Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   27  Νοεμβρίου  2014 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΖΗΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ    
ΔΗΜΟΣ                                           Αριθ.  Πρωτ.  19230                                                     
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  01  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  18 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.             Αποδοχή  ποσού  39.591,15 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  του  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2014  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  
2.             Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  τις  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις  έτους  2014
3.             Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών ) 
4.             Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού               έτους  2014
5.             Έγκριση  εξόφλησης  υπόλοιπου  ποσού  ασφαλιστικών  εισφορών  στο  ΙΚΑ,  της  υπό  εκκαθάριση  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Φιλιππιάδας  ( Δ. Ε. Υ. Α. Φ. ) 
6.             Επιστροφή  ποσού  605,00 €  στην  Καπούλα  Όλγα  του  Γεωργίου,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέν
7.             Έγκριση  χορήγησης  οικονομικού  βοηθήματος  σε  οικονομικά  αδύναμη  δημότισσα    
8.             Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού  
9.             Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση,  γυμναστηρίων  του  Γυμνασίου  Φιλιππιάδας,  του  Λυκείου  Φιλιππιάδας  και  του  Γυμνασίου – Λυκείου  Θεσπρωτικού,  σε  συλλόγους  για  χρήση  τις  απογευματινές  ώρες 
10.          Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  Επιτροπής  του  Νόμου  2734/1999  ‘’ Εκδιδόμενα  με  αμοιβή  πρόσωπα  και  άλλες  διατάξεις ‘’  
11.          Ορισμός  Δημοτικού  Συμβούλου  με  τον  αναπληρωτή  του,  ως  μέλη  της  Επιτροπής  ελέγχου  τήρησης  της  χρήσεως  των  Κοινόχρηστων  χώρων  και  καθορισμός  αρμοδιοτήτων  
12.          Έγκριση  τοποθέτησης  τέντας  στην  πρόσοψη  του  καταστήματος  της  κ.  Γκοράτσας  Ελευθερίας,  στην  οδό  Χατζηκώστα  11  στη  Φιλιππιάδα
13.          Τροποποίηση  της  συστατικής  πράξης  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ » 

14.          Έγκριση  της  αριθ.  70/2014  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  ( Ο. Ε. Υ. )  του  Νομικού  Προσώπου  
15.          Έγκριση  τροποποιητικής  εισηγητικής  έκθεσης  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  για  την  τεκμηρίωση  των  εσόδων – εξόδων  αυτής  και  έγκριση  χρηματοδότησής  της  από  το  Δήμο  Ζηρού
16.          Έγκριση  της  αριθ.  31/2014  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  έκδοση  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  προγράμματος  στα  πλαίσια  της  δράσης  « Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής  2014 – 2015 »
17.          Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2015
18.          Έγκριση  Τεχνικού  Προγράμματος  έτους  2015  του  Δήμου  Ζηρού
19.          Καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Υδροδότηση  οικισμού  Άνω  Κερασώνα  Δήμου  Ζηρού »
20.          Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Τσιμεντοστρώσεις  οδών  στην  Τοπική  Κοινότητα  Γοργομύλου »
21.          Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Αποκατάσταση   βατότητας  δρόμου  προς  Προφήτη  Ηλία  και  Ι. Ν.  Αγίου  Χαραλάμπους  Τ. Κ.  Νέας Κερασούντας »
22.          Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Αποπεράτωση   κεντρικού  αγωγού  ομβρίων  υδάτων  έως  οικία  Αλεξάνδρου  Φλώρου  στην  Τ.  Κ.   Γυμνοτόπου »
23.          Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                       « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας »
24.          Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                       « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »
25.          Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                     « Συμπληρωματικά  αντιπλημμυρικά  και  αντιδιαβρωτικά  έργα  χειμάρρων  ( τεχνικά  και  φυτοτεχνικά – αναδασώσεων )  υπεράνω  του  οικισμού  Κερασώνα  και  στη  θέση  Παλιόχανο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου »
26.          Έγκριση  παράτασης  και  μεταβολής  χρονοδιαγράμματος  εκτέλεσης  της  εργασίας  με  τίτλο :  « Παροχή  Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  για  την  υλοποίηση  του  Υποέργου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  διακριτικό  τίτλο :  ‘’  LAROUTE ‘’ »


                                                                               Ο  Πρόεδρος
                                                                                                                                                        

                                                                            Χρήστος  Χασίδης 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!