Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ   Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                             
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22η
Π     Ρ     Ο     Σ     Κ     Λ     Η     Σ     Η


Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Τετάρτη  09  Νοεμβρίου  2011  και  ώρα  18 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 155.900,00 €  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα : « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  για  το  έργο :  « Αποκατάσταση  των  χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Αποβλήτων  ( Χ.Α.Δ.Α. )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου ( ΦΙΞ )  και  στο  Τ. Δ.  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας » για την πληρωμή του δικαιούχου αναδόχου και ορισμός υπολόγου διαχειριστή
2.      Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  80.348,29 €  από  το  πρόγραμμα  « ΘΗΣΕΑΣ »  για  την  πληρωμή  λογαριασμών  έργων  ενταγμένων  στο  πρόγραμμα 
3.      Ορισμός  Ορκωτού  Λογιστή  για  έλεγχο  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  οικονομικής  χρήσης  έτους  2011  του  Δήμου  Ζηρού
4.      Κατάρτιση  Κανονισμού  για  τον  τρόπο  εκπροσώπησης  των  μεταναστών  στο  Συμβούλιο  Ένταξης  Μεταναστών  Δήμου  Ζηρού 
5.      Συγκρότηση  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών  Δήμου  Ζηρού 
6.      Διόρθωση  κτηματολογικής  εγγραφής  του  Λάμπρου  Κατρή  του  Σπυρίδωνα  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών
7.      Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  τα  εγκαταλειμμένα  αυτοκίνητα
8.      Καθορισμός  χώρου  τοποθέτησης  ρολογιού  ‘’ Εις  μνήμην  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  και  Αρχοντίας  Βασιλείου ‘’
9.      Έγκριση  εκπόνησης  και  ανάθεση  της  μελέτης  με  τίτλο : « Κατασκευή  ρολογιού  ‘’ Εις  μνήμην  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  και  Αρχοντίας  Βασιλείου ‘’ »   
10.  Δημιουργία  και  ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2011
11.  Ορισμός  μελών  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  επιτροπή  Παρακολούθησης  εκτέλεσης  της  προγραμματικής  σύμβασης  του  έργου : « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα »
12.  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  2007 – 2013                  « Αλέξανδρος  Μπαλτατζής »,  για  ένταξη  του  έργου« Αποκατάσταση  του  κτιρίου  του  παλαιού  σχολείου  Κρανέας  Δήμου  Ζηρού  και  μετατροπή  του  σε  συλλογή – εκθετήριο  της  λαογραφικής  - αγροτικής – πολιτιστικής  κληρονομιάς »
13.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Αντικατάσταση  δικτύου  ύδρευσης  στο  Τ.  Δ.  Παναγιάς »
14.  Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος – αναμόρφωση  προϋπολογισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!