Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

 


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 

1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην    τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη  την  Τετάρτη                        27  Ιανουαρίου  2021,  με  ώρα  έναρξης  19 : 00΄,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020  και 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν, για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.         Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ »,  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  VΙΙΙ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  της  πράξης  με  τίτλο : « Υλοποίηση  μέτρων  και  μέσων  πυροπροστασίας  στις  σχολικές  μονάδες  του  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού   24.800,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού

2.         Αποδοχή  παραίτησης  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  και  ορισμός  νέου  Προέδρου.

3.         Καθορισμός  δικαιούχων  χρήσης  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Ζηρού  και  καθορισμός  ανώτατου  μηνιαίου  επιτρεπτού  χρηματικού  ορίου  κλήσεων.

4.         Αντικατάσταση  τακτικού  μέλους  στην  επιτροπή  παραλαβής  ανταλλακτικών – εργασιών  επισκευής  οχημάτων,  λόγω  συνταξιοδότησης.

5.         Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.

6.         Έγκριση  εκμίσθωσης  ακινήτων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου.

7.         Έγκριση  ανταλλαγής  δημοτικής  έκτασης  με  έκταση  ιδιοκτησίας  του  Πότσιου  Χρήστου  του  Κωνσταντίνου  που  βρίσκεται  στην  Κοινότητα  Κρανέας  Δήμου  Ζηρού.

8.         Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

Η  τηλεδιάσκεψη  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της  πλατφόρμας  « zoom »  στον  παρακάτω  σύνδεσμο :

https://zoom.us/j/91443331005?pwd=cDdLbUhsU3RWU0JCUC9Ha2dTNWMyQT09

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!