησσαρίωνα και του Αγίου Αθανασίου στη Νέα Φιλιππιάδα, της Κοίμησης Θεοτόκου και του Αγίου Γεωργίου στην Παλαιά Φιλιππιάδα, του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο, της Αγίας Βαρβάρας στα βόρεια του οικισμού Κερασώνας, του Αγίου Αθανασίου ανατολικά του οικισμού Νέας Κερασούντας, η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Γεώργιος στη Βούλιστα, ο Άγιος Χαράλαμπος και οι Άγιοι Απόστολοι στη Ρωμιά,
o                 το κτίριο επί της οδού Μπιζανίου, ιδιοκτησίας Τσουμάνη και το σχολικό κτίριο του συνοικισμού στη Βούλιστα, που πρέπει να αποκατασταθούν, να αναδειχθούν.
·                      Διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας ενός ενιαίου γεώτοπου (γεωπάρκου), σύμφωνα και με σχετική πρόταση του ΙΓΜΕ, που θα αποτελείται από την περιοχή της λίμνης Ζηρού, την όμορφη κοιλάδα του Λούρου, την πηγή Αγίου Γεωργίου, το Ρωμαϊκό υδραγωγείο και το σπήλαιο Ασπροχάλικο, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.


Π.2.2.5 Άλλες ειδικές χρήσεις

Κοιμητήρια
Προτείνεται η κατάργηση των υφιστάμενων Κοιμητηρίων, εντός των ορίων ή κοντά σε οικισμούς, εφόσον δεν πληρούν τις θεσμοθετημένες αποστάσεις των 250 μ από τα όρια των οικισμών (Νέα Φιλιππιάδα, Ελευθεροχώρι, Παλαιά Φιλιππιάδα, Άγιος Γεώργιος, Γυμνότοπος, Κερασώνας, Κλεισούρα, Παναγιά, Πέτρα).
Το Κοιμητήριο της Ρωμιάς πληροί τις προϋποθέσεις, ενώ το Δρυόφυτο, η Αγία Φανερωμένη και η Γωνιά δεν διαθέτουν Κοιμητήρια.
Προτείνεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης χωροθέτησης για τη δημιουργία νέων Κοιμητηρίων που θα εξυπηρετούν το σύνολο της  Δ.Ε. , οπωσδήποτε σε θέση εκτός της υδρολογικής λεκάνης του Λούρου και των Πηγών Αγίου Γεωργίου.
Γενικά, οι θέσεις των νέων Κοιμητηρίων θα πραγματοποιούνται με τον όρο ότι καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις και έχουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Θα απαιτηθεί η εκπόνηση ειδικών μελετών, μεταξύ των οποίων υδρογεωτεχνικών μελετών, μελετών γεωλογικής καταλληλότητας και ειδικής τεχνικής έκθεσης (Κοινή Υπ. Απ. Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας Πρόνοιας Αριθ.26882/5769 ΦΕΚ Δ`838 /23-10-1998).
Επιτρεπόμενες χρήσεις
Στα κοιμητήρια επιτρέπεται η ανέγερση ιερού ναού και κτισμάτων κατά ΦΕΚ 424Β’/10.5.1978.
Όροι και περιορισμοί Δόμησης
Τα ισχύοντα κατά ΚΥΑ Α5/1210/19.04.78 (ΦΕΚ 424Β’/10.5.1978)

Πρώην Στρατόπεδο Πετροπουλάκη
Το πρώην Στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στα βόρεια της Παλαιάς Φιλιππιάδας, προτείνεται να αναπτυχθεί σαν Πολιτιστικό – Εκθεσιακό - Εμπορευματικό  Κέντρο, ένας πολυχώρος που θα φιλοξενήσει ποικίλες δραστηριότητες εμπορευματικές, πολιτισμού, αθλητισμού, εκθέσεις κλπ.
Επιτρεπόμενες χρήσεις:
·                           Γραφεία
·                           Εμπορικά καταστήματα
·                  Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής - διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής).
·                           Κτίρια Κοινής Ωφέλειας
·                           Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις.
·                           Αθλητικές Εγκαταστάσεις
·                           Χώροι συνάθροισης κοινού
·                           Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
Εκτός των παραπάνω χρήσεων επιτρέπονται χρήσεις Εμπορευματικού Κέντρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3333/2005.
Όροι και Περιορισμοί Δόμησης
Εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-5-1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. Δ 270), όπως ισχύει.

Εγκαταστάσεις ΔΕΗ
Επιτρεπόμενες χρήσεις: Ως έχουν υλοποιηθεί

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Προτείνεται η δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που θα εξυπηρετεί το σύνολο της Δ.Ε. Φιλιππιάδας, εντός της περιοχής του προτεινόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου.
Επιτρεπόμενες χρήσεις
Η ανέγερση κτισμάτων για την εξυπηρέτηση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων μέχρι εμβαδού 100 τ.μ.
Όροι και περιορισμοί δόμησης
Τα κτίσματα θα είναι μονώροφα, μέχρι ύψους 4,5 μ.

Π.2.2.6  Περιοχές απαγόρευσης δόμησης
Ζώνη γειτνίασης με γραμμές μεταφοράς ΔΕΗ υψηλής και υπερυψηλής τάσης
Προτείνεται η πλήρης απαγόρευση της δόμησης σε ζώνες παράλληλες με τη διαδρομή των γραμμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ, σε όλο το μήκος τους και σε πλάτος 50μ εκατέρωθεν των γραμμών υψηλής τάσης και 100 μ εκατέρωθεν των γραμμών υπερυψηλής τάσης. Επίσης στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται η λειτουργία πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων.

Ζώνη Δυτικού άξονα
Προτείνεται η πλήρης απαγόρευση της δόμησης κατά μήκος του κλειστού αυτοκινητόδρομού «Δυτικός άξονας» και σε απόσταση 60 μ από τον άξονα της οδού, εκατέρωθεν αυτής και 40μ. από το όριο αυτής.

Ζώνες οδικού δικτύου
Για το λοιπό οδικό δίκτυο ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 209/15.07.98 (ΦΕΚ169Α’/98) περί «λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας».

 

Π.2.3   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (βλ. χάρτη Π2.γ)
Οι εισαγωγικές κατευθύνσεις επίλυσης κύριων προβλημάτων που αφορούν τα μεταφορικά δίκτυα και τις αστικές υποδομές του Δήμου Φιλιππιάδας αφορούν:
·              Κατ’ αρχήν, ενέργειες και έργα που αναβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των δημοτών. Εφαρμογή των μελετών που ήδη υπάρχουν στον Δήμο, όπως  σχέδια διανομών
·              Εκπόνηση νέων μελετών, όπως πράξεις αναλογισμού, μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.
·              Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών για ένταξη περιοχών σε σχέδιο Πόλης
·              Αποφυγή αποσπασματικών κατασκευών,  ειδικότερα στην ύδρευση.
·              Έμφαση στην κατασκευή κρασπεδορείθρων πριν από κάθε ασφαλτόστρωση στη δημοτική κοινότητα Φιλιππιάδας και σε όλες τις τοπικές κοινότητες.

·              Προτίμηση στην κατασκευή έργων που θα προσελκύουν με διάφορους τρόπους επισκέπτες στον ευρύτερο Δήμο.

Π.2.3.1   Μεταφορικό δίκτυο

Προβλήματα για το σύνολο της Δ. Ε. Φιλιππιάδας
Σαν τέτοια ορίζονται προβλήματα που, είτε είναι κοινά στη Δημοτική Ενότητα της Φιλιππιάδας, στις περισσότερες ή σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, είτε αυτά που επηρεάζουν δύο ή περισσότερες Τοπικές Κοινότητες, είναι δε τα παρακάτω:
·              Η έλλειψη σχεδίου πόλης στο Ελευθεροχώρι και στην Παλαιά Φιλιππιάδα. Η ύπαρξη ρυμοτομικού σχεδίου στη Νέα Φιλιππιάδα έχει συντελέσει στην εξασφάλιση των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων, αλλά και μίας κανονικότητας στη δόμηση, όσον αφορά στην τυπολογία του οικοδομικού τετραγώνου, σε αντίθεση με το Ελευθεροχώρι και την Παλαιά Φιλιππιάδα, όπου η δόμηση εκτείνεται κατά μήκος των στενών, στην πλειοψηφία τους, δημοτικών οδών και οι κοινόχρηστοι χώροι είναι ανεπαρκείς.
·              Η έλλειψη κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων, ως κοινό πρόβλημα για όλους τους οικισμούς, με εξαίρεση τη  Νέα Φιλιππιάδα., Νέα  Κερασούντα και Πέτρα. Εκτός από τη  λύση προβλημάτων ασφάλειας για τους δημότες, η κατασκευή τους θα βοηθούσε και στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων. Η κατασκευή του έργου αυτού είναι, σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση των δημοτών και συνεπώς, σαν αυτοχρηματοδοτούμενο έργο, δεν απαιτεί δαπάνες από το Δήμο.
·              Η σήμανση των οδών με πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες κρίνεται ελλιπής. Εκτός μικρών εξαιρέσεων, οι οδοί στη Δ. Ε. Φιλιππιάδας είναι ανώνυμοι και οι ιδιοκτησίες χωρίς αρίθμηση.

Προτάσεις για οδικό δίκτυο - μεταφορές (σε επίπεδο Δ.Ε.)
·                            Κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων στη δημοτική κοινότητα Φιλιππιάδας και σε όλες τις τοπικές κοινότητες
·                            Ονοματοδοσία οδών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αρίθμηση οικοπέδων.
·                            Σήμανση των οδών με ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες
·                            Βελτίωση της σύνδεσης της ευρύτερης περιοχής Φιλιππιάδας με την Ιόνια Οδό με ασφαλείς κόμβους και παρακαμπτήριες οδούς.
·                            Βελτίωση του σχεδιασμού του κεντρικού κόμβου Γέφυρας Καλόγηρου και τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης,
·                            Κατασκευή παρακαμπτήριας/συνδετήριας οδού για την απευθείας σύνδεση του προβλεπόμενου ανισόπεδου κόμβου της Ιόνιας Οδού με την Ε.Ο. Φιλιππιάδας –Πρέβεζας, στο ύψος της γέφυρας Καλογήρου. Η σύνδεση αυτή κρίνεται επιτακτική για την απομάκρυνση της υπερτοπικής διερχόμενης κυκλοφορίας (Ιωάννινα προς Πρέβεζα και Αμφιλοχία/Άρτα προς Πρέβεζα) από τους υφιστάμενους και προτεινόμενους οικιστικούς υποδοχείς, αφού θα λειτουργήσει ως παράκαμψη του συμπλέγματος των οικισμών Παλαιάς/Νέας Φιλιππιάδας-Ελευθεροχωρίου. Η παρακαμπτήρια- συνδετήρια οδός προτείνεται να έχει μήκος 3,9 χλμ περίπου και να διατρέχει το πεδινό τμήμα του νότιου τμήματος της Δ.Ε., ανατολικά του προαναφερθέντος οικιστικού συμπλέγματος και σε επαρκή απόσταση από αυτόν, προκειμένου να είναι εφικτή στο μέλλον η επέκταση του, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.
·                            Κατασκευή παρακαμπτήριας οδού και αντίστοιχων ισόπεδων κόμβων για τη σύνδεση με την υφιστάμενη Ε.Ο. Φιλιππιάδας -Πρέβεζας, του οικισμού της Νέας Κερασούντας, για την αποκατάσταση της οικιστικής συνοχής του, ο οποίος σήμερα διαιρείται σε δύο τμήματα λόγω της διέλευσης της Ε.Ο. Φιλιππιάδας -Πρέβεζας.
·                            Κατασκευή μικρών παρακαμπτήριων τμημάτων για τους οικισμούς της Παναγιάς, Κερασώνας και Γωνιάς λόγω της διέλευσης της Ε.Ο. Άρτας-Ιωαννίνων
·                            Κατασκευή ισόπεδων κόμβων στους οικισμούς Παναγιάς, Κερασώνας και Γωνιάς, για τη σύνδεση των προτεινομένων παρακαμπτηρίων με τις κύριες αρτηρίες που διατρέχουν τους οικισμούς αυτούς.
Κατασκευή παράκαμψης και αντίστοιχων ισόπεδων κόμβων του επαρχιακού δρόμου που διέρχεται από τον οικισμό της Ρωμιάς (13η Επαρχιακή Οδός Ριζοβούνι-Παλαιά Φιλιππιάδα), προέκταση και σύνδεση της Επαρχιακής αυτής Οδού με την 11η επαρχιακή οδό Φιλιππιάδα – Πέντε Πηγάδια.
Διάνοιξη και κατασκευή συνδετήριων δημοτικών οδών, για την εξυπηρέτηση των προτεινομένων υποδοχέων παραγωγικών χρήσεων.
·                            Βελτίωση όλων των συνδετήριων οδών μεταξύ των οικισμών, με διαπλατύνσεις και κατασκευή των κατάλληλων τεχνικών έργων.
Υποβιβασμός της ιεράρχησης του τμήματος του οδικού δικτύου που διέρχεται από τους οικισμούς και για το οποίο προτείνεται νέα χάραξη και πιθανή μείωση του πλάτους της οδού, με κατασκευή νέων ή διαπλάτυνση υφισταμένων πεζοδρομίων.
·                  Βελτίωση και πιθανή μετατόπιση της χάραξης κατά τμήματα της 11ης Επαρχιακής Οδού Φιλιππιάδα - Πέντε Πηγάδια, λόγω της παράλληλης διέλευσης της Ιονίας οδού.
·                  Κατασκευή ανισόπεδων διελεύσεων στα σημεία που η Ιόνια οδός τέμνει το υφιστάμενο δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο
·                            Φωτεινή σηματοδότηση στους οικισμούς που αναπτύσσονται κατά μήκος των Εθνικών οδών.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις προτάσεις για το Εσωτερικό μεταφορικό δίκτυο των οικισμών παρέχονται στο Κεφάλαιο Π 3.4 «δικτυα αστικησ υποδομησ».

Π.2.3.2  Αστικές Υποδομές


Προβλήματα  σε επίπεδο Δ.Ε.
·                            Όλες οι τοπικές κοινότητες, εκτός της δημοτικής κοινότητας Φιλιππιάδας που διαθέτει επαρκές σύστημα αποχέτευσης και σύγχρονο βιολογικό καθαρισμό, στερούνται δικτύου αποχέτευσης λυμάτων. Ωστοσο ο τέως Δήμος Φιλιππιάδας έχει προχωρήσει στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για τους οικισμούς Νέα Κερασούντα και Άγιο Γεώργιο, με σκοπό την άμεση κατασκευή αποχετευτικού δικτύου.
·                            Στην τοπική κοινότητα της Κλεισούρας υπάρχει σοβαρή υστέρηση σε δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων.
·                            Υπάρχει πληθώρα παράνομων συνδέσεων οικιακών λυμάτων με τα δίκτυα απορροής των ομβρίων, όπως στους οικισμούς της Φιλιππιάδας και του Αγίου Γεωργίου. Σοβαρό επίσης είναι το πρόβλημα στον οικισμό Πέτρας και Νέας Κερασούντας, ενώ μικρότερο είναι στους υπόλοιπους οικισμούς.
·                            Η Δ.Ε. Φιλιππιάδας αποτελείται κυρίως από πεδινές εκτάσεις, στις οποίες καλλιεργούνται κυρίως μηδική, καλαμπόκι, τριφύλλι κλπ. Σχεδόν όλες οι πεδινές εκτάσεις του Δήμου έχουν ενταχθεί σε έργα αναδασμού του Υπουργείου Γεωργίας και η άρδευση γίνεται από βάνες κατάλληλα τοποθετημένες στους αγρούς. Το σύστημα αυτό των παροχών ενισχύεται από αντλιοστάσια και γεωτρήσεις.
·                            Το πρόβλημα των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. είναι σχετικά μικρό, όμως η επιπλέον προσπάθεια μείωσης των απωλειών θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους προς όφελος της Δ.Ε.
Προτάσεις για τα λοιπά δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευση, άρδευση, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, αποχέτευση λυμάτων-ακαθάρτων, απορρίμματα) σε επίπεδο Δ.Ε. Φιλιππιάδας
·                          Υιοθέτηση των γενικότερων μέτρων του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, σε ότι αφορά τη Λ.Α.Π. Λούρου.
·                          Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε όσους οικισμούς της Δ.Ε. Φιλιππιάδας το δίκτυο είναι παλαιό, γιατί προκαλεί μεγάλες απώλειες και εγκυμονεί υγειονομικούς κινδύνους για τους κατοίκους των οικισμών.
·                          Άμεση διακοπή παράνομων συνδέσεων οικιακών λυμάτων με τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων.
·                          Ηλεκτροδότηση δεξαμενών, εγκατάσταση σε αυτές χλωριωτών και φωτισμού.
·                          Περίφραξη, προστασία, ηλεκτροφωτισμός, επιτήρηση δεξαμενών.
·                          Χωροθέτηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου (βρίσκεται υπό έγκριση).
Αναλυτικές πληροφορίες για τις προτάσεις για το Εσωτερικό μεταφορικό δίκτυο των οικισμών παρέχονται στο Κεφάλαιο Π 3.4 «δικτυα αστικησ υποδομησ».

Π.2.4   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Π.2.4.1   Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) (βλ. χάρτες Π2.α, Π2.β)

Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) αφορούν περιοχές που δεν προορίζονται για πολεοδόμηση, συνεχόμενες ή μη προς τις πολεοδομημένες ή τις προς πολεοδόμηση περιοχές, όπως είναι οικοσυστήματα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις, παραλίμνιες ή παραποτάμιες ζώνες, χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.
Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Φιλιππιάδας προσδιορίζονται οι εξής:
ΠΕΠ 1α: Περιοχή Προστασίας Αμβρακικού - Ζώνη Α Προστασίας της Φύσης. Περιλαμβάνει και το σημαντικό δασικό οικοσύστημα του Δάσους Προφήτη Ηλία.
ΠΕΠ 1β: Περιοχή Προστασίας Αμβρακικού - Ζώνη Β - Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων.
ΠΕΠ 2α: Λίμνη Ζηρού - Περιοχή Προστασίας του Τοπίου 1 (ΠΤ1)
ΠΕΠ 2β: Λίμνη Ζηρού - Περιοχή Προστασίας του Τοπίου 2 (ΠΤ2).Περιλαμβάνει και το σημαντικό δασικό οικοσύστημα του Δάσους Αγίου Γεωργίου
ΠΕΠ 2γ:Λίμνη Ζηρού - Περιφερειακή Περιοχή 1 (ΠΠΠΤ1)
ΠΕΠ 2δ: Λίμνη Ζηρού - Περιφερειακή Περιοχή Προστασίας του Τοπίου 2 (ΠΠΠΤ2)
ΠΕΠ 3α: Ζώνη I Προστασίας Πηγών Αγίου Γεωργίου - απόλυτης προστασίας
ΠΕΠ 3β: Ζώνη II Προστασίας Πηγών Αγίου Γεωργίου
ΠΕΠ 4: Αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες
ΠΕΠ 5: Παραποτάμιες και παραρεμάτιες ζώνες
ΠΕΠ 6: Ζώνες προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων περιοχών και τα παρακάτω σημαντικά δασικά οικοσυστήματα:
·                  Πλατανόδασος Κλεισούρας
·                  Δάσος χαλεπίου, τραχείας πεύκης και κυπαρισσιών βόρεια της Κλεισούρας
·                  Δάσος βελανιδιάς  ανατολικά του οικισμού Ρωμιά
·                  Δάσος μαύρης πεύκης και δρυός  στα δυτικά της Φιλιππιάδας
·                  Δάσος στη θέση Καραβόξυλα δυτικά της Ν.  Κερασούντας
Οι επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και προστασίας περιβάλλοντος ανά ζώνη ακολουθούν:
ΠΕΠ 1α: Περιοχή Προστασίας Αμβρακικού - Ζώνη Α Προστασίας της Φύσης
Η ΠΕΠ 1α αντιστοιχεί στην Ζώνη Προστασίας Α του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 123Δ/21-3-2008 και καταλαμβάνει :
·                  το μεγαλύτερο μέρος του ημιορεινού όγκου του Προφήτη Ηλία στο νότιο τμήμα της Δ.Ε. εμβαδού 7.150 στρ περίπου
·                  πεδινή έκταση νότια του ποταμού Λούρου  και κατά μήκος αυτού, από τα διοικητικά όρια με τη Δ.Ε. Λούρου έως τον οικισμό της Πέτρας, εντός του κατασκευασμένου αναχώματος του ποταμού (το βόρειο τμήμα του αναχώματος ανήκει διοικητικά στη Δ.Ε. Λούρου), εμβαδού 1.110 στρ περίπου και
·                  ελώδη έκταση νοτιο-δυτικά του οικισμού της Πέτρας εμβαδού 1.340 στρ περίπου.
Περιλαμβάνει επίσης και το σημαντικό δασικό οικοσύστημα του Δάσους Προφήτη Ηλία.

Επιτρεπόμενες χρήσεις
Εντός της ζώνης Α επιτρέπεται μόνο:
·              Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος, μετά από έγκριση του φορέα διαχείρισης
·              Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση ή /και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνησης έκθεσης τεκμηρίωσης για τη σκοπιμότητα αυτών. Η έκθεση τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
·              Η ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης, την αναψυχή και τα θαλάσσια λουτρά, καθώς επίσης και η εγκατάσταση και συντήρηση ελαφριάς υποδομής και η συντήρηση της υφιστάμενης, για την εξυπηρέτηση των παραπάνω δραστηριοτήτων. Με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί για την άσκηση της δραστηριότητας.
·              Τα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου και των δικτύων υποδομών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε περιορισμένη έκταση και μόνο για ανάγκες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται, η επέκταση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
·              Η άσκηση της γεωργίας στις νόμιμα καλλιεργούμενες εκτάσεις.
·              Η βόσκηση ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων και ειδικότερα:
ü                   Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων που θα επιτρέπεται εκάστοτε, καθώς και οι χώροι εσταβλισμού, θα καθορισθούν από ειδική διαχειριστική μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις.
ü                   Η ειδική διαχειριστική μελέτη εκπονείται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης και εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός δύο ετών από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.
ü                   Μέχρι την οριστική έγκριση της ειδικής διαχειριστικής μελέτης η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
·              Η χρήση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως εκτατικών ιχθυοτροφείων. Η εκμίσθωση ή / και η ανανέωση της άδειας εκμετάλλευσης των ιχθυοτροφείων πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία εγκρίνεται από την καθ` ύλη αρμόδια υπηρεσία, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Οι περιβαλλοντικοί όροι διαχείρισης και λειτουργίας των ιχθυοτροφείων περιέχουν κατ` ελάχιστο την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των μεθόδων εκμετάλλευσης του ιχθυοτροφείου και το χρονικό προγραμματισμό των εργασιών.
·              Η αλιεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
·              Ο καθαρισμός χειμάρρων, καθώς και η απόληψη φερτών υλικών, σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις του κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας.
·              Η αρχαιολογική έρευνα και οι ανασκαφές με την άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας καθώς και η συντήρηση και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
·              Η χρήση των νερών των ποταμών για άρδευση σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις του κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας και του σχεδίου διαχείρισης. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.
·              Στις λιμνοθάλασσες που εμπίπτουν εντός των περιοχών προστασίας της φύσης (Ζώνη Α)  επιτρέπονται:
ü                   Η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση κτισμάτων που εξυπηρετούν την παραγωγική δραστηριότητα, με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
ü                   Οι μόνιμες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις από οποιοδήποτε υλικό εφόσον αυτές προσαρμόζονται αισθητικά στο τοπίο της περιοχής. Επίσης επιτρέπονται όλα τα έργα διατήρησης και συντήρησης του φυσικού περιβάλλοντος των λιμνοθαλασσών ήτοι εκβαθύνσεις, διαπλατύνσεις στομίων, δίαυλοι κυκλοφορίας νερού, εκσκαφές, δημιουργία τάφρων, υποδομές αλίευσης, υποδομές διαμονής και υγιεινής προσωπικού, η δημιουργία ειδικών χώρων υποδοχής γόνου για εμπλουτισμό, καθώς και κάθε έργο εξασφάλισης της καλής λειτουργίας της λιμνοθάλασσας με την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
ü                   Ο εμπλουτισμός των λιμνοθαλασσών με γόνο ειδών που ενδημούν σε αυτές με στόχο την τόνωση των φυσικών πληθυσμών, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και με την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης. Ο γόνος για τον εμπλουτισμό μπορεί να προέρχεται είτε από αλίευση στον Αμβρακικό κόλπο είτε από ιχθυογεννητικούς σταθμούς εφόσον χρησιμοποιούνται γεννήτορες, οι οποίοι έχουν αλιευθεί στις λιμνοθάλασσες.
·              Στις λιμνοθάλασσες που εμπίπτουν εντός των περιοχών προστασίας της φύσης (Ζώνη Α)  δεν επιτρέπεται:
ü                   Η χρήση μηχανοκίνητων σκαφών που δεν διαθέτουν ειδική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατά τις κείμενες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν οχλήσεις στο περιβάλλον,
ü                   Η δημιουργία ειδικών χώρων εκτροφής με εκβαθύνσεις ή περιφράξεις, και
ü                   Η προσθήκη στις λιμνοθάλασσες ιχθυοτροφών και ιχθυοφαρμάκων, οποιασδήποτε σύνθεσης και προέλευσης.

Γενικές διατάξεις
Επίσης εντός της Ζώνης Α ισχύουν οι παρακάτω γενικές διατάξεις
1.  Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις:
α)  Τα έργα και οι δραστηριότητες  που την ημέρα δημοσίευσης της ΚΥΑ
ü                           Υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή
ü                           Βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση νόμιμη άδεια ή
ü                           Έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή
ü                           Έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια ή
ü                           Έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
β)  Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμύρων, θεομηνιών κλπ.).
2.  Για τα έργα της παραγράφου 1.α του παρόντος άρθρου, εφόσον διαπιστωθεί ότι, παρά τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης ή / και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε μετά από πρόταση του φορέα Διαχείρισης, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν στοιχεία, ώστε να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία του περιβάλλοντος.
3.  α) Ως χωρική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης υγροτόπων Αμβρακικού καθορίζεται το σύνολο των περιοχών των ζωνών του Εθνικού Πάρκου και της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου, όπως οι περιοχές αυτές οριοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. β) Κατά τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3 της παρούσας είναι υποχρεωτική η διατύπωση γνώμης του Φορέα Διαχείρισης, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά. γ) Για την επέκταση των ορίων οικισμού σε περιοχές που εμπίπτουν εντός των ζωνών του Εθνικού Πάρκου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
4.  Δεν επιτρέπεται:
ü                   Η απομάκρυνση των φυτοφρακτών, με την εξαίρεση των έργων αναδασμού. Στα έργα αναδασμού είναι υποχρεωτική η δημιουργία φυτοφρακτών,
ü                   Κάθε έργο εκχέρσωσης. Εντός δύο ετών, με μέριμνα των αρμόδιων υπηρεσιών, οριοσημαίνονται οι νόμιμα καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις. Η επέκταση της γεωργικής γης επιτρέπεται στη Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
5.  Με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και το σχέδιο διαχείρισης εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα και προγράμματα, που αφορούν:
ü                   Τη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης.
ü                   Την ορθολογική χρήση, ποιοτική και ποσοτική, καθώς και τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
ü                   Τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ποσοτήτων νερού και την παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
ü                   Επίσης με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης και το σχέδιο διαχείρισης μπορεί να θεσπίζονται όροι για την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας, της ιχθυοκαλλιέργειας και της οστρακοκαλλιέργειας, με σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ιχθυοαποθεμάτων.
ü                   Να ρυθμίζονται και εξειδικεύονται τα θέματα ελέγχου των αλιευτικών σκαφών, που φέρουν αλιευτικά εργαλεία, η χρήση των οποίων απαγορεύεται στον Αμβρακικό Κόλπο.
ü                   Την προστασία και διαχείριση των βοσκοτόπων.
6.  Με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών και σύμφωνα με την εξειδίκευση του κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας, είναι δυνατή η εποχιακή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων, σε οδούς που δεν εξυπηρετούν νόμιμα υφιστάμενες δραστηριότητες. Δεν επιτρέπεται η ασφαλτόστρωση των αναχωμάτων.
7.  Η εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την επόπτευση του χώρου, την περιβαλλοντική ενημέρωση, τη σήμανση και τις λοιπές λειτουργίες του Εθνικού Πάρκου, επιτρέπεται σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που αναφέρονται ανά ζώνη και εκτελείται, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης ή με τη σύμφωνη γνώμη του.
8.  Η θήρα απαγορεύεται στις ζώνες Α και Α1 του Εθνικού Πάρκου για τρία έτη. Μετά την παρέλευση της τριετίας, η δραστηριότητα, σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου και της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου, ρυθμίζεται με απόφαση ετήσιας ισχύος, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία, μετά από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης.
9.  Απαγορεύεται η διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων καθώς και οποιαδήποτε απόθεση τοξικού υλικού στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου. Εντός του Εθνικού Πάρκου απαγορεύεται επί πλέον και η απόθεση αδρανών υλικών.
10.Η ποιοτική και ποσοτική διαχείριση των υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου και της Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου, καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι τη θέσπιση τυχόν απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, ορίζεται ως απόλυτη ελάχιστη παροχή ποταμού Λούρου η τιμή 5 m3/s στις εκβολές, και 7 m3/s για τον ποταμό Άραχθο, μετρούμενη κατάντη του τελευταίου αναρυθμιστικού φράγματος.
11.Επιβάλλεται εντός δύο ετών η απομάκρυνση από την περιοχή των υφιστάμενων παράνομων έργων και δραστηριοτήτων, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση και επιβάλλεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.
12.α) Για τις υφιστάμενες δραστηριότητες εντός των ζωνών του Εθνικού Πάρκου υποβάλλονται νέες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση νέων αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις υφιστάμενες δραστηριότητες εντός της ζώνης περιβαλλοντικού ελέγχου, εφόσον αυτές απορρίπτουν υγρά και στερεά απόβλητα που επηρεάζουν άμεσα το επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. Με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του φορέα Διαχείρισης εξειδικεύεται το είδος των δραστηριοτήτων, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στην διάταξη αυτή για την ζώνη περιβαλλοντικού ελέγχου. β) Από την υποχρέωση υποβολής νέων ΜΠΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, εξαιρούνται οι δραστηριότητες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά την τελευταία διετία πριν από την δημοσίευση της παρούσας.
13.Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις, για τα θέματα αρμοδιότητας τους οι οποίες διαβιβάζονται στο Φορέας Διαχείρισης. Ο Φορέας Διαχείρισης συντάσσει ετησίως έκθεση την οποία κοινοποιεί στις καθ` ύλην αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες.

ΠΕΠ 1β: Περιοχή Προστασίας Αμβρακικού - Ζώνη Β - Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων
Η ΠΕΠ 1β αντιστοιχεί στην Ζώνη Προστασίας Β του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 123Δ/21-3-2008 και καταλαμβάνει:
·                  περιοχή περιμετρικά της Ζώνης Α (ΠΕΠ 1α)  που περιλαμβάνει τον υπόλοιπο όγκο του Προφήτη Ηλία εμβαδού 5.068 στρ περίπου
·                  πεδινή έκταση γεωργικής γης δυτικά και νότια του οικισμού της Πέτρας εμβαδού 1.476 στρ περίπου
·                  μικρό θύλακα γεωργικής γης βορειοανατολικά του οικισμού της Πέτρας εμβαδού 460 στρ περίπου
Επιτρεπόμενες χρήσεις
Στη ζώνη Β επιτρέπονται επιπλέον αυτών που ισχύουν στη Ζώνη Α και τα εξής:
·                  Η ημι-εντατική υδατοκαλλιέργεια σε χωμάτινες δεξαμενές με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
·                  Τα έργα βελτίωσης των υφιστάμενων δικτύων υποδομών με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
Η συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν την γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική δραστηριότητα, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
·                  Η θήρα χωρίς τη χρήση πλωτών μέσων. Ειδικότερες ρυθμίσεις για την άσκηση της δραστηριότητας της θήρας μπορούν να προσδιορίζονται με απόφαση ετήσιας ισχύος, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια δασική υπηρεσία, μετά από πρόταση του Φορέα Διαχείρισης.
·                  Η εγκατάσταση και συντήρηση ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων αναψυχής και της υποδομής για την εξυπηρέτηση τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης.
Επίσης για την Ζώνη Β ισχύουν οι γενικές διατάξεις που αναφέρθησαν στην Ζώνη Α.

ΠΕΠ 2 – Προστασίας Τοπίου και Περιφερειακών Περιοχών Προστασίας Τοπίου
Οι εν λόγω Περιοχές Ειδικής Προστασίας που παρατίθενται ειδικότερα στη συνέχεια της παρούσας ενότητας έχουν ως αντικείμενο την προστασία του Τοπίου. Εντός των περιοχών αυτών θα πρέπει να αποκλείεται η χωροθέτηση έργων  και  δραστηριοτήτων  που  επιφέρουν  σηµαντικές  µόνιµες  µεταβολές  στο ανάγλυφο  και  στη  χλωριδική  σύνθεσή  τους,  µε  εξαίρεση  δράσεις  πύκνωσης  ή επέκτασης της δασοκάλυψης υλοποιούµενες µε ευθύνη της ∆ασικής Υπηρεσίας.

ΠΕΠ 2α :Λίμνη Ζηρού - Περιοχή Προστασίας του Τοπίου 1 (ΠΤ1)
Χαρακτηρίζεται ως Προστατευόμενο Τοπίο και περιλαμβάνει: τη βόρεια όχθη της λίμνης, ζώνη εντός της λίμνης σε απόσταση 150 μέτρων από τη λίμνη, τις δασικές εκτάσεις βόρεια της όχθης, τα βραχώδη ασβεστολιθικά οικοσυστήματα της βόρειας όχθης, συστάδες δρυός και μικρούς θώκους ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.
Απαγορεύεται
·                      Οποιαδήποτε κατάτμηση και δόμηση
·                      Το κυνήγι με βάση το Ν.Δ 86/1969 «Δασικός κώδικας» και τις αποφάσεις της δασικής υπηρεσίας

ΠΕΠ 2β: Λίμνη Ζηρού - Περιοχή Προστασίας του Τοπίου 2 (ΠΤ2)
Χαρακτηρίζεται ως Προστατευόμενο Τοπίο και περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση του δρυοδάσους νότια της λίμνης Ζηρού. Περιλαμβάνει επίσης και το σημαντικό δασικό οικοσύστημα του Δάσους Αγίου Γεωργίου
Επιτρεπόμενες χρήσεις
Κατοικίες και αγροτικές αποθήκες
Απαγορεύεται
Το κυνήγι με βάση το Ν.Δ 86/1969 «Δασικός κώδικας» και τις αποφάσεις της δασικής υπηρεσίας
Όροι και περιορισμοί δόμησης
·                            Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 20 στρ.
·                            Δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις αρτιότητας
·                            Μέγιστη κάλυψη κατοικίας ανά κτίριο 300 τ.μ
·                            Μέγιστη κάλυψη λοιπών χρήσεων ανά κτίριο 500 τ.μ
·                            Ορίζεται για τα κτίρια ελάχιστη απόσταση από την πλησιέστερη δασική βλάστηση 25 μ.
·                            Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων και η ασφαλτόστρωση των υφιστάμενων

ΠΕΠ 2γ: Λίμνη Ζηρού - Περιφερειακή Περιοχή 1 (ΠΠΠΤ1)
Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Περιοχή Προστασίας και περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Ζηροβουνίου.
Απαγορεύεται
·                      Οποιαδήποτε κατάτμηση και δόμηση
·                      Το κυνήγι με βάση το Ν.Δ 86/1969 «Δασικός κώδικας» και τις αποφάσεις της δασικής υπηρεσίας

ΠΕΠ 2δ: Λίμνη Ζηρού - Περιφερειακή Περιοχή Προστασίας του Τοπίου 2 (ΠΠΠΤ2)
Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Περιοχή και περιλαμβάνει την νότια όχθη της λίμνης και την περιοχή της Παιδόπολης καθώς και ζώνη πρόσβασης προς την Εθνική οδό Άρτας - Ιωαννίνων. Η περιοχή αυτή αποτελεί μια ζώνη η οποία οριοθετείται με σκοπό την ρύθμιση των τουριστικών δραστηριοτήτων και των περιορισμό τους εντός της ζώνης αυτής ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στους οικοτόπους της περιοχής της λίμνης του Ζηρού
Επιτρεπόμενες χρήσεις
Έργα συντήρησης των κτηρίων της Παιδόπολης Ζήρου

Απαγορεύεται
·                  Η δημιουργία έργων μόνιμης τουριστικής υποδομής στην παραλιακή λωρίδα της λίμνης
·                  Η κίνηση μηχανοκίνητων σκαφών εντός της λίμνης, εκτός από όσα χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιτήρησης- και ναυαγοσωστικούς- και άλλους βοηθητικούς της διαχείρισης σκοπούς
·                  Το κυνήγι με βάση το Ν.Δ 86/1969 «Δασικός κώδικας» και τις αποφάσεις της δασικής υπηρεσίας

ΠΕΠ 3α: Ζώνη I Προστασίας Πηγών Αγίου Γεωργίου - Απόλυτης προστασίας
Αφορά την Ζώνη Ι (Ζώνη Άµεσης Προστασίας ή Απαγορευμένη Ζώνη). Η ζώνη I εκτείνεται εντός της υφιστάμενης περίφραξης της πηγής και του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, της δυτικής µάνδρας του υφιστάμενου κοιμητηρίου και 10m κατάντη (νότια) της πηγής. Επίσης, σύμφωνα με το από 28.06.12 Πρακτικό της ΠΕΧΩΠ, επεκτείνεται στον ασβεστολιθικό όγκο Ίσιωμα που υπερυψώνεται βόρεια της πηγής έως την κοίτη του Λούρου δυτικά και βόρεια και τον αγροτικό δρόμο Άγιος Γεώργιος – Ομορφάδα ανατολικά.
Η ζώνη αυτή οφείλει να προστατεύει τον άµεσο περίβολο της υδροληψίας έναντι στη ρύπανση και σε άλλες βλάβες. Η ζώνη αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ζώνη πλήρους απαγόρευσης.
Στη ζώνη αυτή απαγορεύονται:
·                            Η  εγκατάσταση  πτηνοκτηνοτροφικών  µονάδων  της  7ης    Οµάδας  της  ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, η βοσκή και ο σταυλισµός ζώων.
·                            Η εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών της 8ης Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
·                            Η χρήση χηµικών ουσιών σε νεροτριβές (µαντάνια, ντριστέλες).
·                            Η εγκατάσταση συστηµάτων περιβαλλοντικών υποδοµών της 4ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, όπως εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων και υγρών αποβλήτων κάθε είδους, και εγκαταστάσεις διάθεσης και επεξεργασίας  στερεών  αποβλήτων  κάθε  είδους  (ΧΥΤΑ,  ΧΥΤΥ,  σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων, χώροι διάθεσης αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις κλπ).
·                            Η διάθεση κάθε είδους λυµάτων και υγρών αποβλήτων επεξεργασµένων ή µη, και νερού προερχόµενου από ψύξη µηχανολογικών εγκαταστάσεων, στο έδαφος ή σε υδάτινους αποδέκτες, συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης τους για άρδευση, καθώς και η διέλευσή τους δια της εν λόγω ζώνης µε µη στεγανές διατάξεις (πχ ανεπένδυτες τάφροι).
·                            Η εγκατάσταση κάθε είδους βιοµηχανικών µονάδων της 9ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  και  εγκαταστάσεων  αποθήκευσης  και µεταφόρτωσης εµπορευµάτων.
·                            Η δηµιουργία τελµάτων προϊόντων ή παραπροϊόντων οποιασδήποτε δραστηριότητας (µεταλλευτική, κτηνοτροφική κλπ), συµπεριλαµβανοµένων και τεχνητών υγροτόπων ή εδαφικών κοιλοτήτων για την επεξεργασία λυµάτων και υγρών αποβλήτων.
·                            Η εγκατάσταση υγιεινοµικών µονάδων κάθε είδους, µε εξαίρεση ιατρεία.
·                            Η εγκατάσταση πρατηρίων διανοµής και µεταφόρτωσης υγρών και αερίων καυσίµων και ορυκτελαίων, µονάδων αποθήκευσης αυτών, και συνεργείων συντήρησης οχηµάτων και µηχανηµάτων.
·                            Η υλοποίηση νέων συγκοινωνιακών έργων, εκτός εκείνων που εξυπηρετούν την οδική πρόσβαση στον οικισµό Αγίου Γεωργίου και σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, καθώς και στις πηγές και τις εγκαταστάσεις υδροληψίας απ’ αυτές.
·                            Η εγκατάσταση εργοταξίων για οποιαδήποτε έργα, πέραν των εξυπηρετούντων έργα υδροληψίας από τις πηγές.
·                            Η εγκατάσταση κοιµητηρίων, και η επέκταση του υφιστάµενου κοιµητηρίου του οικισµού Αγ. Γεωργίου σε έκταση εντός της ζώνης.
·                            Η ανόρυξη και λειτουργία γεωτρήσεων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην της γεωλογικής και υδρογεωλογικής έρευνας και της υδροδότησης υδρευτικών και αρδευτικών έργων δηµόσιου χαρακτήρα.
·                            Η χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων
·                            Η δηµιουργία κατασκηνώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων κάθε είδους.
·                            Η εγκατάσταση λατοµείων και δανειοθαλάµων κάθε είδους, και η µεταλλευτική δραστηριότητα.
·                            Η κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων και γενικότερα διατάξεων αποστράγγισης εδαφών, πέραν αυτών που αποσκοπούν στην προστασία εγκαταστάσεων υδροληψίας από τις πηγές και λοιπών υφιστάµενων εγκαταστάσεων.
·                            Οι χωµατουργικές εργασίες που προκαλούν µείωση του πάχους του εδάφους, πέραν αυτών που απαιτούνται για την υλοποίηση µη απαγορευµένων έργων και δραστηριοτήτων.

ΠΕΠ 3β: Ζώνη II Προστασίας Πηγών Αγίου Γεωργίου
Αφορά την Ζώνη ΙΙ (Κοντινή Ζώνη Προστασίας ή Ελεγχόμενη Ζώνη ή ζώνη βιολογικής προστασίας), που εκτείνεται ανάντι του ορίου της ζώνης Ι και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή άμεσης τροφοδοσίας της πηγής, που γενικά εκτείνεται δυτικά της κοίτης του ποταμού Λούρου και βόρεια έως  τα όρια της Δ.Ε. Φιλιππιάδας με την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και συγκεκριμένα με τη Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου.
Η ζώνη αυτή οφείλει να προστατεύει το πόσιμο ή ιαματικό νερό, από μικροβιολογική κύρια ρύπανση και από αυτή που προέρχεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που είναι επικίνδυνες λόγω της γειτνίασης τους με την υδροληψία. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται ιδιαίτερα:
·                            Η εγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 7ης Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
·                            Η εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 8ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει.
·                            Η υλοποίηση εγκαταστάσεων διάθεσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων κάθε είδους (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, χώροι διάθεσης αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις, εγκαταστάσεις συγκέντρωσης ή διάθεσης επικίνδυνων, τοξικών ή ραδιενεργών ουσιών κλπ) και εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διάθεσης επικίνδυνων,  τοξικών  ή  ραδιενεργών  ουσιών,  εξαιρουµένων  των  σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων αστικού τύπου.
·                            Η διάθεση ανεπεξέργαστων λυµάτων και υγρών αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και η διάθεση στο έδαφος κάθε είδους λυµάτων και υγρών αποβλήτων επεξεργασµένων ή µη, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης τους για άρδευση αλλά και της διέλευσής τους δια της εν λόγω ζώνης µε µη στεγανές διατάξεις (πχ ανεπένδυτες τάφροι).
·                            Η δηµιουργία τελµάτων προϊόντων ή παραπροϊόντων οποιασδήποτε δραστηριότητας (µεταλλευτική, κτηνοτροφική κλπ), συµπεριλαµβανοµένων και τεχνητών υγροτόπων ή εδαφικών κοιλοτήτων για την επεξεργασία λυµάτων και υγρών αποβλήτων.
·                            Η  εγκατάσταση  κάθε  είδους  βιοµηχανικών  και  συναφών  µονάδων υποκατηγοριών Α1 και Α2 της 9ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, πέραν των εγκαταστάσεων Β κατηγορίας της εν λόγω Οµάδας που απαγορεύονται δυνάµει άλλων διατάξεων της παρούσας.
·                            Η εγκατάσταση µονάδων αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίµων και ορυκτελαίων (προς χονδρική διάθεση).
·                            Η υλοποίηση έργων εναερίων µεταφορών της 1ης  Οµάδας της ΥΑ 1958/2012 όπως εκάστοτε ισχύει, µε εξαίρεση µεµονωµένα ελικοδρόµια (είδος µε α/α 27).
·                            Η ανόρυξη και λειτουργία γεωτρήσεων για την εκµετάλλευση µεταλλικού νερού, υδρογονανθράκων, CO2, αλάτων και ραδιενεργών υλικών.
·                            Η εγκατάσταση λατοµείων και η µεταλλευτική δραστηριότητα.

Ειδικές περιπτώσεις – Εξαιρέσεις περιορισµών ζωνών  για τη  Ζώνη II Προστασίας Πηγών Αγίου Γεωργίου
Από τους ανωτέρω περιορισµούς προτείνεται να εξαιρεθούν τα έργα και οι δραστηριότητες που:
·                            υφίστανται και λειτουργούν νοµίµως στην περιοχή
·                            βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής µε βάση νόµιµη άδεια ή
·                            έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή
·                            έχει εκδοθεί σχετική οικοδοµική άδεια ή
·                            έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
Ειδικότερα για τις εστίες δυνητικής ρύπανσης της πηγής του Αγ. Γεωργίου (φυτοφάρµακα από τις καλλιέργειες, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές µονάδες, ιχθυοτροφεία και κοιµητήρια), προτείνεται:
·                  Η αντικατάσταση των υφιστάµενων καλλιεργειών µε βιολογικές.
·                  Ο έλεγχος της στεγάνωσης των χώρων διάθεσης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών µονάδων της περιοχής και ο έλεγχος επάρκειας των χώρων απόθεσης σε περίπτωση υπερχείλισης λόγω έντονης βροχόπτωσης. Σε περίπτωση ανεπάρκειάς ων εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, προτείνεται η αντικατάστασή τους µε σύγχρονες.
·                  Η αντικατάσταση των χωμάτινων δεξαμενών αερισμού από δεξαμενές από σκυρόδεμα με πρόσθετη στεγάνωση με τη χρήση συνδετικών αδιαπέρατων μεμβρανών.
·                  Η κατασκευή αντιπλημμυρικών τάφρων για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων ώστε να προστατεύονται οι δεξαμενές από πλημμύρες
·                  Ο τακτικός έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εξερχόμενων αποβλήτων ώστε να εξασφαλίζονται τα κατώτερα όρια ποιότητας.
·                  Η υποχρέωση των ιδιοκτητών των κτηνοτροφικών & πτηνοτροφικών μονάδων για την διάνοιξη γεωτρήσεων παρακολούθησης δυνητικής ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα, περιμετρικά των μονάδων.
·                  Στα υφιστάμενα ιχθυοτροφεία προτείνεται ο περιοδικός χηµικός και µμικροβιολογικός έλεγχος των υδάτων που εξέρχονται από αυτά.
·                  Για το υφιστάμενο κοιμητήριο  Αγίου Γεωργίου που αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα ρύπανσης προτείνεται η ανεύρεση άλλου χώρου για να εγκατασταθεί το νέο κοιμητήριο ώστε το υπάρχον να πάψει να χρησιμοποιείται χωρίς να μετακινηθεί.ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Οικισμός
Έκταση οριοθετημένου οικισμού (στρ.)
Σημαντική προοπτική ανάπτυξης Α'/Β' κατοικίας
Οικισμός προς οριοθέτηση (στρ.)
Επέκταση (στρ.)
Πρόταση πολεοδόμησης  - βαθμός προτεραιότητας
Φιλιππιάδα
454,80
ναι - Α'

397.85
ναι - Α
Ελευθεροχώρι
-
ναι - Α'
279.46
-
ναι - Α
Παλαιά Φιλιππιάδα
-
ναι - Α'
300.42
-
ναι - Α
Άγιος Γεώργιος
595.18
όχι

-
-
Γυμνότοπος
930.33
όχι

-
ναι - Β
Δρυόφυτο
804.87
όχι

-
ναι - Β
Κερασώνα
260.21
όχι

-
ναι - Β
Αγία Φανερωμένη
386.78
όχι

-
ναι - Γ
Κλεισούρα
376.32
όχι

-
ναι - Β
Νέα Κερασούντα
448.82
όχι

-
ναι - Β
Ηλιοβούνι
124.69
όχι

-
-
Παναγία
377.67
όχι

-
ναι - Β
Βούλιστα
632.03
όχι

-
ναι - Γ
Γωνία
138.15
όχι

-
ναι - Γ
Πέτρα
1058.92
όχι

-
ναι - Β

Π.3.2  ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στις δυο προηγούμενες ενότητες (Π.3.1.1 και Π.3.1.2) καθορίστηκαν σε επίπεδο Δ. Ε. οι επιτρεπόμενες (γενικές) χρήσεις γης. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης για τους οικισμούς της Δ. Ε. Φιλιππιάδας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. Ε. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡ. ΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ Σ.Δ.
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ
Φιλιππιάδα
Π.Δ. 17-10-53 (ΦΕΚ 309/Α'/06-11-53)
250τ.μ.
70%
Τομέας Α: 2.10
11.50μ.
Τομέας Β: 1.80
Παλαιά Φιλιππιάδα
Π.Δ. 02/13-03-81 (ΦΕΚ 138/Δ'/81)
2000τ.μ.                       με παρεκκλίσεις 500τ.μ./ 300τ.μ./150τ.μ. /όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν την 02-07-68
0.80 με αποκλίσεις
7.50μ και μέχρι 10.00μ λόγω κλίσης του εδάφους                        σε περίπτωση κατασκευής στέγης προσαύξηση κατά 1.50μ
Ελευθεροχώρι
Άγιος Γεώργιος
Οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο
Διανομές Συνοικισμού Αγίου Γεωργίου Πρεβέζης, ετών 1971 και 1976
500τ.μ.
60%
(70% για οικόπεδα μέχρι 200τ.μ.)
για κατοικία:                                        0-200τ.μ.: σ.δ.=1.00             
 200-700τ.μ.: μέγιστη συνολική επιφάνεια 240 τ.μ.
>700τ.μ.: μέγιστη συνολική επιφάνεια 400 τ.μ.
για κτίρια κοινής ωφέλειας.: σ.δ.=0.80                    
 για τουριστικές/αμιγώς επαγγελματικές εγκαταστάσεις:
  0-1000τ.μ.: σ.δ.=0.60  
1000-2000τ.μ. ; σ.δ.=0.50         2000-3000τ.μ.: σ.δ.=0.40
3000-4000τ.μ. : σ.δ.0,30        >4000τ.μ.: σ.δ.=0.20
7.50μ.                                  
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85) και Π.Δ.04-11-11(ΦΕΚ289ΤΑΑΠΘ/11)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 5719/20-12-85
Τ.Π. οικ 2723/10-07-91 (ΦΕΚ 526/Δ'/02-08-91)
Άγιος Γεώργιος εντός σχεδίου
Τ.Π. οικ 790/04-03-93 (ΦΕΚ 331/Δ'/08-04-93)
Ε=500τ.μ., Π=15μ.
60%
0.80
7.50μ.                                 Σε περίπτωση στέγης +2,00μ.
Γυμνότοπος
Διανομές Συνοικισμού Γυμνότοπος (Νικοπόλεως και Πάργας), έτους 1967
400τ.μ.                     κατά παρέκκλιση Ε=300τ.μ.,  Π=14μ.
60%
(70% για οικόπεδα μέχρι 200τ.μ.)
για κατοικία:                                        0-200τ.μ.: σ.δ.=1.00                  200-700τ.μ.: μέγιστη συνολική επιφάνεια 240 τ.μ.
>700τ.μ.: μέγιστη συνολική επιφάνεια 400 τ.μ.
για κτίρια κοινής ωφέλειας.: σ.δ.=0.80                    
 για τουριστικές/αμιγώς επαγγελματικές εγκαταστάσεις:
  0-1000τ.μ.: σ.δ.=0.60  
1000-2000τ.μ. ; σ.δ.=0.50         2000-3000τ.μ.: σ.δ.=0.40
3000-4000τ.μ. : σ.δ.0,30        >4000τ.μ.: σ.δ.=0.20
7.50μ
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 3297/08-07-86 (ΦΕΚ 955/Δ'/15-10-86)
Δρυόφυτο
Διανομές Συνοικισμού Δρυόφυτο Πρεβέζης, Γιούρτια, έτους 1958
300τ.μ.
Συμπληρωματική Διανομή Συνοικισμού Δρυόφυτο Πρεβέζης, Γιούρτια, έτους 1966
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 5721/20-12-85 (ΦΕΚ 299/Δ'/31-03-86)
Κερασώνα
Διανομές Συνοικισμού Κεράσοβο Πρεβέζης, έτους 1967 - 1968
Συμπληρωματική Διανομή Συνοικισμού Κερασώνα (Νικοπόλεως και Πάργας), νέα θέση, έτους 1971
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. 2001/21-04-86 (ΦΕΚ 1142/Δ'/26-11-86)
Αγία Φανερωμένη
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 1678/08-04-86 (ΦΕΚ 485/Δ'/30-05-86)
Κλεισούρα
Π.Δ. 02-03/13-03-81 (ΦΕΚ 138/Δ'/81)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 3302/13-07-86
Πέντε Πηγάδια
Π.Δ. 24-05-85 (ΦΕΚ 270/Δ'/31-05-85)
4000τ.μ.                       με παρεκκλίσεις 2000τ.μ./1200τ.μ./ 750τ.μ.
10%
Όπως ορίζεται στο Π.Δ. 24-05-85 (ΦΕΚ 270/Δ'/31-05-85)
7.50μ                                σε περίπτωση κατασκευής στέγης προσαύξηση κατά 1.20μ
Νέα Κερασούντα
Διανομές Συνοικισμού Νέα Κερασούς (Νικοπόλεως και Πάργας), έτους 1968
300τ.μ. στο συνεκτικό τμήμα   1000τ.μ. στο μη συνεκτικό τμήμα      κατά παρέκκλιση Ε=300τ.μ. και  Π=14μ. για γήπεδα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και κατάτμηση από 03-05-85 έως 14-07-87
60%
(70% για οικόπεδα μέχρι 200τ.μ.)
για κατοικία:                                        0-200τ.μ.: σ.δ.=1.00                 
200-700τ.μ.: μέγιστη συνολική επιφάνεια 240 τ.μ.
>700τ.μ.: μέγιστη συνολική επιφάνεια 400 τ.μ.
για κτίρια κοινής ωφέλειας.: σ.δ.=0.80                    
 για τουριστικές/αμιγώς επαγγελματικές εγκαταστάσεις:
  0-1000τ.μ.: σ.δ.=0.60  
1000-2000τ.μ. ; σ.δ.=0.50         2000-3000τ.μ.: σ.δ.=0.40
3000-4000τ.μ. : σ.δ.0,30        >4000τ.μ.: σ.δ.=0.20
7.50μ
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 1208/03-04-87 (ΦΕΚ 662/Δ'/14-07-87)
Α.Ν. 5665/30-12-04 (ΦΕΚ 62/Δ'/26-01-05)
Ηλιοβούνι
Διανομές Συνοικισμού Ηλιοβούνι Πρεβέζης, έτους 1970
300τ.μ.
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 1209/03-04-87 (ΦΕΚ 662/Δ'/14-07-87)
Α.Ν. 735/16-02-05 (ΦΕΚ 244/Δ'/09-03-05)
Παναγία
Διανομές Συνοικισμού Παναγιά Πρεβέζης, έτους 1974
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 1223/03-04-87 (ΦΕΚ 664/Δ'/14-07-87)
Βούλιστα
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 1224/03-04-87 (ΦΕΚ 663/Δ'/14-07-87)
Γωνιά
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 1222/03-04-87 (ΦΕΚ 664/Δ'/14-07-87)
Πέτρα
Διανομές Συνοικισμού Πέτρα - Ρουμπά Άρτας, έτους 1930
Συμπληρωματική Διανομή Συνοικισμού Πέτρα - Ρουμπά Πρεβέζης, θέση Φραξιά, έτους 1969
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. Τ.Π. οικ 5785/09-12-86 (ΦΕΚ 1361/Δ'/31-12-86)
Ρωμιά
Διανομές Συνοικισμού Ρωμιά Πρεβέζης, έτους 1974
Π.Δ. 24-04-85 (ΦΕΚ 181/Δ'/85)
Α.Ν. 4939/25-11-87 (ΦΕΚ 84/Δ'/04-02-88)
Παιδόπολις Ζηρού
Π.Δ. 24-05-85 (ΦΕΚ 270/Δ'/31-05-85)
4000τ.μ.                       με παρεκκλίσεις 2000τ.μ./1200τ.μ./ 750τ.μ.
10%
0.20
7.50μ                                σε περίπτωση κατασκευής στέγης προσαύξηση κατά 1.20μ

Στο Β1 στάδιο της μελέτης προτάθηκε μείωση των σ.δ. για την εντός σχεδίου περιοχή της Νέας Φιλιππιάδας, ως εξής:
Τομέας Α: από 2,10 σε 1,60
Τομέας Β : από 1,80 σε 1,35
Η μείωση αυτή συμπεριλήφθηκε στην ΚΥΑ Α.Π.οικ.175786/29.10.14, με την οποία εγκρίθηκε η ΣΜΠΕ του ΓΠΣ Φιλιππιάδας.
Μετά την υπ. αριθμ. 6441/13.06.16 Εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την εκπόνηση του Β2 Σταδίου, στην παρ. 7 της οποίας αναφέρεται: «να παραμείνει ως έχει ο σ.δ. στους τομείς Α και Β του εγκεκριμένου σχεδίου Φιλιππιάδας», το Β2 Στάδιο εφαρμόζει την εντολή αυτή.
 Σύμφωνα με την παρ.8 της ίδιας εντολής, ο προτεινόμενος σ.δ. στην επέκταση της νέας Φιλιππιάδας από 0,80 περιορίζεται σε 0,40
Ο ίδιος συντελεστής, 0,40 προτείνεται και για τα Νταβέλια , που έχουν τις προυποθέσεις του Άρθρου 7 παρ.3 για ένταξη στο σχέδιο  με πολεοδόμηση ως οικιστική περιοχή.
Επίσης, στους οριοθετημένους οικισμούς, για τους οποίους στο Β1 Στάδιο προτείναμε  μείωση για την πρώτη κλίμακα εμβαδών από 0-100 τ.μ. , ήδη, με το Π.Δ.04.11.11(ΦΕΚ289ΤΑΑΠΘ/11) έγινε μείωση σ.δ. πολύ μεγαλύτερη της προταθείσας και συνεπώς προτείνεται οι ισχύοντες πλέον σ.δ. να παραμείνουν.
Σημειώνεται ότι για τις προς πολεοδόμηση περιοχές ο προτεινόμενος μέσος σ.δ. αποτελεί κατεύθυνση για την πολεοδόμηση και ότι με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θεσμοθετούνται μόνο οι χρήσεις γης που προαναφέρθηκαν και οι μέσοι συντελεστές δόμησης, που παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί, όπως διαμορφώθηκαν:
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΕΚΤΑΣΗ (Ha)
Μ. Σ. Δ.
Φιλιππιάδα
96,3
1.11
Τομέας Α
6,44
2.10
Τομέας Β
40.95
1.80
Επέκταση
48,91
0.40
Ελευθεροχώρι
28,60
0.80
Παλαιά Φιλιππιάδα
36,70
0.80

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!