Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Δημοτικό Συμβούλιο για εγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2018

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  18  Δεκεμβρίου  2017  και  ώρα  18 : 00΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  του  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2018  και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  του  Δήμου  Ζηρού  για  το  οικονομικό  έτος  2018.


     Ο  Πρόεδρος 
                                                                                        Χρήστος  Χασίδης


                    
                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   14  Δεκεμβρίου  2017  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.    18517                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  18  Δεκεμβρίου  2017  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2017.
2.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3.         Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  τις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  έτους  2017.
4.         Έγκριση  διενέργειας  τριετούς  διαγωνισμού  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα  οικονομικά  έτη  2019 – 2021.
5.         Έγκριση  της  αριθ.  159/2017  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  καταρτισθέντος  προϋπολογισμού – πίνακα  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων   έτους  2018,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  παρατηρητηρίου  οικονομικής  αυτοτέλειας  Ο. Τ. Α.
6.         Εξέταση  αιτημάτων  για  διαγραφές – διορθώσεις  χρεώσεων  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
7.         Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  ανταλλακτικών – εργασιών  επισκευής  οχημάτων.
8.         Συγκρότηση  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού.
9.         Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι  5.869,41 €  χωρίς  το  Φ.Π.Α.
10.      Αποδοχή  ποσού  150.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  του  παλαιού  σχολείου  Κρανέας  του  Δήμου  Ζηρού  και  μετατροπή  του  σε  συλλογή – εκθετήριο  της  λαογραφικής – αγροτικής – πολιτιστικής  κληρονομιάς »  και  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  σε  αυτό.
11.      Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  διαχείριση  χρηματοδοτήσεων  από  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  και  ανακαίνιση  αποδυτηρίων  γηπέδου  Αντισφαίρισης  ( Τένις )  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού  Νομού  Πρέβεζας ».
12.      Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Ηλεκτροδότηση  του  αντλιοστασίου  στη  θέση                   ‘ Κάμπος ’  Ανωγείου ».


13.      Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2017.
14.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ».
15.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Εργοταξιακή  σήμανση  και  ρυθμίσεις  κυκλοφορίας  στην  Ε. Ο.  Ιωαννίνων – Άρτας  στη  θέση  Φιλιππιάδα                 ( ΧΘ  60 + 800 ) ».
16.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  Εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
17.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση – Βελτίωση  τμημάτων  οδικού  δημοτικού  δικτύου  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας  ( Τ. Κ.  Γυμνοτόπου  και  Τ. Κ. Δρυοφύτου ) ».
18.      Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Διαμόρφωση  οδού  Ναπολέων  Ζέρβα,  στη  Φιλιππιάδα ».
19.      Έγκριση  3ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  της  αρχικής  σύμβασης  και  του  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  της  1ης  συμπληρωματικής  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : « Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
20.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο :                                « Ασφαλτοστρώσεις  οδών  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού ».
21.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Διαμόρφωση  πεζοδρομίων  στην  είσοδο  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού ».
22.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε. Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
23.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                              « Κατασκευή  χώρων  πάρκινγκ  στη  Φιλιππιάδα ». 
24.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                              « Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ». 
25.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Διαμόρφωση  χώρου  στην  είσοδο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου ».
26.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                               « Αντικατάσταση δικτύου  αμιαντοσωλήνων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας  Δήμου  Ζηρού ».
27.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Κατασκευή  τοιχείου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς ».
28.      Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  και  Αντιδημάρχων  Δήμου  Ζηρού.

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης
            
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!