Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  27  Νοεμβρίου  2019  και  ώρα  18 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.       Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
2.       Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  2ου  τριμήνου  έτους  2019  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
3.       Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2019  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
4.       Έγκριση  και  διάθεση  δαπάνης  για  τις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  έτους  2019.
5.       Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2020.
6.       Έγκριση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2020  του  Δήμου  Ζηρού.
7.       Ορισμός  τριών  Δημοτικών  Συμβούλων,  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τη  συμμετοχή  τους  στη  Διαχειριστική  Επιτροπή  του  Κέντρου  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Φιλιππιάδας.
8.       Εκλογή  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού,  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  Ύδρευσης  Δήμων  Πρέβεζας,  Φιλιππιάδας,  κλπ.
9.       Καθιέρωση  24ωρης  λειτουργίας  και  λειτουργίας  κατά  τα  Σάββατα,  Κυριακές  και  εξαιρέσιμες  ημέρες  της  Καθαριότητας  και  Πολιτικής  Προστασίας  για  το  έτος  2020.
10.    Τροποποίηση – συμπλήρωση  της  αριθ.  219/2019  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Ορισμός  δικαιούχων  Δημοτικών  Συμβούλων  που  δικαιούνται  αποζημίωση  για  την  συμμέτοχη  τους  στις  συνεδριάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  προσδιορισμός  του  ποσού  της  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  33  του  Νόμου  4483/2017 ».
11.    Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  στο  « Δίκτυο  Πόλεων  για  τη  Βιώσιμη  Ανάπτυξη  και  κυκλική  οικονομία »,  με  διακριτικό  τίτλο : « ΒΙΩΣΙΜΗ  ΠΟΛΗ ».  
12.    Γνωμοδότηση  σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  για  το  σχολικό  έτος  2020 – 2021.
13.    Γνωμοδότηση  σχετικά  με  τις  μεταβολές  σχολικών  μονάδων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  για  το  σχολικό  έτος  2020 – 2021.
14.    Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  της  χρήσης  δημοτικής  έκτασης  η  οποία  βρίσκεται  στην  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου,  στη  θέση  « Γαβροβίτσα »  πρώην  νταμάρι  « Καλογεράκη »,  στο  Αθλητικό  Σκοπευτικό  Σωματείο  Νομού  Πρέβεζας  « ΑΚΤΙΟΣ  ΑΠΟΛΛΩΝ ».
15.    Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου  με  τίτλο :  « Διευθέτηση – οριοθέτηση  ρεμάτων  στον  οικισμό  Τύργιας  Τ. Κ.  Κρανέας  Δήμου  Ζηρού ».
16.    Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ( ΠΑΑ )  2014 – 2020  της  πράξης  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κοινόχρηστου χώρου  πλησίον  του  Κέντρου  Υγείας  στην  πόλη  της               Φιλιππιάδας »,  συνολικού  προϋπολογισμού  300.000,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
17.    Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
18.    Ειδική  αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.
19.    Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
20.    Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη »,  στον  Άξονα  προτεραιότητας : 14 « Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος – προαγωγή  της  αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων  ( ΤΣ ) »,  με  τίτλο : « Δημιουργία  πράσινων  σημείων  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου »,  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Κατασκευή  πράσινου  σημείου  Δήμου  Ζηρού ».
21.    Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  στο  πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ »,  στον  άξονα  προτεραιότητας :                  « Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων »,  με  τίτλο : « Εκπόνηση  μελετών  και  υλοποίηση  μέτρων  και  μέσων  προστασίας  στις  σχολικές  μονάδες  της  χώρας »,  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Υλοποίηση  μέτρων  και  μέσων  προστασίας  σε  σχολικές  μονάδες  του  Δήμου  Ζηρού ».
22.    Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  Δήμου  Πάργας  για  την  διάθεση  υπαλλήλων  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  επίβλεψη  και  παραλαβή  έργων,  που  υλοποιούνται  από  τον  Δήμο  Πάργας  και  τη  σύνταξη  μελετών,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μελών  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.
23.    Έγκριση σύνταξης και καθορισμός τρόπου σύνταξης της μελέτης με τίτλο : « Μελέτη βελτίωσης δικτύου  ύδρευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού  ( Κοινότητες  Άσσου,  Πολυστάφυλου  και  Ριζοβουνίου ) ».
24.    Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο : « Λειτουργία  και  συντήρηση  Βιολογικού  Καθαρισμού  Φιλιππιάδας  για  το  έτος  2020 ».
25.    Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο : « Συντήρηση  χώρων  πρασίνου – κλάδεμα  δένδρων – προμήθεια  δένδρων »,  για  το  έτος  2020.
26.    Αντικατάσταση  αιρετών  μελών  στην  επιτροπή  προσωρινή  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :  « Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δήμου  Ζηρού ».
27.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  κλειστού  Γυμναστηρίου  Δήμου  Φιλιππιάδας  τύπου Τ – 11 β ». 
28.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  παλαιού  Σχολείου  Θεσπρωτικού ».
29.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                                            « Επισκευαστικές  εργασίες  στους  χώρους  υγιεινής  ( WC )  του  Λυκείου  Φιλιππιάδας ».
30.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                                     « Αποκατάσταση  του  παλαιού  σχολείου  Κρανέας  του  Δήμου  Ζηρού  και  μετατροπή  του  σε  συλλογή – εκθετήριο  της  λαογραφικής – αγροτικής – πολιτιστικής  κληρονομιάς ».
31.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                                         « Αποκαταστάσεις  προβλημάτων  οδών  πρόσβασης  σε  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις ».
32.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                                       « Αποκατάσταση  προβλημάτων  υποδομών  συλλογής  ομβρίων  υδάτων  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας ».
33.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                                     « Αποκατάσταση  προβλημάτων  υποδομών  ομβρίων  υδάτων στην  Τοπική  Κοινότητα  Παπαδατών ».
34.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                            « Βελτίωση  οδών  για  την  πρόσβαση  σε  κατοικίες  και  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  στις  Τ. Κ.  Αγίου  Γεωργίου  και  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού ».
35.    Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  ( υπερβατικός  με  1η  συμπληρωματική  σύμβαση )  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκαταστάσεις  προβλημάτων  οδών  πρόσβασης  σε  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις ».
36.    Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  προβλημάτων  υποδομών  συλλογής  ομβρίων  υδάτων  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας ».
37.    Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  οδών  για  την  πρόσβαση  σε  κατοικίες  και  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  στις  Τ. Κ.  Αγίου  Γεωργίου  και  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού ».
Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!