Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

21.700 ΕΥΡΩ !

Ερώτηση προς τους δημοτικούς συμβούλους: 
Γιατί δεν έγινε ανάθεση στην ΔΗ.ΖΗ ΑΕ  ΟΤΑ το όλο εγχείρημα.
Ο  ίδιος εργολάβος θα αναλάβει και την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης;
Υπάρχουν εκκρεμότητες με τον προηγούμενο ;

Σας παραθέτουμε την σύμβαση που είναι νόμιμη (ηθική δεν ξέρουμε):
Σύμβαση Υπηρεσίας Διοργάνωση «1ου τριήμερου Συμπόσιου Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου 2017» που θα πραγματοποιηθεί στις 14,15 & 16 Ιουλίου 2017 στον χώρο του Αθλότοπου Θεσπρωτικού» ποσού 21.700€ ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 


Σήμερα την 12/7/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 πμ στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζηρού μεταξύ των Νικολάου Καλαντζή Δημάρχου του Δήμου Ζηρού νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου και του Μπασέκη Λάμπρου του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ.: 145356863, Δ.Ο.Υ.: Ιωαννίνων, με έδρα Εμμανουήλ Ξάνθου 41 Τ.Κ.: 45445 έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τη έγκριση και διάθεση πίστωσης από την αριθμ 167/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Την αριθμ.9486/7-7-2017 τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας
3. Την αριθμ. 95591/10-7-2017 προσφορά της επιχείρησης του Μπασέκη Λάμπρου του Γεωργίου
4. Το από 10/7/2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμών
5. Την αριθμ.191/2017 απόφαση Δημάρχου συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Ο Δήμαρχος αναθέτει την υπηρεσία : Διοργάνωση «1ου τριήμερου Συμπόσιου Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου 2017» που θα πραγματοποιηθεί στις 14,15 & 16 Ιουλίου 2017 στον χώρο του Αθλότοπου Θεσπρωτικού» ποσού 21.700€ ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ 191/2017 απόφαση Δημάρχου.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι αυτές που εγκρίθηκαν και περιγράφονται στην αριθμ. 191/2017 απόφαση του Δημάρχου Ζηρού.
3. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή , με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
4. Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της απόφασης δημάρχου και της προσφοράς του.
 5. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή,.
 6. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α με το οποίο βαρύνεται ο Δήμος Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε 4 (τέσσερα)όμοια πρωτότυπα.
                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                              Καλαντζής Νικόλαος                                         Μπασέκης Λάμπρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!