Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  24  Σεπτεμβρίου  2018  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.     Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών. 
3.     Αποδοχή  ποσού  44.470,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  έτους  2018.
4.     Αποδοχή  ποσού  7.440,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  δράση  με  τίτλο :                             « Έκδοση  λευκώματος  με  παραδοσιακές  συνταγές  συλλεγμένες  από  το  1ο  και  το  2ο  συμπόσιο  γαστρονομίας  Λάκκας  Σουλίου ». 
5.     Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  Επαγγελματικών  Σχολών  Μαθητείας  Άρτας  του  ΟΕΑΔ  ( ΕΠΑ. Σ.  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ ),  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο Δήμο  Ζηρού.
6.     Ορισμός  δικαιούχων  Δημοτικών  Συμβούλων  που  δικαιούνται  αποζημίωση  για  την  συμμέτοχη  τους  στις  συνεδριάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  προσδιορισμός  του  ποσού  της  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  33  του  Νόμου  4483/2017. 
7.     Έγκριση  της  αριθ. 126/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  οικονομικού  έτους  2018.
8.     Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
9.     Επιστροφή  χρημάτων  σε  οφειλέτες  του  Δήμου  Ζηρού,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.
10.  Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών.
11.  Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  προμηθειών.
12.  Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
13.  Ανάκληση  της  αριθ.  206/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων ».

14.  Τροποποίηση  Σχεδίου  Διανομής  Συνοικισμός  Κερασώνας  του  έτους  1967 – 1968,  στο  οικοδομικό  τετράγωνο  2.
15.  Ειδική  αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.
16.  Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
17.  Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
18.  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την : « Προμήθεια  σωλήνων  ύδρευσης  και  υδραυλικών  εξαρτημάτων  για  την  ύδρευση  των  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  στην  περιοχή  Φανερωμένη  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κερασώνα  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  24.800,00 €,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.
19.  Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ »,  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  Ι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  της  πράξης  με  τίτλο : « Προμήθεια   μηχανημάτων  έργου  και  συνοδευτικού  εξοπλισμού  του  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  170.000,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
20.  Αποδοχή  των  όρων  λήψης  επενδυτικού  τοκοχρεολυτικού  δανείου  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  συνολικού  ποσού  2.391.967,74 €  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Υποδομές  ύδρευσης  για  την  εξασφάλιση  επαρκούς  ποσότητας  και  ποιότητας  ύδατος  για  ανθρώπινη  κατανάλωση  στο  Δήμο  Ζηρού »,  το  οποίο  εντάχθηκε  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι »,  με  την  αριθ.  39100/27-07-2018  Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών.  
21.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :               « Βελτίωση  υποδομών  υπαίθριων  δραστηριοτήτων  Τοπικής Κοινότητας Γυμνοτόπου ».
22.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :               « Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
23.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :               « Ασφαλτόστρωση  οδικών  τμημάτων  στο  Δ. Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση  αγροτικής  οδού  ( Μπουσούλιζα ) – Αντιπλημμυρικά  έργα  στο  Δ. Δ.  Τύριας  Δήμου  Ζηρού »,  το  οποίο  εκτελέστηκε  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  προγραμματική  σύμβαση  που  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.  248/2017  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου.
 
Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!