Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ζηρού & οι αρμοδιότητες τουςΟ Δήμος Ζηρού ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους, με θητεία δύο (2 ) ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 01-04-2012 έως 31-03-2014, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Λάππα και της μεταβιβάζει
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Κοινωνικής Προστασίας , Μέριμνας , Αλληλεγγύης και Μεταναστών.
 • Εποπτεία ΚΑΠΗ , Παιδικών Σταθμών ,Εποπτεία θεμάτων υγείας- Κέντρο Υγείας.
 • Εποπτεία Καθαριότητας Κοινόχρηστων χώρων , Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
 • Εποπτεία Κοιμητηρίων ,Εποπτεία Σφαγείων.
 • Την έκδοση άδειας πολιτικών γάμων και την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος:

 • α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.
 • β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος
 • γ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος
 • δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • ε) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Κάκκο και του μεταβιβάζει :
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μηχανοργάνωσης και τεχνολογίας .
 • Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ζηρού.
 • Εποπτεία Τεχνικών ΄Εργων, Πολεοδομία, Κυκλοφοριακό, Δημοτική Οδοποιϊα, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Διαχείριση μηχανημάτων και oχημάτων (Γραφείο Κίνησης) .
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος:

 • α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος.
 • β) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
 • γ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος .
 • δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • ε) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδος
Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Ανυφαντή και του μεταβιβάζει :
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Ηλεκτροφωτισμού-Εποπτεία Αποχέτευσης-Εποπτεία ΄Υδρευσης
 • Εποπτεία Πολιτικής προστασίας
 • Εποπτεία Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργίας- Κτηνοτροφίας- Αλιείας )
 • Εποπτεία Αγροτικής οδοποιϊας , ΄Αρδευσης, Εγγείων Βελτιώσεων.
 • Διαχείριση υδάτινων πόρων ,δασικού πλούτου και φυσικών πόρων .
β)Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου:

 • α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου .
 • β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου .
 • γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου.
 • δ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου
 • ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου.
 • ζ) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Περικλή Αθανασόπουλο και του μεταβιβάζει :
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Εποπτεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων , προγραμμάτων χρηματοδότησης, προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού έρευνας και τεχνολογίας και προγραμμάτων δράσης υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Εποπτεία Προγραμματισμού- Ανάπτυξης και Κ.Ε.Π.
 • Εποπτεία καταστημάτων ,επιχειρήσεων και εμπορίου.
 • Εποπτεία Λατομείων
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας :
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας
δ) Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και της Δημοτικής Ενότητας Κρανέας
ε) Συνεργάζεται με τους Πρόεδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κρανέας για την επίλυση των προβλημάτων .
στ) Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και της Τοπικής Κοινότητας Κρανέας
ζ) Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ.Αικατερίνης Λάππα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Κάκκος ,τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κωνσταντίνου Κάκκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η

Αντιδήμαρχος κ.Αικατερίνη Λάππα, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Περικλή Αθανασόπουλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αικατερίνη Λάππα ,τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Κωνσταντίνου Ανυφαντή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Κάκκος
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Ανυφαντής που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Κάκκο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!