Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

2500 ευρώ το μήνα για ειδικό σύμβουλο ο Γιολδάσης?

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 02/05/2011
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 5974
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στη Φιλιππιάδα και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα 2 Μαϊου 2011 μεταξύ των:
Α. Δημητρίου Γιολδάση, δημάρχου Ζηρού ως νόμιμου εκπροσώπου τουΔήμου Ζηρού και
Β. Χρήστου Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα, κατοίκου Γαλατά Πρέβεζας.
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητα του, έχοντας υπόψη την παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, εξέδωσε την με αριθμό 57/2971/04-03-2011 Απόφαση δημάρχου και με την οποία προσλαμβάνει τον δεύτερο των συμβαλλομένων ως Ειδικό Συνεργάτη.
Η παρούσα σύμβαση κατά το άρθρο 163 του ν. 3584/07 είναι ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1
Καθήκοντα

Ο συμβαλλόμενος παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, στους κάτωθι τομείς:
1. Θέματα αρμοδιότητας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2. Θέματα αρμοδιότητας του δήμου Ζηρού
3. Θέματα που θα του ανατίθενται από τον δήμαρχο Ζηρού.
Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον δήμαρχο, το δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 2
Υπηρεσιακή κατάσταση
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ως ειδικός συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου, τον οποίο επικουρεί.
ΑΡΘΡΟ 3
Αποδοχές
Οι αποδοχές του συμβαλλομένου, τα κατ' αποκοπήν έξοδα κίνησης, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας, σύμφωνα με την παρ 8 άρθρο 163 Ν.  3584/07, όπως κάθε φορά ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 4
Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας δεν ακολουθεί το ωράριο εργασίας των λοιπών υπαλλήλων του δήμου και εξαρτάται από τις ανάγκες του αντικειμένου απασχόλησης.
ΑΡΘΡΟ 5
Λύση σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρησή του συμβαλλόμενου.
2. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στο συμβαλλόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της.
Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το δήμο.
3. Στην περίπτωση της έκπτωσης συμβαλλόμενου ή της αποχώρησης του δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας, σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπογράφεται ως εξής:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                      Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ                  Κ)ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

3 σχόλια:

  1. Πρέπει να ξεσηκωθούμε, δεν είναι δυνατόν να μας εμπαίζουν έτσι, ως πότε θα τρώμε κουτόχορτο και άλλοι θα γλεντάνε στις πλάτες μας. έξι μήνες μετά τις εκλογές οι μάσκες πέφτουν για τους αδέκαστους δημ συμβούλους και τον Γιολδαση, ευτυχώς έδειξαν γρήγορα πως θα πορευτούν για το καλό του δήμου Ζηρου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. απαράδεκτη κατάσταση στο δήμο ζηρού, τσιφλίκι δημοτικών συμβούλων και δημάρχου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!