Παρασκευή 4 Μαΐου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  09  Μαΐου  2018  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  του  σχεδίου  νόμου  με  τίτλο : « Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας – Ενίσχυση  της  Συμμετοχής –Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  ΟΤΑ                         ( Πρόγραμμα  ‘’ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι ‘’ ) ». 
2.     Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3.     Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  1ου  τριμήνου  έτους  2018  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
4.     Επιστροφή  χρημάτων  σε  οφειλέτες  του  Δήμου  Ζηρού,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.
5.     Έγκριση  ανανέωσης  προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  τη  λειτουργία  Γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στην  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
6.     Έγκριση  απ΄ ευθείας  ανάθεσης,  μετά  από  διαπραγμάτευση  της  ομάδας    ( προμήθεια  ειδών  Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστικής ),  προϋπολογισμού  5.419,05 €  του  διαγωνισμού με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  για  το  Δήμο  Ζηρού  και  τους  φορείς  του  για  το  έτος  2018 ».
7.     Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών. 
8.     Αποδοχή  ποσού  33.400,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  δράσεων  πυροπροστασίας  και  καθορισμός  ενεργειών  για  την  κάλυψη  δράσεων  πυροπροστασίας.
9.     Αποδοχή  ποσού  70.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  κοινοχρήστου  χώρου  στη  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  ( πλατεία  Μάστακα ) »  και  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  έτους  2018  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εγγραφή  του  σε  αυτό.
10.  Αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ »  για  την  προμήθεια  μηχανημάτων  έργου  ή  και  συνοδευτικού  εξοπλισμού,  στα  πλαίσια  της  αριθ.  5132/23-02-2018  πρόσκλησης  Ι  του  Υπουργείο  Εσωτερικών,  αποδοχή  της  σχετικής  χρηματοδότησης  και  των  όρων  του  προγράμματος  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υποβολή  της  σχετικής  πρότασης  και  κάθε  άλλης  ενέργειας  που  απαιτείται  για  το  σκοπό  αυτό.


11.  Αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ »  για  την  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο  « Επισκευή,  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  αύλειων  χώρων  και  λοιπές  δράσεις »,  στα  πλαίσια  της  αριθ.  5133/23-02-2018 πρόσκλησης  ΙΙ  του  Υπουργείο  Εσωτερικών,  αποδοχή  της  σχετικής  χρηματοδότησης  και  των  όρων  του  προγράμματος  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υποβολή  της  σχετικής  πρότασης  και  κάθε  άλλης  ενέργειας  που  απαιτείται  για  το  σκοπό  αυτό.
12.  Αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ »  για  την  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο  « Προμήθεια – τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  των  Δήμων  της  Χώρας »,  στα  πλαίσια  της  αριθ.  7244/13-03-2018 πρόσκλησης  ΙΙΙ  του  Υπουργείο  Εσωτερικών,  αποδοχή  της  σχετικής  χρηματοδότησης  και  των  όρων  του  προγράμματος  και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υποβολή  της  σχετικής  πρότασης  και  κάθε  άλλης  ενέργειας  που  απαιτείται  για  το  σκοπό  αυτό.
13.  Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων ενταγμένων στο τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
14.  Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
15.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                       « Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ».
16.  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.


Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!