Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Αλλάζει το καθεστώς ενισχύσεων για τις μικρές επιχειρήσεις

Νέο καθεστώς για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται με τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας. Το συνολικό ύψος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3 εκατ. ευρώ.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις της τροπολογίας καθορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, τα είδη των επενδυτικών σχεδίων, που υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων (κίνητρα φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγησης, επιδότησης του κόστους της δημιουργημένης απασχόλησης κλπ), η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων και παρέχεται δυνατότητα σε εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης έως και 28.6.2019 να έχουν αναπτύξει νέα δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1-1-2019.

Αιτιολογική έκθεση

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση για την τροπολογία: «...θεσπίζεται ένα νέο καθεστώς ενισχύσεων με σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν το σύνολο σχεδόν των τομέων της οικονομίας. Η διαφοροποίηση του καθεστώτος αυτού δεν περιορίζεται μόνο στους δικαιούχους των ενισχύσεων, ήτοι στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνεται σε μια σειρά ουσιαστικών αλλά και διαδικαστικών προϋποθέσεων και καινοτομιών που θα το καταστήσουν ελκυστικό στην επιχειρηματική κοινότητα».
Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις, που θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά την προκήρυξη του καθεστώτος, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου σύστασής τους, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και για το σύνολο της χώρας και θα ενισχύονται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, καθώς και με κεφαλαιακά κίνητρα, ήτοι επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις μισθολογικού κόστους, προκειμένου να δοθούν κίνητρα και ώθηση για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Τα ποσοστά ενίσχυσης θα είναι τα ανώτατα που ορίζονται στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιοχή της χώρας, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο άρθρο 12 του νόμου 4399/2016 (ΚοινΣεπ κλπ).
Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο 70% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100%. Το ποσοστό ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο παρόν καθεστώς.
Όπως σημειώνεται, το ανώτερο ποσό ενίσχυσης θα ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ.
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, ενώ και για την επιτάχυνση των διαδικασιών ο ενδιάμεσος έλεγχος θα είναι διοικητικός, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης κάποιων μορφών ενίσχυσης σε εταιρείες, που έχουν εγκαταστήσει ή θα εγκαταστήσουν στην Ελλάδα μονάδες παροχής κοινών υπηρεσιών ενδοομιλικά (προς τα κεντρικά ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις) ή προς τρίτους, εφόσον αναπτύξουν στη χώρα νέα δραστηριότητα, από την οποία θα δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης. Σκοπός της χορήγησης των ανωτέρω ενισχύσεων είναι η προσέλκυση στη χώρα του δυναμικά εξελισσόμενου παγκόσμια αυτού κλάδου, από τον οποίο μπορεί να προκύψει μεγάλος αριθμός νέων θέσεων εργασίας και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη. Για την αποφυγή καταστρατήγησης του νόμου, έχει τεθεί ως προϋπόθεση ότι η εταιρεία στην οποία θα χορηγηθεί η ενίσχυση πρέπει να αναπτύσσει νέα δραστηριότητα που δεν ασκείτο από την ίδια ή άλλες εταιρείες του ομίλου της στην Ελλάδα την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα χορήγησης των παραπάνω ενισχύσεων και σε εταιρείες που έχουν ξεκινήσει νέα δραστηριότητα πρόσφατα, ήτοι μετά την 1-1-2019, και ως εκ τούτου βρίσκονται σε αρχικό δοκιμαστικό στάδιο ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί και σε αυτές κίνητρο να παραμείνουν και να επεκτείνουν ουσιαστικά τη νέα δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως και τις 28 Ιουνίου 2019, και η δραστηριότητα για την οποία η εταιρεία θα αιτείται ενίσχυση δεν θα πρέπει να έχει ασκηθεί στην Ελλάδα από την ίδια ή άλλη εταιρεία του ομίλου, στον οποίο ανήκει κατά το προηγούμενα δύο έτη, ήτοι από 1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ταμεία Συμμετοχών

Τα Ταμεία Συμμετοχών μπορούν να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε άλλα ειδικότερα ταμεία συμμετοχών (εφεξής «Ταμεία» - Funds), για την επίτευξη επιμέρους στόχων σε κλαδικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο. Τα ειδικότερα αυτά ταμεία έχουν τη νομική μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων.
Όλα τα ανωτέρω ταμεία θα επιδιώκουν μόχλευση των κεφαλαίων τους με περαιτέρω επενδυτική συμμετοχή, με απώτερο στόχο το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
Με τη χρηματοδότηση των ανωτέρω ταμείων επιδιώκονται ενδεικτικά τα εξής:
α) η δημιουργία νέων και η μεγέθυνση υφισταμένων επιχειρήσεων, ιδίως εκείνων, οι οποίες δίνουν έμφαση στη καινοτομία και στην απασχόληση, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσιάζουν δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης,
3) η αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων,
γ) η ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,
δ) η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούν από 250 έως 500 εργαζόμενους.
Η διαχείριση αυτών των ταμείων, μπορεί να ανατίθεται σε ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Η επιλογή των διαχειριστών, το ύψος αμοιβής τους, το επίπεδο μόχλευσης, ο έλεγχος, η διάρκεια και ο τρόπος λειτουργίας τους αποτελούν αντικείμενο των Ταμείων Συμμετοχών. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, συνιστώνται στη γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού οι απαιτούμενες διοικητικές δομές και υπηρεσίες για το συντονισμό και την εποπτεία της σύννομης και αποτελεσματικής λειτουργίας των ανωτέρω Ταμείων.
Η εξειδίκευση των κριτηρίων των επιλέξιμων επιχειρήσεων προς ενίσχυση, οι ποσοστώσεις κρατικής και ιδιωτικής συμμετοχής, η επιλέξιμη χρηματοπιστωτική μορφή ενίσχυσης, το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά επιχείρηση, καθώς και όλες οι διαδικαστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση των ανωτέρω ταμείων καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της γενικής γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Επιμελητήρια και ΕΚΤ

Τα κατά τόπους επιμελητήρια μπορούν να δημιουργούν Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ). Σκοπός των ΔΣΕ είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων μέσω της ενημέρωσης και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων για πάσης φύσεως επιχειρηματικά θέματα που αφορούν την πραγματοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αναλαμβάνει την ανάπτυξη της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα παρέχονται με οργανωμένο τρόπο επεξεργασμένη πληροφόρηση και υπηρεσίες. Στο ΕΚΤ δημιουργείται ΔΣΕ, όπου σε συνεργασία με τις άλλες κατά τόπους ΔΣΕ θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης στις επιχειρήσεις».
Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση κείμενων διατάξεων (άρθρο 6 ν.2527/1997) μεταξύ των επιμελητηρίων και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με φυσικά πρόσωπα, για τη στελέχωση των Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων των κατά τόπους επιμελητηρίων. Οι εν λόγω συμβάσεις εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων του άρθρου 1 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.
Τέλος διευκρινίζεται ότι, τα μηνιαία όρια των αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και δεν δύναται να υπερβαίνουν το ποσό των 2.400 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!