Real- Estate

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

13ο θέμα: Καθορισμός χώρου τοποθέτησης ρολογιού « Εις μνήμην Στρατηγού Κωνσταντίνου και Αρχοντίας Βασιλείου ».

Σημαδιακή ήταν η χθεσινή ημερομηνία για την πόλη της Φιλιππιάδας με την απόφαση του ΔΣ για τον καθορισμό χώρου και τοποθέτηση του ρολογιού μνημείου εις μνήμη του Στρατηγού Κωνσταντίνου και Αρχοντίας Βασιλείου!


Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Βασιλείου άφησε με την διαθήκη του την εκποίηση ενός καταστήματος στην Αθήνα στον Δήμο Φιλιππιάδας , με σκοπό τα χρήματα που θα προερχόταν από την πώληση να διατεθούν στην κατασκευή ενός ρολογιού που θα τοποθετούνταν σε κεντρικό σημείο στον δήμο Φιλιππιάδας .


Εκτελεστές της διαθήκης όρισε τον Αναλογίδη Κίμωνα στρατιωτικό και τον επιχειρηματία Παύλο Λιάσκο .


13ο θέμα στη σειρά όσα και τα χρόνια που έκανε να υλοποιηθεί  η επιθυμία του Στρατηγού να κατασκευαστεί επιτέλους το ρολόι μνημείο μπροστά από το Δημαρχιακό μέγαρο του Δήμου Ζηρού.


Αξίζουν έπαινοι στην Αντιδήμαρχο Ζηρού μηχανικό Ελένη Γεωργάνου και στους συνεργάτες της για την εκπόνηση του σχεδίου και της μελέτης του έργου, ύστερα  βέβαια από την επιμονή κυρίως και την συνεχή ενασχόληση  του κ. Παύλου Λιάσκου που είχε την υψηλή ηθική υποχρέωση απέναντι στην εκτέλεση της διαθήκης που έφερε και το αποτέλεσμα, γιατί ο κίνδυνος ήταν ορατός να μην υλοποιηθεί μετά από τόσα χρόνια το έργο.


Τέλος καλά όλα καλά και ο Στρατηγός πλέον μπορεί να αναπαύετε ήσυχα! 
Προηγήθηκε η γνωμοδότηση της επιτροπής ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζηρού!
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού 7/2017 Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 
Στην Φιλιππιάδα σήµερα στις 21 του µηνός Ιουλίου του έτους 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 π.µ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Γραφείο ύστερα από την αρίθµ 9853/17-07- 2017 πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 
ΘΕΜΑ: 
Γνωμοδότηση επί της αρίθμ. 29/2017 αποφάσεως Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας που αφορά Καθορισμό χώρου για τοποθέτηση ρολογιού «εις μνήμην στρατηγού Κωνσταντίνου και Αρχοντίας Βασιλείου». 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών ήταν.
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1) Νικόλαος Καλαντζής ως Πρόεδρος 
1) Δημήτριος Πάντος 
2) Ιατρού – Παπαϊωάννου Θεοδώρα ως μέλος 
3) Ελένη Γεωργάνου ./. ./. 
4) Κώνστας Κωνσταντίνος ./. ./. 
5) Θεόδωρος Κάλλης ./. ./. 
6) Γάλλιου Μαρία ./. ./.
 Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασίλειος Αθανασόπουλος Υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών . 
ΘΕΜΑ 
1ο Αριθµός Απόφασης 15/2017 Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αρίθμ. 29/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας η οποία έχει ως εξής : 
Με την αριθ. 220/1994 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κηρύχθηκε ως κύρια η από 17-11-1978 ιδιόγραφη διαθήκη του κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι περιέχεται στην κυριότητα του Δήμου Φιλιππιάδας ένα οικόπεδο 1293 τετραγωνικών μέτρων στο χωριό Άγιος Θεολόγος Μαλεσίνας και ένα κατάστημα 20,47 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Κερασούντος 17 στην περιοχή Αμπελοκήπων Αθηνών. Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με το 12236/7-11-1985 συμβόλαιο, το οικόπεδο που βρισκόταν στο χωριό Άγιος Θεολόγος Μαλεσίνας εκποιήθηκε από τον ίδιο τον κ. Βασιλείου Κωνσταντίνο στις 7 Νοεμβρίου 1985. 
 Επίσης σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαθήκη η επικαρπία του καταστήματος παραχωρείται στην σύζυγό του Αρχοντία και η κυριότητα στο Δήμο Φιλιππιάδας. 
Η σύζυγός του Αρχοντία Βασιλείου, όπως προκύπτει από την αριθ. 517/2003 Ληξιαρχική πράξη Θανάτου, του Δήμου Καισαριανής, απεβίωσε στις 14 – 11 – 2003. 
 Στην διαθήκη του αποβιώσας κ. Βασιλείου Κωνσταντίνου υπάρχει ο όρος, ότι ο Δήμος Φιλιππιάδας πρέπει να πουλήσει το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Κερασούντος 17 στην περιοχή Αμπελοκήπων Αθηνών και με τα χρήματα που θα εισπράξει να ανεγείρει, σε κεντρικό σημείο της Φιλιππιάδας, ρολόι στο οποίο σύμφωνα με τη διαθήκη πρέπει να δοθεί και η μεγαλύτερη βαρύτητα της δαπάνης, καθώς και οστεοφυλάκιο στο Νεκροταφείο. 
Ο Δήμος με έγγραφό του ζήτησε από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών να προβεί στην εκτίμηση της αξίας του εν λόγω ακινήτου. 
Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών με το από 3-10-2007 έγγραφό του μας απέστειλε έκθεση εκτίμησης ακινήτου σύμφωνα με την οποία η τελική εκτίμηση της αξίας του ακινήτου ανερχόταν στο ποσό των 45.000,00 €.
 Βάσει των καθορισθέντων όρων ο Δήμος προέβη σε δημοπρασία για την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2008 αλλά δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. 
Στη συνέχεια ο Δήμος προέβη σε δεύτερη δημοπρασία στις 15 Φεβρουαρίου 2008 κατά την οποία και πάλι δεν παρουσιάσθηκε κανένας ενδιαφερόμενος. 
Από τη στιγμή που δεν παρουσιάσθηκε κανένας στις δύο παραπάνω δημοπρασίες η Δημαρχιακή Επιτροπή με την αριθ. 93/2008 
Απόφασή της διαμόρφωσε το όριο πρώτης προσφοράς στο ποσό των 40.000,00 €. 
Στη συνέχεια ο Δήμος προέβη σε νέα δημοπρασία για την εκποίηση του παραπάνω ακινήτου η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2008, αλλά και πάλι δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. 
Τέλος στις 30 Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε νέα δημοπρασία και έδωσε προσφορά η ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, η οποία προσέφερε το ποσό των 40.000,00 €. 
Ήταν η μοναδική που έδωσε προσφορά και η οποία είχε νοικιασμένο από χρόνια το κατάστημα. 
Με τα χρήματα αυτά που είναι γραμμένα και στον προϋπολογισμό του Δήμου, σύμφωνα με τη διαθήκη θα πρέπει να ανεγερθεί, σε κεντρικό σημείο της Φιλιππιάδας, ρολόι « Εις μνήμην Στρατηγού Κωνσταντίνου και Αρχοντίας Βασιλείου », σύμφωνα με τη διαθήκη. 
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε ο Δήμος Ζηρού προχώρησε στην ανάπλαση των Δημοτικών οδών πέριξ του Δημαρχείου και συγκεκριμένα στην ασφαλτόστρωσή τους και την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων . 
Μετά την ανάπλαση αυτών θεωρώ προσφορότερη θέση για την τοποθέτηση του ρολογιού τον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο στην πλατεία Γ. Γεννηματά ώστε να αποτελέσει κόσμημα για τους πολίτες .
 Για τα ανωτέρω υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εκτελεστών της διαθήκης μετά από επικοινωνία που είχαμε μαζί τους . Μετά από αυτά σας παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά. 
 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αποφασίζει Ομόφωνα: 
Γνωμοδοτεί υπέρ της κατασκευής του ρολογιού στην πλατεία Γ. Γεννηματά μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο Φιλιππιάδας, σε κεντρικό σημείο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η διαθήκη και σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού. 
Στην συνέχει ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τους τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν Ο μ ό φ ω ν α Εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατασκευή του ρολογιού στην πλατεία Γ. Γεννηματά μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο Φιλιππιάδας, στο σημείο που είναι σήμερα κατασκευασμένο το σιντριβάνι το οποίο θα απομακρυνθεί και σύμφωνα με την μελέτη που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζηρού. 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως : 
Ο Πρόεδρος 

Τα µέλη
 Υπογραφές µελών 
 Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Νικόλαος Καλαντζής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!