Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

ΑθΛΗΤΙΚΑΚΑΙ Ο ΕθΝΙΚΟΣ ΣΤΑ DVD ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ
ΕΚΒΙΑΣΤ
ΩΝ ΠΑ ΤΑ ΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Ποιοι από τη Φιλιππιάδα
συνοµιλούσαν µε Τσακογιάννη;

                     
Αλήθεια υπάρχουν παράγοντες
του ΕθΝΙΚΟΥ Φιλιππιάδας
, που
συνoµ
ιλoύσαν µε τον µεγαλοπα-
ράγοντα της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και
ήδη τρόφιµο των φυλακών Γιώρ-
γο
-Τσακογιάvvn; Μας φαίνεται
δύσκολο να το π
ιστέψουµε, αλλά
τα στοιχεία που δόθηκαν απ'
το
Τµήµα Δίωξης Εκβιαστών ε
κεί
οδηγού
ν.
Στο διαβιβαστικό σηµείωµα της
αστυνο
µίας προς την εισαγγελέα
Πόπη Πα
πανδρέου, το οποίο
αποκα
λύπτει η εφηµερίδα
«Goal» και στο οποίο έχουν
καταγραφεί συνοµιλίες που ...
εξηγούν µε λεπτοµέρειες πώς
φέροντα
ι να στηνονταν παιχνί-
δια Football League και Football
League 2,

πώς παράγοντες και
ποδοσφαιριστές φέρονται να
στοιχη
µάτιζαν σε βάρος των
οµάδων τοικ, ενώ αποκαλύπτε-
ται ακόµη και το παρασκήνιο
σχετικά µε τις πλαστές φορολο-
γι
κές και ασφαλιστικές ενηµερό-
τητες οµάδων και µάλιστα της
Super League.
Στον εφπµερίδα «Goa.l» αναφέρο-
νται τα εξής για mv περιπτωσn
του ΕθΝΙΚΟΥ Φιλιππιάδας:
«
Την 19-04-2011 ο
TΣAΚOΓIANNHΣ επικοινωνεί
µε άγνωστο άτοµο, χρήστη
της
υπ' αριθµ. 6973-24 .... τηλεφωνι-
κής σύνδεστκ; ο οποίος  του
ζητάει να βο
ηθήσει mv οµάδα
ΕθΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ να
παραµείνει στην κατηγορία
ΡΟΟΤΒΑLL LEAGUE 2 στον
Βόρε
ιο Όµιλο, η οποία αντιµε-
τωπίζει διαδοχικά τις οµάδες ΑΕ
ΠΟΝΤ
ΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και
ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
. Ο
ΤΣΑΚΟΠΑΝΝ
ΗΣ λέει ότι θα
βοηθήσε
ι. Αργότερα δέχεται
τηλεφώνιηια από άγνωστο
άτοµο, χρήστη mς υπ' αριθµ.
6945-98
....τηλεφωνική; σύνδε-
ση, ο οποίος του λέει ότι
αν


τους βοηθήσει να κερδίσουν τη
ΣΚΥ ΔΡΑ θα του δώσουν χρήµα-                                       
τα. Γίνετα
ι µνεία ότι, την 27-04-    
2011 διεξήχθη. ο αγώνας
ΕθΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΑΕ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
και το
σ
κορ ήταν 1-2 υπέρ ττκ
Κ
ΑΤΕΡΙΝΗΣ και την 08-05-2011
διεξήχθη ο αγώνάς ΑΕΤΟΣ
ΣΚΥΔΡ
ΑΣ-ΕθΝΙΚΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ µε σκορ 1-3
υπέρ του
ΕθΝΙΚΟΥ. Την 22-04-
201
1 ο ΤΣΑΚΟΠΑΝΝΗΣ επικοι-
νωνεί µε τον «ΓΙΑΝΝΗ» από mv
Σ
ΚΥΔΡΑ (6972-91 .... ) και του
λ
έει ότι ακόµα δεν έχει πάρει
λεφτά για να δώσει το παιχνίδ
ι
µε τον ΕθΝΙΚΟ. Ο «ΠΑΝΝΗΣ»
λέει ότι του Ζήmσε η οµάδα της
ΕΠ
ΑΝΟΜΗΣ να δώσει το παι-
χνίδι στη Ναύπακτο και να κερ
-
δίσει τον                             ΕθΝΙΚΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ,                   αλλά ο
ΤΣΑΚΟΠΑΝΝΗΣ του λέει να
µην α
σχολείται µ' αυτούς. Ο
«ΓΙ
ΑΝΝΗΣ» λέει ότι η ΔΟΞΑ
ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ εάτασε από mv
ΕΠΑΝΟΜΗεξήντα ΧΙΛΙΆΔΕΣ
(60.000) ευρώ, προκειµένου να
της δώσουν το µεταξύ τους παι-
χνίδι (το οποίο διεξήχθη mv 27
-
04-2011), αλλά η ΕΠΑΝΟΜΗ
δεν έχει τόσα χρήµατα. Την 27-
04
-2011 ο ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ~

ο οποίος λέει ότι η ΕΠΑΝΟΜΗ
έδωσε είκοσι Χιλιάδες (20.000)
ευρώ στη ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ,
για να κερδίσουν τον µεταξύ
τους αγώνα
. Γίνεται µνεία ότι,
mv 27-04-2011 διεξήχθη ο αγώ-
νας ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥ ΛΑΣ-
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
µε
σ
κορ 1-3 υπέρ της
ΕΠΑΝΟΜΗΣ».
Εξηγήσεις
Δεν γνωρίεουµε πως σκέφτονται
να
αναµετωπίσουν το όλο θέµα
ΟΙ παράγοντες του ΕθΝΙΚΟΥ
Φιλιππιάδας,
αλλά θεωρούµε
πως είναι
επιβεβληµένο να
δώσουν κ
άποιες εξηγήσεις
στους πολυάριθµους απλούς
φιλάθλους, που µε το υστέρηµά
τους, στήρ
ιξαν mv προσπάθεια
κα
ι καµάρωναν τον ΕθΝΙΚΟ
στην επαγγελµατική K
ατηγορία.
θα πρέπει να το πράξουν άµεσα
και χωρίς χρονοτριβή, γιατί θα
πρέπει να γνωρίζουν το πώς «
Ο
καθαρός ουρανός, αστραπές δεν
φοβάται» και επί πλέον ότι είναι
ανά πάσα ώρα και στιγµή µπο-
ρούν να αποδε
ίξουν ότι δεν
έχουν καµία σχέση µε τα κuκλώ
ματα 
πουσυγκλονίζουν το πανελλήνιο τον 
τελευταίο μήνα.
πηγη¨εφημερίδα Πρέβεζα 27/7/2011

'


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!