Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 

1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού


Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  30  Σεπτεμβρίου  2020  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  που  θα  διεξαχθεί  δια  ζώσης  κεκλεισμένων  των  θυρών,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  αριθ.  163/33282/29-05-2020  εγκυκλίου  και  του  αριθ.  60249/22-09-2020  εγγράφου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  για  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :


1.        
Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2020.

2.         Αποδοχή  ποσού  5.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  της  δράσης  με  τίτλο : « Πρόγραμμα  καταπολέμησης  ψύλλων  στο  Δήμο  Ζηρού,  έτους  2020 ».

3.         Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας  των  φύλων.

4.         Εξέταση  αιτήματος  εργαζόμενης  του  Δήμου  Ζηρού  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  ( Ι.Δ.Α.Χ. )  μερικής  απασχόλησης,  ειδικότητας  ΥΕ  Καθαριστριών  Σχολικών  Μονάδων  για  αύξηση  ωρών  εργασίας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του   άρθρου  8  του  Νόμου  4368/2016,  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν.   

5.         Εισήγηση  για  προσθήκη  προσωνυμίας  στο  3ο  Νηπιαγωγείο  Φιλιππιάδας.   

6.         Τροποποίηση – συμπλήρωσης  της  αριθ.  257/2019  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα                           ‘’ Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη ‘’,  στον  Άξονα  προτεραιότητας : 14 ‘’ Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος – προαγωγή  της  αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων  ( ΤΣ ) ‘’,  με  τίτλο : ‘’ Δημιουργία  πράσινων  σημείων  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου ‘’,  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : ‘’ Κατασκευή  πράσινου  σημείου  Δήμου  Ζηρού ‘’ ».

7.         Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2020.

8.         Έγκριση  2ης τροποποίησης  της  μελέτης  του  έργου  με  τίτλο : « Εσωτερικό  δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού ».

9.         Τροποποίηση  μελέτης  τμήματος  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  δικτύου  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στον  τέως  Δήμο  Κομποτίου ».

10.     Έγκριση  μετατόπισης  περιπτέρου  στην  Κοινότητα  Φιλιππιάδας.

 

11.     Εξέταση  αιτήματος  της  Γούλα  Βάϊας  του  Νικολάου  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου   ( κυκλοφοριακή  σύνδεση )  ακινήτου  της,  στο  οποίο  θα  ανεγερθεί  πτηνοτροφική  μονάδα,  επί  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στη  θέση  « ΓΚΟΥΦΑΛΑ »  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού.

12.     Εξέταση  αιτήματος  του  Μαλάκου  Ευαγγέλου  του  Ευθυμίου  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  ( κυκλοφοριακή  σύνδεση )  ακινήτου  του,  στο  οποίο  θα  γίνει  επέκταση  της  πτηνοτροφικής  μονάδας  του,  επί  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στη  θέση  « ΠΑΠΑΝΔΡΙΑ – ΓΚΟΥΡΓΚΕΤΑ »  Κοινότητας  Κερασώνος  Δήμου  Ζηρού.

13.     Εξέταση  αιτήματος  του  Αθανασόπουλου  Θεοδώρου  του  Χρήστου  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  ( κυκλοφοριακή  σύνδεση )  ακινήτου  του,  στο  οποίο  θα  ανεγερθεί  πτηνοτροφική  μονάδα,  επί  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στην  θέση  : « Ομορφάδα » Κοινότητας  Γυμνοτόπου  Δήμου  Ζηρού.

14.     Εξέταση  αιτήματος  της  ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ  Ο. Ε.  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  ( κυκλοφοριακή  σύνδεση )  ακινήτου  της,  στο  οποίο  θα  ανεγερθεί  πτηνοτροφική  μονάδα,  επί  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στη  θέση  « Παλιάμπελα »  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.

15.     Εξέταση  αιτήματος  της  Σάλλα  Σωτηρίας  του  Κωνσταντίνου  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  ( κυκλοφοριακή  σύνδεση )  ακινήτου  της,  στο  οποίο  θα  ανεγερθεί  πτηνοτροφική  μονάδα,  επί  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στη  θέση  « Τυροκομείο »  Κοινότητας  Ρωμιάς  Δήμου  Ζηρού.

16.     Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                  « Κατασκευή  δικτύου  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στον  τέως  Δήμο  Κομποτίου ».

17.     Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Επισκευή,  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  &  αύλειων  χώρων  Δήμου  Ζηρού ».

18.     Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ύδρευση  Τ.  Κ. Πέτρας  Δήμου  Ζηρού  και  Τ. Κ.  Στρογγυλής  Δήμου  Αρταίων ».

19.     Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση  και  βελτίωση  κοινόχρηστου  χώρου  πέριξ  του  Δημοτικού  Σταδίου  Φιλιππιάδας ».

20.     Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου με τίτλο : « Επισκευαστικές  εργασίες  στους  χώρους  υγιεινής  ( WC )  του  Λυκείου  Φιλιππιάδας ».

21.     Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  της  προμήθειας  με  τίτλο :                               « Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού  του  δικτύου  ύδρευσης  με  στόχο  την  ορθολογική  διαχείριση,  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  ύδατος  του  Δήμου  Ζηρού ».

22.     Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Ασφαλτοστρώσεις  αγροτικών  οδών  Τ.  Κ.  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού  και  Τ. Κ.  Αγίου  Σπυρίδωνα  Δήμου  Αρταίων ».

23.     Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Αποκατάσταση  του  παλαιού  σχολείου  Κρανέας  του  Δήμου  Ζηρού  και  μετατροπή  του  σε  συλλογή – εκθετήριο  της  λαογραφικής – αγροτικής – πολιτιστικής  κληρονομιάς ».

24.     Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Αποκατάσταση  αγωγού  ομβρίων  στο  Θεσπρωτικό ».

25.     Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Αποκατάσταση  προβλημάτων  υποδομών  ομβρίων  υδάτων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παπαδατών ».

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!