Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας για τους δύο υπαλλήλους με τα παραποιημένα δικαιολογητικά στο ΚΔΑΠ Δήμου Ζηρού !


Επιμένουμε να  μας πουν ποιοι  ήταν οι υπεύθυνοι και η επιτροπή αξιολόγησης  τότε και ας ενημερώσουν  και αυτούς που έχασαν την θέση και έμειναν άνεργοι  επειδή δήλωσαν πραγματικά στοιχεία για την πρόσληψή τους!
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ?

 Με την   Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού αυτοδικαίως έγινε έλεγχος των  δικαιολογητικών πρόσληψης και η έρευνα έβγαλε Λαβράκια!!!

Το 2017 κατέθεσαν παραποιημένα δικαιολογητικά για να επιτύχουν την πρόσληψή τους κάποιοι υπάλληλοι!

Σημειώνεται ότι το ΚΔΑΠ το 2017 υπαγόταν στην  ΚΕ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A14%CE%A7%CE%A0%CE%A9%CE%A10-1%CE%A9%CE%A8?inline=trueΘΕΜΑ: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο υπαλλήλου του

Δήμου Ζηρού, κατόπιν μεταφοράς του από το καταργηθέν Ν.Π. του Δήμου

Ζηρού με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» και

διακριτικό τίτλο: «Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 207 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α ́143), δυνάμει

των οποίων επιτρέπεται η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο.

3.Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 21 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α ́ 45) «Κώδικας

Διοικητικής Διαδικασίας».

4.Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.5 εδάφιο β ́ του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α ́)

περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών.

5.Τις με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-05-2013, ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/

οικ.33906/16-12-2013, ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-03-2014,

ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161/18-07-2014 και ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/ οικ. 31792/ 08-12-

2014, εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, περί επικαιροποίησης, ελέγχου νομιμότητας πτυχίων

πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων,

καθώς και ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών».

6.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 5056/2023 (A' 163) «Αναμόρφωση του

συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,

κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση

επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών

τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση

λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του

Υπουργείου Εσωτερικών.»


7.Την αριθμ.πρωτ.:οικ.102775/28.11.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

με θέμα «Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α ́ βαθμού και μεταφορά

οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στου δήμους».

8.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού (ΦΕΚ 2237/τ. Β ́/

02-08-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθ.3214/τ. Β ́/04-09-2017

Φ.Ε.Κ. και στη συνέχεια με τα αριθ.478/τ. Β ́/18-02-2019 & 4073 Β ́/23-06-2023

Φ.Ε.Κ.

9.Τις διατάξεις του π.δ.85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του

Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

10.Την αριθμ.οικ.27/02-01-2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας περί διαπίστωσης λύσης της Κοινωφελούς

Επιχείρησης του Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας με την επωνυμία «Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου Ζηρού» και διακριτικό τίτλο Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.», η οποία δημοσιεύθηκε

στο ΦΕΚ 25/Β ́/03-01-2024.

11.Την αριθμ.9/129/04-01-2024 Απόφαση Δημάρχου Ζηρού περί Οργάνωσης και

λειτουργίας της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση

Δήμου Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.)»

12.Το αριθ. πρωτ.11487/19-12-2023 έγγραφο του Δήμου Ζηρού προς το Νομικό

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Ζηρού με την επωνυμία: «Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου Ζηρού» και διακριτικό τίτλο Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.» σχετικά με την παροχή

στοιχείων για το προσωπικό του Νομικού Προσώπου, προκειμένου να εκδοθεί η

προβλεπόμενη από την παρ. 2β ́του άρθρου 29 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ163 Α ́)

Απόφαση Δημάρχου.

13.Τα στοιχεία του προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ., τα οποία παρασχέθηκαν από το εν

λόγω Νομικό Πρόσωπο στο Δήμο Ζηρού σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού

εγγράφου μας.

14.Τα στοιχεία αναφορικά με την διαδικασία προσλήψεων και την σύναψη

συμβάσεων προσωπικού.

15.Την αριθ.12/165/05-01-2024 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ζηρού περί

μεταφοράς στο Δήμο Ζηρού του προσωπικού ΙΔΟΧ των καταργηθέντων Νομικών

Προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 29 του Ν. 5056/2023.

16.Το αριθ. πρωτ.697/22-12-2023 έγγραφο της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. περί αυτεπάγγελτου

ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης της υπαλλήλου της Φ. Ε.

του Γ., κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ/ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ καθώς και

το αριθ. πρωτ.480/16-01-2024 αντίστοιχο έγγραφο του Δήμου Ζηρού.

17.Το αριθ. πρωτ.94093/22-01-2024 απαντητικό έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας

Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)-ΚΠΑ2 Πρέβεζας (σχετικό το αριθ. πρωτ.1504250/

27-12-2023 έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας), από το οποίο προκύπτει η μη

εγκυρότητα της Βεβαίωσης ανεργίας της ανωτέρω υπαλλήλου.

18.Το αριθ. πρωτ. ΕΜΠ.9/25-01-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

του Δήμου Ζηρού διαβίβασης των σχετικών εγγράφων προς ενημέρωση του

Δημάρχου.

19.Την αριθ. πρωτ. ΕΜΠ.10/25-01-2024 κλήση σε ακρόαση, η οποία επιδόθηκε

νομίμως με απόδειξη στην ανωτέρω υπάλληλο.

20.Το από 01/02/2024 τηρηθέν πρακτικό της διαδικασίας ακρόασης της ανωτέρω

υπαλλήλου.


Αποφασίζουμε


Την καταγγελία της σύμβασης εργασίας με το Δήμο Ζηρού για σπουδαίο λόγο,

(ΑΠ106107/22-01-2018 ΕΝΤΥΠΟ 3:ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, από

22/01/2018, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην

Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.) της Φ. Ε. του Γ., υπαλλήλου ΙΔΟΧ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ


ΑΓΩΓΗΣ/ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, κατόπιν μεταφοράς της από το καταργηθέν Ν.Π. του

Δήμου Ζηρού με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» και

διακριτικό τίτλο: «Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.», δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 207 παρ.2 του

Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α ́143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων», όπως ισχύει, και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 παρ.5

εδάφιο β ́ του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 234 Α ́) περί ελέγχου γνησιότητας

δικαιολογητικών, λόγω υποβολής μη έγκυρης και γνήσιας Βεβαίωσης ανεργίας. Η

γνησιότητα και εγκυρότητα της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν επιβεβαιώθηκε από τον

φερόμενο φορέα έκδοσής της και η οποία προσμετρήθηκε κατά τη διαγωνιστική

διαδικασία πρόσληψης της ανωτέρω υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να της

υπολογισθούν μονάδες, να καταταχθεί πρώτη στον πίνακα επιτυχόντων και να

προσληφθεί, σύμφωνα με την αριθ.61/2017 απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. με

θέμα: «Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης αιτήσεων για την κάλυψη της θέσης του

γυμναστή Π.Ε. στο ΚΔΑΠ Φιλιππιάδας».

(Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Ελληνικού Δημοσίου:6888411022/19-02-2024).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ


ΘΕΜΑ: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο υπαλλήλου του

Δήμου Ζηρού, κατόπιν μεταφοράς του από το καταργηθέν Ν.Π. του Δήμου

Ζηρού με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» και

διακριτικό τίτλο: «Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.»


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 207 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α ́143), δυνάμει

των οποίων επιτρέπεται η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο.

3.Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 21 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α ́ 45) «Κώδικας

Διοικητικής Διαδικασίας».

4.Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.5 εδάφιο β ́ του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α ́)

περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών.

5.Τις με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-05-2013, ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/

οικ.33906/16-12-2013, ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-03-2014,

ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161/18-07-2014 και ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/ οικ. 31792/ 08-12-

2014, εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, περί επικαιροποίησης, ελέγχου νομιμότητας πτυχίων

πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων,

καθώς και ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών».

6.Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 5056/2023 (A' 163) «Αναμόρφωση του

συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,

κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση

επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών

τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση

λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του

Υπουργείου Εσωτερικών.»

7.Την αριθμ.πρωτ.:οικ.102775/28.11.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

με θέμα «Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α ́ βαθμού και μεταφορά

οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στου δήμους».

8.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού (ΦΕΚ 2237/τ. Β ́/

02-08-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθ.3214/τ. Β ́/04-09-2017

Φ.Ε.Κ. και στη συνέχεια με τα αριθ.478/τ. Β ́/18-02-2019 & 4073 Β ́/23-06-2023

Φ.Ε.Κ.

9.Τις διατάξεις του π.δ.85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του

Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

10.Την αριθμ.οικ.27/02-01-2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας περί διαπίστωσης λύσης της Κοινωφελούς

Επιχείρησης του Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας με την επωνυμία «Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου Ζηρού» και διακριτικό τίτλο Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.», η οποία δημοσιεύθηκε

στο ΦΕΚ 25/Β ́/03-01-2024.

11.Την αριθμ.9/129/04-01-2024 Απόφαση Δημάρχου Ζηρού περί Οργάνωσης και

λειτουργίας της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση

Δήμου Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.)»

12.Το αριθ. πρωτ.11487/19-12-2023 έγγραφο του Δήμου Ζηρού προς το Νομικό

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Ζηρού με την επωνυμία: «Κοινωφελής

Επιχείρηση Δήμου Ζηρού» και διακριτικό τίτλο Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.» σχετικά με την παροχή

στοιχείων για το προσωπικό του Νομικού Προσώπου, προκειμένου να εκδοθεί η

προβλεπόμενη από την παρ. 2β ́του άρθρου 29 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ163 Α ́)

Απόφαση Δημάρχου.

13.Τα στοιχεία του προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ., τα οποία παρασχέθηκαν από το εν

λόγω Νομικό Πρόσωπο στο Δήμο Ζηρού σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού

εγγράφου μας.

14.Τα στοιχεία αναφορικά με την διαδικασία προσλήψεων και την σύναψη

συμβάσεων προσωπικού.

15.Την αριθ.12/165/05-01-2024 Διαπιστωτική Πράξη του Δημάρχου Ζηρού περί

μεταφοράς στο Δήμο Ζηρού του προσωπικού ΙΔΟΧ των καταργηθέντων Νομικών

Προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 29 του Ν. 5056/2023.

16.Το αριθ. πρωτ.699/22-12-2023 έγγραφο της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. περί αυτεπάγγελτου

ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης της υπαλλήλου της Π. Χ.

του Β., κλάδου/ειδικότητας ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ.

17.Το αριθ. πρωτ.553/08-01-2024 έγγραφο του Τμήματος Ιστορίας &

Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το οποίο

προκύπτει η μη εγκυρότητα του βασικού τίτλου σπουδών της ανωτέρω υπαλλήλου.

18.Το αριθ. πρωτ.238/09-01-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

του Δήμου Ζηρού διαβίβασης των σχετικών εγγράφων προς ενημέρωση του

Δημάρχου.

19.Την αριθ. πρωτ. ΕΜΠ.3/10-01-2024 κλήση σε ακρόαση, η οποία επιδόθηκε

νομίμως με απόδειξη στην ανωτέρω υπάλληλο.

20.Το από 01/02/2024 τηρηθέν πρακτικό της διαδικασίας ακρόασης της ανωτέρω

υπαλλήλου.


Αποφασίζουμε


Την καταγγελία της σύμβασης εργασίας με το Δήμο Ζηρού για σπουδαίο λόγο,

(αριθ. πρωτ.213/24-04-2017 αρχικής σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού δικαίου

Ορισμένου Χρόνου με την Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.) της Π. Χ. του Β., υπαλλήλου ΙΔΟΧ, κλάδου

/ειδικότητας ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, κατόπιν

μεταφοράς της από το καταργηθέν Ν.Π. του Δήμου Ζηρού με την επωνυμία:


«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» και διακριτικό τίτλο: «Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.»,

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 207 παρ.2 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α ́143)

«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει, και σε

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 παρ.5 εδάφιο β ́ του Ν.4305/2014

(ΦΕΚ 234 Α ́) περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών, λόγω υποβολής μη

έγκυρου και γνήσιου Βασικού τίτλου σπουδών. Η γνησιότητα του ανωτέρω τίτλου

σπουδών δεν επιβεβαιώθηκε από τον φερόμενο φορέα έκδοσής του και ο οποίος

προσμετρήθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία πρόσληψής της ανωτέρω

υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να της υπολογισθούν μονάδες, να καταταχθεί πρώτη

στον πίνακα επιτυχόντων και να προσληφθεί, σύμφωνα με την αριθ.17/2017

απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης αιτήσεων

για την κάλυψη της θέσης παιδαγωγού (Π.Ε. Φιλόλογος) στο ΚΔΑΠ

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ».

(Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Ελληνικού Δημοσίου:1105397381/19-02-2024).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!