Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥΚαλείστε  να  προσέλθετε  στην 
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  03  Σεπτεμβρίου  2018  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.     Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών. 
3.     Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
4.     Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  δίμηνης  διάρκειας,  για  κάλυψη  κατεπειγουσών  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  του  Δήμου  Ζηρού.
5.     Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο :                          « Λειτουργία  και  συντήρηση  Βιολογικού  Καθαρισμού  Φιλιππιάδας ».
6.     Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο :                            « Υπηρεσίες  υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ GREAT  SUN ‘’.
7.      Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  μεικτής  σύμβασης,  α ) Υπηρεσιών  με  τίτλο :                     « Υπηρεσίες  υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ INTERNET  OF  BINS ‘’  και  β ) Προμηθειών  με  τίτλο : « Προμήθεια  και  Τοποθέτηση  Εξοπλισμού  Έξυπνης  Τηλεματικής  Διαχείρισης  και  Παρακολούθησης  Δημοτικών  Κάδων  Απορριμμάτων ».
8.     Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  του  έργου  με  τίτλο : « Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  παλαιού  Δημοτικού  Σχολείου  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού »  και  έγκριση  διενέργειας  ανοιχτού  δημόσιου  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  στα  πλαίσια  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ GREAT  SUN ‘’.
9.     Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  της  προμήθειας  με  τίτλο : « Προμήθεια  και  Τοποθέτηση  Εξοπλισμού  Υπογειοποιημένων  Κάδων  Αστικών  Στερεών  Απορριμμάτων »  και  έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  ανωτέρω  προμήθεια,  στα  πλαίσια  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ INTERNET  OF  BINS ‘’.
10.  Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.11.  Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Υδροδότηση  οικισμού  Βούλιστας  Τοπικής  Κοινότητας  Παναγιάς »,  προϋπολογισμού  320.967,74 €,  άνευ  Φ. Π. Α.
12.  Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Αντικατάσταση  και  Εκσυγχρονισμός  δικτύου  ύδρευσης  στην Τ. Κ.  Παπαδατών »,  προϋπολογισμού  562.500,00 €,  άνευ  Φ. Π. Α.
13.  Τροποποίηση  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  ΔΕΥΑ  Άρτας,  που  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.  113/2018  προηγούμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  αφορά  το  έργο  με  τίτλο : « Ύδρευσης  Τ. Κ.  Πέτρας  Δήμου  Ζηρού  και                Τ. Κ.  Στρογγυλής  Δήμου  Αρταίων »,  προϋπολογισμού  1.392.500,00 €  άνευ  Φ. Π. Α., –έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου.
14.  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Ήπειρος »  στον  άξονα  προτεραιότητας  1  « Ενίσχυση  της  Περιφερειακής  ανταγωνιστικότητας  με  ανάπτυξη  της  καινοτομίας  και  των  ΤΠΕ »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Έλεγχος  και  διαχείριση  μηχανισμού  αποκομιδής  απορριμμάτων,  μηχανημάτων  εργοταξίου  και  πολιτικής  προστασίας  Δήμου  Ζηρού ».
15.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο :                               « Ολοκλήρωση  κατασκευής  μονοπατιού  προς  την  τρύπα  του  Αγιώργη  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού ».
16.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δήμου  Ζηρού ».
17.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                « Αποκατάσταση – Βελτίωση  τμημάτων  οδικού  δημοτικού  δικτύου  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας  ( Τ. Κ.  Γυμνοτόπου  και  Τ. Κ. Δρυοφύτου ) ».

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  ΧασίδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!