Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου την Δευτέρα 26/8/2013

Την Δευτέρα  26 Αυγούστου  2013    και  ώρα  19 : 00 συνεδριάζει        το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού και θα αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

1.        Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  οικονομικού  έτους  2013 
2.        Έγκριση  δαπανών  ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες ) 
3.        Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  2ου  τριμήνου  έτους  2013  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2013
4.        Έγκριση  συγκρότησης  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας  των  Φύλων   
5.        Έγκριση  τοποθέτησης  προτομής,  στο  Θεσπρωτικό,  του  αείμνηστου  Ανδρέα  Τούση,  Εισαγγελέως  Αρείου  Πάγου
6.        Αντικατάσταση  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  που  συμμετέχουν  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρίας  Ανάπτυξης  Νοτίου  –  Αμβρακικού  Α. Ε.  Ο. Τ. Α.  (  ETANAM             Α. ΕΟ. Τ. Α)    

7.        Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  του  κτιρίου  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Μελιανών  στον  Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό  Σύλλογο  Μελιανών  για  τη  στέγαση  του  Συλλόγου,  την  ίδρυση  Φωτογραφικού  Μουσείου  και  για  κάθε  άλλη  Πολιτιστική  δραστηριότητα
8.        Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  αίθουσας  του  Δημαρχιακού  καταστήματος  Θεσπρωτικού  για  τη  στέγαση  του  Αγροτικού  Κτηνιατρείου  Θεσπρωτικού
9.        Αποδοχή  παραίτησης  του  Δημοτικού  Συμβούλου  Βέργου  Δημητρίου  από  τακτικό  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβούλιου  της  « ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »                 ( Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ )  και  ορισμός  νέου  τακτικού  μέλους   ( αιρετό  μέλος  προερχόμενο  από  την  πλειοψηφία )
10.    Κλείσιμο  λογαριασμού  από  την  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος  Α. Ε.  του  πρώην  Δήμου  Φιλιππιάδας  που  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Αποκατάσταση  των  χώρων  ανεξέλεγκτης  διάθεσης  αποβλήτων ( ΧΑΔΑ )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου                  ( ΦΙΞ )  και  στο  Τοπικό  Διαμέρισμα  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας »   
11.    Τροποποίηση  της  αριθ.  182/2012  προηγούμενης  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου με  θέμα : « Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  της  χρηματοδότησης  των  300.200,00 €  του  ενταγμένου  έργου  με  διακριτικό  τίτλο :  « LA.ROUTE »,  στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Εδαφικής  Συνεργασίας  Ελλάδα – Ιταλία  2007 – 2013,  από  το  Πρακτορείο  Πρέβεζας  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στο  Ταμείο  του  Δήμου  Ζηρού »,  ως  προς  το  κατάστημα  Τράπεζας  και  τον  υπόλογο  διαχειριστή
12.    Τροποποίηση  της  αριθ.  152/2013  προηγούμενης  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου με  θέμα : « Έγκριση  ανάθεσης  σύνταξης  της  μελέτης  με  τίτλο : « Μελέτη  εξωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Δρυοφύτου  Δήμου  Ζηρού »  προϋπολογισμού 15.000,00 € »,  ως  προς  το  συνολικό  προϋπολογισμό  της  μελέτης  ( μείωση  ποσού ) 
13.    Τροποποίηση  των  αριθ.  158/2012,  35/2013,  61/2013  και  113/2013  Αποφάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ως  προς  τον  ορισμό  υπολόγου  διαχειριστή,  λόγω  συνταξιοδότησης  της  τακτικής  υπολόγου  διαχειρίστριας
14.    Τροποποίηση  της  αριθ.  107/2013  προηγούμενης  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου με  θέμα : « Έγκριση  αποδοχής  ένταξης  της  πράξης  με  τίτλο : « Αναπτυξιακή  Σύμπραξη  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  Προσαρμό – ΖΩ »  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα                   « Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού  2007 – 2013 »,  αποδοχής  της  σχετικής  πίστωσης  που  αναλογεί  στο  Δήμο  Ζηρού  για  δράσεις  δημοσιότητας – δικτύωσης,  ποσού  10.231,20 €  και  καθορισμός  τρόπου  υλοποίησης  αυτής »,  ως  προς  το  συνολικό  προϋπολογισμό  που  αφορά  το  Δήμο  Ζηρου  ( μείωση ποσού ) 
15.    Έγκριση  μελέτης  του  έργου : « Αστικές  Αναπλάσεις  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας »  και  έγκριση  υποβολής  πρότασης  ( αίτηση  χρηματοδότησης   πράξης )  στο  πρόγραμμα                          « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 » 
16.    Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : «  Πρότυπα  επιδεικτικά  έργα  αξιοποίησης  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  και  δράσεις  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  στο  υπό  ανέγερση  κλειστό  Γυμναστήριο  που  βρίσκεται  στο  χώρο  του  ΕΠΑΛ  Φιλιππιάδας »
17.    Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος,  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού
18.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »
19.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Συνδέσεις  νέου  δικτύου  ύδρευσης  Τοπικής  Κοινότητας  Γοργομύλου  με  τις  υφιστάμενες  δεξαμενές  ύδρευσης »
20.    Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Συνδέσεις  παροχών  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς »
21.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Πεζοδρομήσεις  εντός  της  πόλεως  της  Φιλιππιάδας »
22.    Συζήτηση  σχετικά  με  την  αποκατάσταση  του  λατομικού  χώρου  του  πρώην  Λατομείου  Νέας  Κερασούντας
23.    Εξέταση  απόφασης  Τοπικού  Συμβουλίου  Παπαδατών  για  τη  διάνοιξη  δρόμων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παπαδατών
24.     Λήψη  απόφασης  περί  της  μισθωτικής  σύμβασης  της  Κτηνοτροφικής  εγκατάστασης  του  Δημητρίου  Δήμου  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου
25.    Λήψη  απόφασης  περί  της  μισθωτικής  σύμβασης  της  Κτηνοτροφικής  εγκατάστασης  του  Φίλιππου  Μπακάρα  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου
26.    Συζήτηση  επί  αιτήσεως  Αφών  Ρέντζιου  περί  εκμίσθωσης  ή  ανταλλαγής  δημοτικής  έκτασης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου
27.    Διενέργεια  κλήρωσης  για  την  ανάδειξη  δικαιούχων  παραπηγμάτων  στην  εμποροπανήγυρη  του  Θεσπρωτικού  έτους  2013
28.    Διενέργεια  κλήρωσης  για  την  ανάδειξη  δικαιούχων  παραπηγμάτων  στην  εμποροπανήγυρη  της  Φιλιππιάδας  έτους  2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!