Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

Δήμος Ζηρού Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο


                              
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

1. Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2. Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού  
3. Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4. Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων 
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  11  Ιουλίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης : 
1. Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).  
2. Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.   
3. Έγκριση  διακανονισμού  χρεών  του  Δήμου  Ζηρού  προς  τη  ΔΕΗ.
4. Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συλλόγους.  
5. Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Αστική  μη  Κερδοσκοπική  εταιρεία                          « Ελληνικό  Δίκτυο  Πόλεων  με  Ποτάμια ».
6. Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  τη  λειτουργία  Γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στην  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
7. Εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  συμβολαίου  απόδοσης  του  συνόλου  της  έκτασης  του  Στρατοπέδου  « ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ »  στον  Δήμου  Ζηρού  και  έγκριση  καταβολής  των  εξόδων  συμβολαίου  από  το  Δήμο  Ζηρού.  
8. Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Ακινήτων.
9. Καθορισμός  ωραρίου  λειτουργίας  υπηρεσίας  καθαριότητας  και  χειριστών  μηχανημάτων.
10. Έγκριση  διατήρησης  ή  μη  περιπτέρου  που  βρίσκεται  στο  40ο  χιλιόμετρο  της  εθνικής  οδού  Ιωαννίνων – Αντιρρίου,  στη  θέση  Γωνιά  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παναγιάς.
11. Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  του  κτιρίου  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Ρωμιάς.         
12. Λήψη  απόφασης  για  έκδοση  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής  από  καταληφθείσα  έκταση  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου  Δήμου  Ζηρού.
13. Λήψη  απόφασης  για  έκδοση  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής  από  καταληφθέντες  κοινόχρηστους  χώρους  στην  Πόλη  της  Φιλιππιάδας.
14. Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στην  περιοχή  Εφαρμογής  του  Τοπικού  Προγράμματος  « Τοπική  Ανάπτυξη  με  πρωτοβουλία  Τοπικών  Κοινοτήτων  ( CLLD ) –  Leader » της  ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ.  Α. Ε.  ΟΤΑ  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  19  του  νέου  προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  2014 – 2020  και  της  Προτεραιότητας  4  « Αύξηση  της  Απασχόλησης  και  της  Εδαφικής  Συνοχής »  του  ΕΠΑλΘ  2014 – 2020.

15. Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
16. Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
17. Λήψη  απόφασης  για  το  θέμα : « Αναβάθμιση  του  συστήματος  οδοφωτισμού  του  Δήμου  Ζηρού  με  σκοπό  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  την  μείωση  του  κόστους  λειτουργίας                του »  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης.           
18. Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « LA.ROUTE  ( THE  LAKES  ROUTE ) ».
19. Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Ηλεκτρονική  Δημοτική  Διακυβέρνηση  Δήμου  Ζηρού ».
20. Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εξωτερικού  και εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Πέτα ».
21. Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Τεχνική  υποστήριξη  για  την  ενίσχυση  της  διοικητικής  οργάνωσης  και  ενίσχυσης  της  διαχειριστικής  επάρκειας  του  Δήμου  Ζηρού ».
22. Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Προμήθεια  εξοπλισμού  για  τα  Τμήματα  Ένταξης  ( ΤΕ )  των  σχολείων  του  Δήμου  Ζηρού ».
23. Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση  ‘’ Παρίσι ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως  τη  δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού ».
24. Κλείσιμο  λογαριασμού  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας – Πρακτορείο  Πρέβεζας,  ο  οποίος  είχε  ανοιχτεί  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  του  έργου :  « Δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού ».
25. Λήψη  απόφασης  για  την  σύνδεση  των  οικοδομών  με  το  δίκτυο  αποχέτευσης ακαθάρτων  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού  και  καθορισμός  τέλους  σύνδεσης. 
26. Λύση  σύμβασης  με  τον  εργολάβο  κ.  Παππά  Ευγένιο  που  ανέλαβε  την  κατασκευή  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  Αγροτικής  Οδοποιίας  Τοπικής  Κοινότητας  Άσσου ».  
27. Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Συμπληρωματικά  αντιπλημμυρικά  και  αντιδιαβρωτικά  έργα  χειμάρρων  ( τεχνικά  και  φυτοτεχνικά – αναδασώσεων )  υπεράνω  του  οικισμού  Κερασώνα  και  στη  θέση  Παλιόχανο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου ».  
   Ο  Πρόεδρος                                                                                                                      
Χρήστος  Χασίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!