Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ 38 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ


                     

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.    Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.    Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.    Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.    Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  τη  Τετάρτη  17  Απριλίου  2019  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
2.      Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών.
3.      Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  ηχητική  κάλυψη  και  ενοικίαση  τραπεζοκαθισμάτων  για  τις  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Δήμου  Ζηρού,  έτους  2019.
4.      Επικύρωση  της  αριθ. 73/3831/28-03-2019  απόφασης  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού  περί  Στρατηγικού  Προγραμματισμού  Προσλήψεων  Προσωπικού  2020 – 2023.
5.      Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  Επαγγελματικών  Σχολών  Μαθητείας  Άρτας  του  ΟΕΑΔ  ( ΕΠΑ. Σ.  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ ),  σχολικού  έτους  2019 – 2020,  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο  Δήμο  Ζηρού.
6.      Έγκριση  κατάρτισης  Μεσοπρόθεσμου  Προγράμματος  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  του  Δήμου  Ζηρού  ετών  2020 – 2023.
7.      Έγκριση  ειδικού  σχεδίου  έκτακτων  αναγκών  δασικών  πυρκαγιών  Δήμου  Ζηρού.
8.      Διαγραφή  από  τους  χρηματικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού  χρεών  οφειλετών  που  έχουν  καταθέσει  αίτηση  με  αποδείξεις  πληρωμής  λογαριασμών  ύδρευσης,  δικαιωμάτων  βοσκής,  χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων,  κλπ.  και  επιστροφή  χρημάτων  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.
9.      Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
10.   Επιστροφή  χρημάτων  σε  οφειλέτες  του  Δήμου  Ζηρού,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.
11.   Ανάκληση  της  παραγράφου  Α 2  της  αριθ.  171/2018  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με   θέμα : « Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων ».
12.   Έγκριση  έκτακτης  οικονομικής  επιχορήγησης  στο  Νομικό  Πρόσωπο  με  τίτλο : « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού ».
13.   Εξέταση  αιτήματος  για  παραχώρηση  τμήματος  δημοτικής  έκτασης  για  διάνοιξη  δρόμου  με  σκοπό  την  πρόσβαση  σε  αγροτεμάχιο  που  βρίσκεται  στην  περιοχή  « Θ.  ΒΡΥΖΕΣ »  Δήμου  Ζηρού.
14.   Έγκριση  ανταλλαγής  έκτασης  ιδιοκτησίας   Βασιλικής  Ανυφαντής  του  Νικολάου,  η  οποία  βρίσκεται  στη θέση  « Μπουσούλιζα »  Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού, με δημοτική έκταση. 
15.   Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από καταληφθείσα δημοτική έκταση.
16.   Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  λοιπών  ειδών  υγιεινής  και  καθαριότητας – αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού  του  Δήμου  Ζηρού  και  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου,  για  το  οικονομικό  έτος  2020.
17.   Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Προμήθεια  και  τοποθέτηση  οργάνων  και  εξοπλισμού  σε  παιδικές  χαρές  Δήμου  Ζηρού ».
18.   Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  διάθεση  εξειδικευμένου  προσωπικού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου                            ( Δασολόγο  Π. Ε. )  για  την  σύνταξη  μελέτης  με  τίτλο : « Σύνταξη  μελέτης  δημοσίου  αντιπυρικού  δασικού  δρόμου  στην  θέση  ‘’ Νταβέλια ‘’  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού ».
19.   Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι »,  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  ΙV  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση  οδοποιίας  εντός  του  αναδασμού  Μπόϊδας – Μαυρής  από  οικισμό  Τύρια  έως  Ρωμιά »,  συνολικού  προϋπολογισμού   867.980,96 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
20.   Αποδοχή  των  όρων  λήψης  επενδυτικού  τοκοχρεολυτικού  δανείου  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  συνολικού  ποσού  867.980,96 €  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  οδοποιίας  εντός  του  αναδασμού  Μπόϊδας – Μαυρής  από  οικισμό  Τύρια  έως  Ρωμιά »,  το  οποίο  εντάχθηκε  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι »  με  την  αριθ.  20995/21-03-2019  Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών.
21.   Τροποποίηση – συμπλήρωση  της  παραγράφου  1  της  αριθ.  202/2018  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018 ».
22.   Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
23.   Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
24.   Ειδική  αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.
25.   Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ασφαλτοστρώσεις  οδών  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας ».
26.   Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  προβλημάτων  οδικού  δικτύου  Δημοτικής  Ενότητας  Ανωγείου ».
27.   Έγκριση  παράτασης  της  σύμβασης  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Στεγάνωση  ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζηρού ».
28.   Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  δημοτικών  οδών  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας ».
29.   Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                                  « Ασφαλτοστρώσεις  οδών  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας ».
30.   Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                                  « Παρεμβάσεις  για  την  βελτίωση  κεντρικής  πλατείας  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας ».
31.   Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Κατασκευή  τοιχείου  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς ».
32.   Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  φυσικού  εδάφους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  151  του  Νόμου  4412/2016,  για  το  έργο  με  τίτλο : « Εσωτερικό  δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού ».
33.   Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  φυσικού  εδάφους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  151  του  Νόμου  4412/2016,  για  το  έργο  με  τίτλο : « Υδροδότηση  οικισμού  Βούλιστας  Τοπικής  Κοινότητας  Παναγιάς ».
34.   Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  φυσικού  εδάφους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  151  του  Νόμου  4412/2016,  για  το  έργο  με  τίτλο : « Αντικατάσταση  και  Εκσυγχρονισμός  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τ. Κ.  Παπαδατών ».
35.   Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο : « Αντικατάσταση  τμήματος  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου ».
36.   Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  ρολογιού  εις  μνήμη  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  &  Αρχοντίας  Βασιλείου  μετά  την  εκποίηση  ακινήτου  από  δωρεά  στο  Δήμο ».
37.   Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  προβλημάτων  κοινόχρηστων  χώρων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας  και  οδών  στον  οικισμό  Ηλιοβουνίων ».
38.   Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  και  βελτίωση  κοινόχρηστων  χώρων  δραστηριοτήτων  στην  Τ. Κ.  Αγίου  Γεωργίου ».
Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!