Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΒΑΣΊΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

 Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζηρού  

Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 74 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/18 και από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19, οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο.
Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
 Επίσης σύμφωνα με την αριθ. 90/59849/21.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της αντίστοιχης Επιτροπής.
Μετά από συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής , ο Πρόεδρος  Δήμαρχος Νικόλαος Καλαντζής   πρότεινε για Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα έως 6.11.2021 τον Βασίλειο Παπαβασιλείου Δημοτικό Σύμβουλο και κάλεσε τα υπόλοιπα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα αν επιθυμούν.
Αφού δεν προέκυψε άλλη υποψηφιότητα ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής, με φανερή ψηφοφορία να ψηφίσουν σχετικά για την εκλογή του μοναδικού υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ 
και Εκλέγουν  Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα μέχρι 06.11.2021 τον κ. Βασίλειο Παπαβασιλείου , υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία ήτοι σε σύνολο επτά (7) μελών, έλαβε επτά (7) ψήφους.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Καλαντζής
Τα μέλη
1. Μαρία Γάλλιου
2. Βασίλειος Παπαβασιλείου
3. Βασίλειος Ζάβαλης
4. Απόστολος Τάσσης
5. Δημήτριος Γιολδάσης
6. Ευάγγελος Φίντζος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!