Σάββατο 6 Απριλίου 2019

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ APROVE ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -INTERREG EUROPA - ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

Η παρουσίαση των επιχειρήσεων έγινε σε αίθουσα του τεχνικού γραφείου ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ το οποίο μελέτησε και κατασκεύασε τις συγκεκριμένες μονάδες και στην συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις.
Ικανοποιημένη και εντυπωσιασμένη έμεινε  ομάδα επιστημόνων από χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας που επισκέφθηκε τις επιχειρήσεις μας.

INTERREG EUROPA έργο APROVE
Στα πλαίσια του έργου APROVE που είναι μέρος του προγράμματος INTERREG EUROPA που έχει σαν κύριο στόχο την προώθηση και χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έγινε επίσκεψη ομάδας επιστημόνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής κοινότητας στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεωνΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ - ΚΩΤΣΗ Μ.)
Παρουσιάστηκε ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας ενός κτιρίου κλειστού τύπου.


ΚΤΙΡΙΟ
Ο πτηνοθάλαμος είναι απόλυτα κλειστός θάλαμος και θερμομονωμένος με πλήρη έλεγχο των εσωτερικών συνθηκών σύμφωνα με τις ανάγκες των πτηνών.
1. Θερμοκρασία:
Η θερμοκρασία θα πρέπει την πρώτη μέρα να είναι 32oC - 33 oC, στα πόδια του νεοσσού και στη στρωμνή.
Για να επιτευχθεί αυτό ,θα τοποθετηθούν θερμάστρες αέρα, που με υπεριώδη ακτινοβολία και με σωστή διάταξη στον χώρο, επιτυγχάνεται η ιδανική θερμοκρασία από την 1η μέχρι και την 12η ημέρα.
Η θερμοκρασία μειώνεται σταδιακά κάθε εβδομάδα. Την 2η εβδομάδα, που η θερμοκρασία θα είναι 26 oC, αφαιρούνται οι θερμάστρες και αφού έχουμε μειωμένες απαιτήσεις σε θερμοκρασία μπαίνει σε λειτουργία τα αερόθερμα. Την 4η εβδομάδα, η απαίτηση θερμοκρασία είναι 20oC - 21 oC και παραμένει αυτή μέχρι και το τέλος της εκτροφής, και επιτυγχάνεται με φυσικό τρόπο είτε με τα αερόθερμα, ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
      2. Φωτισμός:
Την 1η εβδομάδα, η φωτοπερίοδος θα είναι 23 ώρες φως και η ένταση περίπου 40GLux και την 2η εβδομάδα μείωνεται σε 18-19ώρς και η ένταση είναι 10-15GLux, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία R007/43/EK (σχετικά με τις φωτοπεριόδους)
Οι συνθήκες αυτές θα διατηρηθούν μέχρι και 6 ημέρες πριν τη σφαγή.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ένταση του φωτισμού, καθώς και στο στάδιο αλλαγής από το φως στο σκοτάδι, που θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και όχι κατευθείαν.
3.Αερισμός – Δροσισμός
Όταν τα πτηνά εκτρέφονται σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος (διατροφή και μικροκλίμα εκτροφής), τότε μπορούν να αναπτύξουν το μέγιστο του παραγωγικού του δυναμικού.


α) Είσοδοι Αέρα :
Για ένα άριστο κλίμα σε ολόκληρο το θάλαμο εκτροφής, ουσιώδη ρόλο παίζει η διανομή του αέρα. Τον κύριο ρόλο στη διανομή του αέρα παίζουν οι είσοδοι αέρα (air inlets). Οι δικές μας είσοδοι αέρα είναι σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν άριστη ανάμιξη του κρύου με τον ζεστό αέρα στην κορυφή της οροφής του θαλάμου.Αυτό πετυχαίνεται κυρίως λόγω της μοναδικής καμπυλωτής μορφής και το μήκος του εκτροπέα (flap). Έχουμε τη δυνατότητα να κατευθύνουμε τον εισαγόμενο αέρα ακριβώς στο μέσο του θαλάμου (εισάγοντας αέρα και από τις δύο κατά μήκος πλευρές ταυτόχρονα), όπου και γίνεται η ανάμιξη με τον ζεστό αέρα, και έπειτα τον ρίχνουμε στα πουλιά έχοντας την κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία (κυρίως το χειμώνα). Οι είσοδοί μας αέρα το πετυχαίνουν αυτό με μόλις 10 Pa στατική πίεση.
β) Ανεμιστήρες TUNNEL
        Οι ανεμιστήρες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ιδιαίτερα ευφυή σχεδίαση ώστε να εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδοση κυβ.μ.αέρα /ώρα σε συνάρτηση με την κατανάλωση           ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας έναν άριστο συνδυασμό σχέσης : ενέργειας -   απόδοσης - κόστους .
γ) Πλαίσια Ψύξης :
Η ποσότητα ψύξης υπολογίζεται ακριβώς με βάση την πλήρη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού, έτσι η κατάλληλη ταχύτητα του αέρα που διαπερνά τα πλαίσια ψύξης εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση της εξάτμισης νερού χωρίς όμως να αυξάνεται η σχετική υγρασία εντός του θαλάμου . Αυτό πετυχαίνεται μόνο όταν το πάχος των πλαισίων ψύξης βρίσκονται σε ισορροπία με τη στατική πίεση (ακόμη ένα παράδειγμα της πλήρους αλληλεξάρτησης του εξοπλισμού κλιματισμού).
Από την πρώτη μέρα τοποθέτησης των νεοσσών μέχρι και την τελευταία, λειτουργεί αδιάλειπτα ο αερισμός του θαλάμου, προσφέροντας ιδανική θερμοκρασία και υγρασία του χώρου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται, ως και να μηδενίζεται κάποιες φορές, η συγκέντρωση της NH3 και του CO2 στον χώρο.

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα τις σωστής διατροφής και των ιδανικών συνθηκών στον χώρο ανάπτυξης είναι:
Α) Μείωση θνησιμότητας.
Β) Καλύτερη ποιότητα κρέατος.
Γ) Έχουμε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά την λειτουργία του ανεμιστήρα λόγω του ότι λειτουργούν χωρίς αντίσταση (χαμηλή στατική πίεση)
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του πτηνοθαλάμου όλη η εγκατάσταση παρακολουθείται από ηλεκτρονικό σύστημα και κάμερες


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ(ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ. - ΝΤΑΤΣΗΣ Ε.)


Παρουσιάστηκε η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση βιοαερίου το οποίο δημιουργείται από την αναερόβια χώνεψη οργανικής ύλης ( λύματα χοιροστασίου      και στρωμνή πτηνοτροφείου)
Για την παραγωγή βιοαερίου στην μονάδα διακρίνονται τα παρακάτω βασικά στάδια:
1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ
Η πρώτη ύλη αποθηκεύεται προσωρινά ή μεν στρωμνή πτηνοτροφείου σε κλειστή αποθήκη διαστάσεων 30x15 ύψους 1,6m καλύπτεται με νάυλον, τα δε χοιρολύματα σε υπόγεια κυκλική κλειστή  δεξαμενή διαστάσεων 10m x 3h όγκου 235m3
2.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ
Στην δεξαμενή αποθήκευσης λυμάτων η στρωμνή πέφτει σε αναλογία 12% αφού γίνει ανάδευση για να ομογενοποιηθεί το μίγμα ακολούθως οδηγείται στην κλειστή δεξαμενή παστερίωσης όγκου 235m3 σε θερμοκρασία 75οC για 1h.
Η ομογενοποιημένη και παστεριωποιημένη πρώτη ύλη μέσο συστήματος αυτόματης δοσομέτρησης  μεταφέρεται στην δεξαμενή αναερόβιας χώνεψης ΑΧ ( βιοαντιδραστήρας)

3. ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΟΝΕΨΗ
Πραγματοποιείται σε κυκλική δεξαμενή ειδικής κατασκευής διαστάσεων 24,83 x 6,3 όγκου 3050m2  αεροστεγούς τύπου.
Διαθέτη εσωτερικό σύστημα θέρμανσης ώστε το μείγμα να διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 39.5 - 40.2 ο C και εξωτερικά διαθέτη μόνωση από πετροβάμβακα.
Η πλήρη ανάμειξης της πρώτης ύλης εξασφαλίζει με κατάλληλο σύστημα αναδευτήρων. Η οροφή της δεξαμενής χρησιμοποιείται ως αεριοφυλάκιο όπου βρίσκεται  το παραγόμενο από την ζύμωση βιοαέριο
4. ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Από το αεριοφυλάκιο του βιοαντιδραστήρα το βιοαέριο οδηγείται στην μονάδα κάθαρσης όπου αφαιρείται η υγρασία και τα αιωρούμενα σωματίδια καθώς και το υδρόθειο που το εναποθέτει στο φίλτρο οξειδίου του σιδήρου και στην συνέχεια οδηγείται ως καύσιμο στη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  και θερμικής ενέργειας
Η ηλεκτρική ενέργεια  στο δίκτυο της ΔΕΗ και η θερμική γίνεται θερμότητα για τις δεξαμενές παστερίωσης και στο βιοαντιδραστήρα


ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΨΗΣ
Το τελικό χωνεμένο υπόλειμμα οδηγείται στην μονάδα διαχωρισμού όπου αφαιρείται το στερεό υπόλειμμα από το υγρό που καταλήγει στην πλαστικοποιημένη δεξαμενή
ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΨΗΣ
Το στερεό ως λίπασμα σε δεντροκαλλιέργειες και το υγρό αφού πρώτα σταλεί για ανάλυση ( 1 φορά ανά 6 μήνες) για υγρό λίπασμα στα αγροκτήματα.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την εξασφάλιση της ομαλής και σταθερής ροής της διαδικασίας όλη η εγκατάσταση παρακολουθείται από ηλεκτρονικό σύστημα.
Παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων ανάπτυξης των επιχειρήσεων που είναι:
1. Υπο αδειοδότηση μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση βιοαερίου ισχύς 0,999Μw στην θέση Καλαμάκι Τ.Κ. Ωρωπού Δήμου Πρέβεζας
2.Κατασκευή θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων πλησίον της υπο αδειοδότηση μονάδας βιοαερίου κάνοντας χρήση της παραγώμενης θερμότητας
3. Κατασκευή πτηνοτροφικών μονάδων (έχει αδειοδοτηθεί μονάδα 4.500m3 στον χώρο όπου βρίσκονται και οι άλλες μονάδες.)
Μετά το τέλος της παρουσίασης οι επισκέπτες έμειναν ικανοποιημένοι από τις ιδανικές συνθήκες (μικροκλίμα) που δημιουργούνται στους πτηνοθαλάμους κατά την περίοδο ανάπτυξης των πτηνών και εντυπωσιασμένοι από τον τρόπο διαχείρισης των λυμάτων στην μονάδα βιοαερίου, επιτυγχάνοντας αυξημένη ενεργειακή παραγωγή σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος ( διαχείριση του χωνεμένου υπολείμματος).
Σας ευχαριστούμε πολύ
Λιαπάτης Χρήστος
 ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΕΜΠ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!