Real- Estate

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΘΙΚΟ

 Ακυρώθηκε η αριθμ. 92/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού, για την  προμήθεια φωτιστικών σωμάτων»
Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ
Πρέβεζα, 21 Ιουνίου 2017
Αριθμ. Πρωτ : 86072
Αριθμ. εισερχομένου: 78039/09.06.2017
ΠΡΟΣ: Δήμο Ζηρού
ΘΕΜΑ: Προσφυγή της εταιρείας «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΤΣΙΑΛΙΟΣ
ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 92/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού.


ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107 Α') «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β. του Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,
γ. του άρθρου 28 του Ν.4325/(ΦΕΚ 47 Α') «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
δ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ77.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 ε. του Ν.2647/98 (ΦΕΚ 237 Α!) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». στ. του Π∆ 141/2010 ΦΕΚ234/ΤΑ/27.12.2010 «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 92 του Ν.4446/20Ι6 (ΦΕΚ 240/Α/22.12,2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
ζ. της αριθμ. 6661/1750 (ΦΕΚ 938/Β’/24.05.2011) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων κλπ «Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων
αυτής».
2. Την αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ250/τ Υ.Ο.Δ.Δ26-5-2017) με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο κος Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου.
3. Τις διατάξεις της εγκυκλίου αριθμ. 60 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Έλεγχος νομιμότητας των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 149 και 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 225, 227 και 238 του Ν.3852/2010.
6. Την αριθμ. 92/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού, για την έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».
7. Tην από 19.05.2017 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΤΣΙΑΛΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.» (Α.Π Τμήματος Δ-Ο: 72129/29.05.2017) κατά της υπ’ αριθμ. 92/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού.
8. Το υπ’ αριθμ. 73772/30.05.2017 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, προς το Δήμο Ζηρού για την άμεση αποστολή των στοιχείων του φακέλου και των απόψεών του επί της προσφυγής.
9. Τις απόψεις του Δήμου Ζηρού επί της προσφυγής που μας υποβλήθηκαν με το αριθμ. 7873/07.06.2017 έγγραφο του Δήμου.
10. Τα στοιχεία του φακέλου της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Επειδή ο Γενικός Γραμματέας εξετάζει μόνο τους λόγους που προβάλλονται με την προσφυγή και δεν ερευνά και άλλους λόγους ακυρότητας της πράξης, οι οποίοι δεν προβάλλονται από τον προσφεύγοντα και ότι σε περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και στη συνέχεια το βάσιμο.
Επειδή σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι: προσωπικό, δηλ. να υπάρχει ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος με την προσβαλλόμενη πράξη, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που τον αφορά, άμεσο, δηλ. την βλάβη να υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο, με το οποίο αυτός συνδέεται με ορισμένη σχέση (π.χ. σύζυγος), ενεστώς, δηλ. να υφίσταται συγχρόνως κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από τον ΟΤΑ, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης της προσφυγής.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1.α. του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Επειδή η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.», συμμετείχε στο σχετικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων», έχει έννομο συμφέρον για την κατάθεση της προσφυγής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επειδή, η από 19.05.2017 προσβαλλόμενη απόφαση, αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Δαύγεια» την 18.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΗΧΩΡ0-2Κ4) και η προσφυγή ασκήθηκε μέσα στην προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης, όπως ρητά ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου
227 του Ν.3852/2010, υφίσταται και η ειδική προϋπόθεση της εμπρόθεσμης υποβολής της προσφυγής, γεγονός που την καθιστά τυπικά παραδεκτή και εξετάζεται στην ουσία.
1. Ο προβαλλόμενος λόγος ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης, επειδή η Επιτροπή Διαγωνισμού και η Οικονομική Επιτροπή «δεν έχουν λειτουργήσει ως όφειλαν με γνώμονα την τήρηση της αρχής της χρηστής διοίκησης – την επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού – την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και στην συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου. δεν είχαν ως στόχο την
δημιουργία ανταγωνιστικών προσφορών χωρίς διακρίσεις και όσο δυνατό η μεγαλύτερη συμμετοχή των προμηθευτών για την δημιουργία ανταγωνισμού, διαφάνειας, χωρίς διακρίσεις αλλά την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, άλλωστε το παραπάνω προκύπτει και από την
έκπτωση που προσέφερε ο οικονομικός φορέας προϋπολογισμός μελέτης 69.998,00 – προσφορά οικονομικού φορέα 68.944,00 – σύνολο έκπτωσης: 1.054,00 ευρώ», λόγω συγγενικής σχέσης και κατά παράβαση της αρχής της αμερόληπτης κρίσης και των διατάξεων της παρ. 4 & 5 του άρθρου 7 του Ν. 2690/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 262 παρ. 6 και την περ. δ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 73 του βιβλίου Ι (άρθρο 262 παρ. 7 του Ν. 4412/2016), πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, επειδή
α) από τις διατάξεις των παρ. 4 & 5 του άρθρου 7 του Ν. 2690/1999, ορίζεται ότι:
4. Αίτηση εξαίρεσης μονομελούς οργάνου, ή μέλους συλλογικού οργάνου, μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται στην προϊστάμενη αρχή, ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, ή στο αποφασίζον όργανο, κατά περίπτωση.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή τα οριζόμενα στην τελευταία περίοδο της προηγούμενης παραγράφου.
5. Η εξαίρεση μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από την προϊστάμενη αρχή ή το συλλογικό όργανο.»
β) από τις διατάξεις του άρθρου 262 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι:
«Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτ. (α) και (β) της παρ. 3, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ' της παρ. 3, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες,
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6.
Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Η παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων αποτελεί λόγο ακύρωσης κάθε σχετικής διοικητικής πράξης.» και συνεπώς, από την προσβαλλόμενη απόφαση και τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι ο Δήμαρχος Νικόλαος Καλαντζής, επηρέασε τη διαδικασία και τη λήψη της απόφασης, και ως εκ τούτου την αμεροληψία των αρμόδιων οργάνων, καθώς γνωστοποίησε, κατά την επίμαχη συνεδρίαση, ότι «υπάρχει σχέση 2ου βαθμού εξ αγχιστείας μεταξύ εμού και του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κ. Γερογιάννη Πέτρου και προκειμένου να μη συντρέξει κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων σύμφωνα με άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 δηλώνω κόλλημα και δεν θα συμμετάσχω στην συζήτηση και στην λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα και καλώ λόγω απουσίας της αντιπροέδρου κ. Θεοδώρας Ιατρού –Παπαϊωάννου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους  .Κωνσταντίνο Κατραχούρα να προεδρεύσει».
2. Ο προβαλλόμενος λόγος ακύρωσης, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται της απαιτούμενης από το νόμο αιτιολογίας, επειδή «… είναι παράνομη η Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, καθώς και η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και πάσχει ακυρότητας η Απόφασή της με την οποία γίνεται δεκτή στο διαγωνισμό η προσφορά μιας και μόνο εταιρίας χωρίς την επίτευξη ανταγωνισμού με την αιτιολογία ότι: ‘προσέφερε χαμηλότερη τιμή από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης’ χωρίς να αναφέρουν το ποσοστό έκπτωσης! Και εάν είναι συμφέρουσα η προσφορά του για το Δήμο και γενικότερα το Δημόσιο.», πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος:
i) Για παράβαση της πάγιας νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προκύπτει ειδικότερα:
α) από τα πρακτικά της 24ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 23ης Νοεμβρίου 1998:
«… σε περίπτωση που συντρέχει ή έχει απομείνει ένας μόνον υποψήφιος προμηθευτής, απαιτείται ειδική αιτιολογία από την οποία να προκύπτει αφενός μεν ότι το κόστος και οι όροι της εγκύρως υποβληθείσας μοναδικής προσφοράς, δεν είναι δυσμενείς για το Δημόσιο (π.χ. σύγκριση με άλλα ομοειδή αγαθά που προμηθεύτηκε το Δημόσιο ή άλλος δημόσιος φορέας κατά το παρελθόν), αφετέρου δε ότι, δια της επαναλήψεως του διαγωνισμού, δεν πιθανολογείται η υποβολή προσφορών με ευνοϊκότερους όρους (καλλίτερες τιμές κ.λ.π.).» και «η ανάπτυξη ανταγωνισμού, καίτοι δεν αναφέρεται ρητώς στις παραπάνω διατάξεις, που είναι άλλωστε ένας από τους βασικούς θεσμικούς σκοπούς της συνθήκης της Ρώμης, περί ιδρύσεως της Ε.Ο.Κ. κ.λ.π. (αρθρ. 3 ως τροποπ. με την παρ. 3 της συνθήκης του Μάαστριχτ), η οποία απαιτεί την "εξασφάλιση ανόθευτου διαγωνισμού μέσα στην εσωτερική αγορά" της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού που προϋποθέτει τη συμμετοχή και την οικονομοτεχνική εξέταση και βαθμολογία, σύμφωνα με την πιο πάνω περιγραφόμενη λεπτομερώς διαδικασία, τουλάχιστον δύο προσφορών εκ των οποίων τελικά θα επιλεγεί η συμφερόμενη τοιαύτη.
Επομένως, αν στον ανοικτό διαγωνισμό συμμετέχει ένας μόνο προμηθευτής είτε γιατί δεν υπέβαλε προσφορά άλλος ή γιατί η τυχόν υποβληθείσα προσφορά άλλου προμηθευτή αποκλείστηκε για τυπικούς λόγους (μη κατάθεση εγγύησης) ευθύς εξ αρχής, χωρίς να γίνει καν οικονομοτεχνική εξέταση και βαθμολογία αυτής, ελλείπει το στοιχείο της ανάπτυξης ανταγωνισμού και μάλιστα "ανόθευτου" και η δυνατότητα επιλογής της συμφερότερης προσφοράς που κατά το νόμο (αρθρ. 20 παρ. 12 εδ. β' π. δ. 394/1996) αναδεικνύεται από την αξιολόγηση "προσφορών" (τουλάχιστον δύο) "που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης" και συνεπώς ούτε περί "επιλογής" ούτε περί "συμφερότερης" προσφοράς μπορεί να γίνει λόγος».
β) από την Πράξη 84/2011 του Τμήματος IV του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
«Ο νομοθέτης, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την επωφελή από οικονομική άποψη έκβαση των διαγωνισμών, που διενεργούνται από το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και στους οποίους υποβάλλεται ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά,
θέσπισε, με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. η του π.δ/τος 118/2007, ως πρόσθετη προϋπόθεση νομιμότητας των αποφάσεων κατακύρωσης των αποτελεσμάτων τους, την παράθεση στις αποφάσεις αυτές ή στις σχετικές γνωμοδοτήσεις των επιτροπών αξιολόγησης των προσφορών πλήρους και επαρκούς αιτιολογίας, από την οποία να προκύπτει με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία ότι η μοναδική προσφορά είναι πράγματι συμφέρουσα, συγκρινόμενη είτε με τις τιμές που είχαν προσφερθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς για την ανάθεση όμοιων ειδών είτε με τις οικείες τιμές της αγοράς, που αποδεικνύονται βάσει σχετικών παραστατικών (βλ. Πράξεις IV Τμήματος Ελ. Συν. 76, 81, 120/2010, 153/2009)…».
γ) από την πράξη 153/2009 του Τμήματος IV του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
«στο μοναδικό μετέχοντα ή εναπομείναντα στο διαγωνισμό, είναι δυνατή [κατακύρωση διαγωνισμού] μόνο εφόσον υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών, είτε από προηγούμενους διαγωνισμούς, είτε της αγοράς, που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, από τα οποία να προκύπτει ότι η υποβληθείσα προσφορά είναι συμφέρουσα για το ΝΠΔΔ ή το δημόσιο, που διενεργεί το διαγωνισμό, με συνέπεια να μην υφίσταται νόμιμος λόγος ματαίωσης αυτού.
Η οικεία κατακυρωτική απόφαση πρέπει να παραθέτει τα στοιχεία αυτά που δικαιολογούν τη μη ματαίωση του διαγωνισμού και να αιτιολογεί τη, βάσει των στοιχείων αυτών, κρίση της μοναδικής προσφοράς ως πράγματι συμφέρουσας».
δ) από την αριθμ. 1505/2012 απόφαση του Τμήματος 6 του Ελεγκτικού  Συνεδρίου:
«Επιτρέπεται επανάληψη δημοπρασίας μόνο μετά την ακύρωση ή μη έγκριση αυτής ενώ η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί άπαξ εάν κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά της από το δημοτικό συμβούλιο.
Επομένως, ο Δήμος έχει την ευχέρεια να ματαιώσει και να επαναλάβει διαγωνισμό εάν κρίνει αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό το αποτέλεσμα αυτού.
Η ευχέρεια αυτή διατηρείται και στην περίπτωση συμμετοχής ενός μόνον υποψηφίου, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται να αναθέσει
στο μοναδικό διαγωνιζόμενο του οποίου η προσφορά κρίθηκε παραδεκτή, ενώ προς αιτιολόγηση της όποιας (κατακυρωτικής ή απορριπτικής) κρίσης του δεν αρκεί η επίκληση του γεγονότος της υποβολής μίας μόνον παραδεκτής προσφοράς, χωρίς την παράθεση λοιπών στοιχείων, καθόσον αυτό θα ισοδυναμούσε με ανέλεγκτη άσκηση διακριτικής ευχέρειας και θα οδηγούσε σε αδυναμία άσκησης δικαστικού ελέγχου επί της εν λόγω, κατά διακριτική ευχέρεια εκδοθείσας, διοικητικής πράξης.
Απαιτείται επομένως η ύπαρξη σχετικής αιτιολογίας από την οποία να προκύπτει ότι η μοναδική υποβληθείσα παραδεκτή προσφορά είναι πράγματι ικανοποιητική για το \Δήμο, η οποία (αιτιολογία) δύναται να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου…».
ii) Για παράβαση των οριζόμενων στην εγκύκλιο 11/766/07.02.2007 του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α., «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», «στοιχεία της αιτιολογίας …
Η αιτιολογία πρέπει οπωσδήποτε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) να είναι ειδική (όχι γενική και αόριστη), δηλαδή σχετική με την ελεγχόμενη πράξη και
 β) να είναι πλήρης ή επαρκής, δηλαδή να περιέχει με σαφήνεια τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την ορθότητα της απόφασης του Δήμου ή της Κοινότητας», επειδή στην οικεία κατακυρωτική απόφαση ή στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρατίθενται
«συγκριτικά στοιχεία τιμών, είτε από προηγούμενους διαγωνισμούς, είτε της αγοράς, που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, από τα οποία να προκύπτει ότι η υποβληθείσα προσφορά» του μοναδικού εναπομείναντα στο διαγωνισμό υποψηφίου αναδόχου, είναι συμφέρουσα για το Δήμο που διενεργεί το διαγωνισμό, «με συνέπεια να μην υφίσταται νόμιμος λόγος ματαίωσης αυτού».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κάνουμε δεκτή την από 19.05.2017 προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.», κατά της υπ’ αριθμ. 92/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού, αναφορικά με την έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» και ακυρώνουμε την αριθμ. 92/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού, για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Ταχ. Δ/νση: Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα), εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της.
Ο Συντονιστής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!