Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση για την 3η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής Δήμου Ζηρού !

       


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  23  Φεβρουαρίου  2024   

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   2057                   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   03η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 

1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Ζυγούρη  Γεώργιο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Δημοτικών  Κοινοτήτων

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  3η  ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  (ειδική  συνεδρίαση  λογοδοσίας  δημοτικής  αρχής – Άρθρο  67Α΄  του  Νόμου  3852/2010),  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  28  Φεβρουαρίου  2024,  με  ώρα  έναρξης  19:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Νόμου  3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  και  της  με  αριθμό  98/8182/26-01-2024  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ), για  συζήτηση – ενημέρωση  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :      

Α.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους :

------------------

Β.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Προέδρους  Δημοτικών  Κοινοτήτων :

1.      «Μελέτη  και  αντικατάσταση  του  δικτύου  ύδρευσης  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Κλεισούρας  το  οποίο  είναι  30  και  πλέον  ετών  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  πολλά  σπασίματα  και  διαρροές»,  (θέμα  από  την  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Κλεισούρας  κα  Τόλη  Γεωργία). 

2.      «Αντιπλημμυρικά  έργα  στον  Ποταμό  Λούρο  και  τους  αγροτικούς  δρόμους  στην  ευρύτερη  περιοχή»,   (θέμα  από  τον  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Κερασώνος  κ.  Κοντογεώργο  Δημήτριο). 

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

Γιολδάσης  Δημήτριος

 

 

Άρθρο  67Α  του  Νόμου  3852/2010,  «Πρόγραμμα  Καλλικράτης»

Ειδική  συνεδρίαση  λογοδοσίας  δημοτικής  αρχής

1.     Επιπλέον  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  67,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  κάθε  δύο  (02)  μήνες  συγκαλείται  υποχρεωτικά  σε  ειδική  συνεδρίαση  λογοδοσίας  της  δημοτικής  αρχής.  H  παράλειψη  σύγκλησης  του  συμβουλίου  στην  ανωτέρω  προθεσμία  για  λόγους  που  δεν  άπτονται  ανωτέρας  βίας  αποτελεί  σοβαρή  παράβαση  καθήκοντος  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

2.     Στην  ημερήσια  διάταξη  της  συνεδρίασης  εγγράφονται  υποχρεωτικά  τα  θέματα  που  επιθυμεί  να  θέσει  κάθε  Δημοτικός  Σύμβουλος,  τα  οποία  αφορούν  στο  έργο  της  δημοτικής  αρχής,  εφόσον  έχουν  κατατεθεί  εγγράφως  στο  Προεδρείο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τρεις  (03)  ημέρες  πριν  από  τη  συνεδρίαση.

Κάθε  Δημοτικός  Σύμβουλος  μπορεί  να  θέσει  έως  ένα  (01)  θέμα.

Εφόσον  έχουν  υποβληθεί  συνολικά  πάνω  από  δέκα  (10)  θέματα,  διενεργείται  δημόσια  κλήρωση  από  το  Προεδρείο  για  τα  θέματα  που  πρόκειται  να  συζητηθούν  και  τα  οποία  εγγράφονται  στην  ημερήσια  διάταξη.

Στην  ημερήσια  διάταξη  εγγράφονται  έως  τρία  (03)  θέματα  που  προτείνονται  από  συμβούλους  της  πλειοψηφίας.  Επιπλέον  των  ανωτέρω  δέκα  (10)  θεμάτων,  έως  δύο  (02)  θέματα  μπορούν  να  συζητούνται  εφόσον  τα  έχουν  θέσει  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων.  Αν  έχουν  υποβληθεί  πάνω  από  δύο  (02)  θέματα  από  τους  Προέδρους  Δημοτικών  Κοινοτήτων,  τότε  διενεργείται  κλήρωση.

Η  παρουσία  του  Δημάρχου,  του  αρμόδιου  Αντιδημάρχου,  του  εντεταλμένου  συμβούλου  ή  του  Πρόεδρου  Νομικού  Προσώπου  στη  συνεδρίαση  είναι  υποχρεωτική,  εφόσον  έχει  εγγραφεί  θέμα  της  αρμοδιότητάς  τους  στην  ημερήσια  διάταξη.

Σε  περίπτωση  κωλύματος,  ορίζεται  από  τον  Δήμαρχο  ο  ίδιος  ή  άλλος  Αντιδήμαρχος  ή  Εντεταλμένος  Σύμβουλος  για  να  συμμετάσχει  στη  συζήτηση  του  εν  λόγω  θέματος.

3.     Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ενημερώνει,  δέκα  (10)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη  συνεδρίαση,  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  για  την  ημερομηνία,  τον  τόπο  συνεδρίασης,  καθώς  και  για  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  θεμάτων.

4.     Απαγορεύεται  η  συζήτηση  οποιουδήποτε  άλλου  θέματος  κατά  τη  συνεδρίαση  αυτή,  καθώς  και  η  λήψη  οποιαδήποτε  απόφασης.

5.     Θέματα  διεξαγωγής  της  συνεδρίασης  αυτής  δύνανται  να  περιλαμβάνονται  στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

6.     Για  τη  συνεδρίαση  αυτή  δεν  εφαρμόζεται  η  παράγραφος  10  του  άρθρου  67 67,  περί  απαρτίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

7.     Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζεται  το  άρθρο  67.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 

1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Ζυγούρη  Γεώργιο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Δημοτικών  Κοινοτήτων

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  4η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  28  Φεβρουαρίου  2024,  με  ώρα  έναρξης 20:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Νόμου  3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  και  της  με  αριθμό  98/8182/26-01-2024  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ),  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :      

1.        Λήψη  απόφασης  για  την  παραμονή  της  περιφέρειας  του  τέως  Ειρηνοδικείου  Φιλιππιάδας  στο  Πρωτοδικείο  Άρτας.

2.        Έκδοση  ψηφίσματος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού – στήριξη  για  ικανοποίηση   των  δίκαιων  αιτημάτων  των  αγροτών.

3.        Κατανομή  ποσού  39.530,00 €  στις  Σχολικές  Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  χρηματοδότηση  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  του  Δήμου  μας,  (Α΄ κατανομή  έτους  2024).

4.        Έγκριση  έκθεσης  εσόδων εξόδων  4ου τριμήνου  έτους  2023  του  προϋπολογισμού του  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2023.

5.        Ορισμός  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  «ΔΗ.ΖΗ.  Α.Ε.  Ο.Τ.Α.».

6.        Ορισμός – αντικατάσταση  εκπροσώπου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΤΑΝΑΜ  Α. Ε.  Ο.Τ.Α.

7.        Ορισμός  Δημοτικών  Συμβούλων,  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τη  συμμετοχή  τους,  ως  μέλη,  στη  Διαχειριστική  Επιτροπή  του  Κέντρου  Εκπαίδευσης  για  το  Περιβάλλον  και  την  Αειφορία  Φιλιππιάδας  (ΚΕΠΑΕ/ΚΠΕ  Φιλιππιάδας).

8.        Σύσταση  επιτροπής  διαχείρισης  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  Δήμου  Ζηρού.

9.        Σύσταση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  του  υποέργου : «Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου  Ζηρού».

10.    Σύσταση  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών  των  δομών  του  πρώην  Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού»,  για  το  έτος  2024.

11.    Σύσταση  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας.

12.    Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2024,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας.

 

 

13.    Διατύπωση  γνώμης  στο  πλαίσιο  δημόσιας  διαβούλευσης,  επί  του  περιεχομένου  του  φακέλου  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  του  έργου / δραστηριότητα  «Α.Σ.Π.Η.Ε.  εγκατεστημένης  ισχύος  44 MW  και  τα  συνοδά  του  έργα,  στη  θέση  ‘’ΚΗΠΟΣ‘’  των  Δ.Ε.  Αγίου  Δημητρίου,  Ανωγείου,  Κατσανοχωρίων,  Μπιζανίου,  Ανατολής,  των  Δήμων  Δωδώνης,  Ζηρού,  Βορείων  Τζουμέρκων  και  Ιωαννιτών,  αντίστοιχα  των  Π. Ε.  Ιωαννίνων  και  Πρέβεζας,  Περιφέρειας  Ηπείρου».

14.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  της  προμήθειας  με  τίτλο : «Βελτίωση  ενεργειακής  απόδοσης  των  υποδομών  ύδρευσης  Δήμου  Ζηρού».

15.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  βατότητας – κατασκευή  τεχνικών – σήμανση  και  ασφάλεια  οδικών  τμημάτων  στο  Δήμο  Ζηρού».

16.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : «Διαμορφώσεις  χώρων – αναπλάσεις  στο  Δήμο  Ζηρού».

17.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Κατασκευή  δικτύου  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στον  τέως  Δήμο  Κομποτίου».

18.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Ασφαλτοστρώσεις  δημοτικών  οδών  Φιλιππιάδας».

19.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  οδικής  ασφάλειας  στην  Φιλιππιάδα».

20.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  εγκαταστάσεων  δημοτικού  γηπέδου  Φιλιππιάδας».

21.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  κοινόχρηστων  χώρων  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού».

22.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Ανάπλαση  κοινόχρηστου  χώρου  στην  Κοινότητα  Νικολιτσίου».

23.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Κατασκευή  και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  στο  Δήμο  Ζηρού».

24.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δ.  Ε.  Φιλιππιάδας».

25.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  εντός  αναδασμού  Μπόϊδας – Μαυρής».

26.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Εργασίες  Αναβάθμισης  Κ.Ε.Π.».

27.    Έγκριση  1ης  και  2ης  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : ««Βελτίωση  Δημοτικής  οδοποιίας».

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

Γιολδάσης  Δημήτριος

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!