Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους στον Δήμο ΖηρούΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος ΖΗΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο Ζηρού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 13.788 κατοίκους. 
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζηρού έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες. 
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ζηρού μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι. 
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.2237/2-8-2012)όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους 
του Δήμου Ζηρού , με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 9 -9 -2019 έως 31-12-2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, 
όπως παρακάτω: 
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Παιδείας και 
Υγείας, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Δήμο του Δημητρίου και του 
μεταβιβάζει : 
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
1.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
2.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων του 
Τμήματος Οικονομικών υπηρεσιών 
3.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων του 
Τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών , την έκδοση των συναφών πράξεων και βεβαιώσεων και 
την υπογραφή της συναφούς αλληλογραφίας ,για θέματα αστικής και δημοτικής 
κατάστασης. 
4.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη λειτουργίας των ΚΕΠ. 
5. Εποπτεία και ευθύνη των Νομικών Υποθέσεων. 
6.Εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Μηχανοργάνωσης, των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως 
και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια». 
7.Εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης. 
8.Εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των 
εργαζομένων. 
9.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία Τομέα κοινωνικής προστασίας μέριμνας και 
αλληλεγγύης. 
10.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία Υγείας – Κέντρων Υγείας. 
11.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία επί των θεμάτων σχετικών με την λειτουργία της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζηρού. 
12.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία επί των θεμάτων σχετικών με την λειτουργία του 
Νομικού Προσώπου του Δήμου Ζηρού. 
13.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία επί των θεμάτων αθλητισμού και νεολαίας, 
Λειτουργίας Αθλητικών Κέντρων, Γυμναστηρίων, τμημάτων Αθλητισμού και Άθλησης. 
14.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης. 
15.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τη Μετανάστευση. 
16.Ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, 
έρευνας και τεχνολογίας και προγραμμάτων δράσης υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
17.Την έκδοση άδειας πολιτικών γάμων και την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου 
18.Εποπτεία της λειτουργίας των κοιμητηρίων. 
19.Ευθύνη και εποπτεία των λατομείων. 
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος: 
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες 
στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος. 
2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 
Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος. 
3. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα 
με το νόμο, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Φιλιππιάδος. 
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλιππιάδος , για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
5. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλιππιάδος. 
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Περιβάλλοντος τον κ. Απόστολο 
Τάση του Αναστασίου ,Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει : 
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: Î— εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται ο Αποστόλης Τάσης, κουστούμι
1. Εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων Καθαριότητας - 
Ανακύκλωσης. 
2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 
3. Εποπτεία την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα 
όρια ευθύνης του Δήμου. 
4. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων. 
5. Εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων συντήρησης κοινόχρηστων 
χώρων και αστικού πρασίνου, πάρκων, πλατειών του Δήμου. 
6. Συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης και 
Συντήρησης οχημάτων. 
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου: 
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες 
στη Δημοτική Ενότητα Ανωγείου. 
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική 
Ενότητα Ανωγείου. 
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 
Δημοτική Ενότητα Ανωγείου. 
4. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και 
υπογράφει βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται  
σύμφωνα με το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου. 
5. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ανωγείου 
για την επίλυση των προβλημάτων. 
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας 
Ανωγείου. 
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών 
και περιουσιακών στοιχείων. 
8. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα Ανωγείου και την 
οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος. 
3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων - Μελετών - Πολεοδομίας τον Δημοτικό 
Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασίλειο Ζάβαλη του Χρήστου και του μεταβιβάζει: 
α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: Î— εικόνα ίσως περιέχει: τον Vasilis Zavalis, χαμογελάει, στέκεται, κουστούμι και υπαίθριες δραστηριότητες
1. Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και του Τμήματος Τεχνικών Έργων. 
2. Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Πολεοδομίας (Πολεοδομικό Σχεδιασμό, 
Πολεοδομικής Εφαρμογής, Οικοδομικών Αδειών, Αυθαιρέτων & Επικινδύνων 
κατασκευών), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων & Επικινδύνων 
Κτισμάτων, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. 
3. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον 
Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου. 
4.Εποπτεία και συντήρηση οδικού δικτύου και των θεμάτων οδοσήμανσης του Δήμου . 
5. Εποπτεία και το συντονισμό των δικτύων Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου . 
6.Tην οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία ,συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων του 
του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης. 
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδος: 
1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική 
Ενότητα Φιλιππιάδος. 
2. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών 
και περιουσιακών στοιχείων. 
3. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα 
με το νόμο , από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Φιλιππιάδος. 
4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλιππιάδος , για την επίλυση των προβλημάτων τους. 
5. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας 
Φιλιππιάδος.
4. Ορίζει Αντιδήμαρχο κατά τόπο στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού και στη 
Δημοτική Ενότητα Κρανέας τον κ.Θεόδωρο Πανούση του Παναγιώτη , Δημοτικό 
Σύμβουλο της πλειοψηφίας και του μεταβιβάζει: 
α) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού: 
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες 
στη Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού. 
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική 
Ενότητα Θεσπρωτικού. 
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 
Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού. 
4. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα, θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και 
υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται 
σύμφωνα με το νόμο ,από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού. 
5. Συνεργάζεται με τους Πρόεδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας 
Θεσπρωτικού για την επίλυση των προβλημάτων . 
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας 
Θεσπρωτικού. 
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ, υλικών 
και περιουσιακών στοιχείων. 
8. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη δημοτική ενότητα Θεσπρωτικού και 
την οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος. 
β) Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Κρανέας: 
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες 
στη Δημοτική Ενότητα Κρανέας. 
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική 
Ενότητα Κρανέας. 
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 
Δημοτική Ενότητα Κρανέας. 
4. Επικυρώνει γνήσια φωτοαντίγραφα ,θεωρεί το γνήσιο των υπογραφών και υπογράφει 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με 
το νόμο από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Κρανέας. 
5. Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της Κοινότητας Κρανέας για την επίλυση των 
προβλημάτων. 
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας 
Κρανέας.
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ ,υλικών 
και περιουσιακών στοιχείων. 
8. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Κρανέας και την 
οποία μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος. 
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 
Γ. Η ανάκληση του Aντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Δήμου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Ζάβαλης. 
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Ζάβαλη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Τάσης. 
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Απόστολου Τάση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Ζάβαλης . 
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Πανούση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Δήμος. 
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Δήμος , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Απόστολο Τάση . 
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζηρού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!