Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

                                       Αριθ.  Πρωτ.   15249                                                         
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Σεπτεμβρίου  2014  και ώρα 19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.             Ορισμός  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  
2.             Ορισμός  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »
3.             Διορισμός  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε.  Ο. Τ. Α.
4.             Ορισμός  μελών  για  τη  σύσταση  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου  Ζηρού
5.             Ορισμός  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου :  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  
6.             Ορισμός  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου :  Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  
7.             Ορισμός  δύο  Δημοτικών  Συμβούλων,  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τη  συμμετοχή  τους  στη  Διαχειριστική  Επιτροπή  του  Κέντρου  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Φιλιππιάδας
8.             Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι  7.219,37 €  με  το  Φ.Π.Α.   
9.             Επανασυγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  πάσης  φύσεως   εργασιών  ( αντικατάσταση  αιρετών  μελών )  
10.          Επανασυγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  ανταλλακτικών  και  εργασιών  επισκευής  οχημάτων  του  Δήμου  Ζηρού  έτους  2014  ( αντικατάσταση  αιρετών  μελών )  
11.          Επανασυγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  εργασιών  για  τις  οποίες  απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  67  του  Π. Δ. 28/1980                ( αντικατάσταση  αιρετών  μελών )  
12.          Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών  από  Δημοτικούς  υπαλλήλους  για  το  οικονομικό  έτος  2015
13.          Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  εργασιών – υπηρεσιών  από  Δημοτικούς  υπαλλήλους  για  το  οικονομικό  έτος  2015 
14.          Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  καυσίμων  και  λιπαντικών  από  Δημοτικούς  υπαλλήλους  για  το  οικονομικό  έτος  2015
15.           Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  ανταλλακτικών  και  εργασιών  από  Δημοτικούς  υπαλλήλους  για  το  οικονομικό  έτος  2015
16.  Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής 
17.          Αποδοχή  μιας  σπουδάστριας  του  τμήματος  Μηχανικών  Πληροφορικής  Τ. Ε.  της  Σχολής  Τεχνολογικών  εφαρμογών  του  Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου,  για  την  πραγματοποίηση  της  πρακτική  της  άσκησης  στο  Δήμο  Ζηρού     
18.          Εξουσιοδότηση  της  Ταμία  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  διαχείριση  των  λογαριασμών  του  Δήμου  Ζηρού  και  την  υπογραφή  σχετικών  επιταγών   
19.          Αποδοχή  ποσού  35.448,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  του  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2014  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  
20.          Αποδοχή  ποσού  27.200,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  κατανομή  του  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων                    ( ΣΑΤΑ  2014 ) 
21.  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  1ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
22.  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  2ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
23.          Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
24.  Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  δύο  ( 02 )  μηχανογραφικών  εφαρμογών  της  ALFAWARE
25.          Έγκριση  διενέργειας  της  προμήθειας  λοιπών  ειδών  υγιεινής  και  καθαριότητας  του  Δήμου  Ζηρού  και  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου,  ποσού  40.000,00 €  με  Φ.Π.Α.  
26.          Έγκριση  διενέργειας  της  προμήθειας  τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  υλικών  Παντοπωλείου  και  γάλακτος  για  τα  λειτουργούντα  προγράμματα  του  Νομικού  Προσώπου       « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  και  του  Δήμου  Ζηρού,  ποσού  65.000,00 €  με  Φ.Π.Α.  
27.          Δέσμευση  πιστώσεων  στους  προϋπολογισμούς,  οικονομικού  έτους  2015,  του  Δήμου  Ζηρού,  του  Οργανισμού  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού,  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  και  της  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  για  την  προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  
28.          Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                             « Ανάδειξη  πηγών  Σάμπαλης  Δ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου » 
29.          Έγκριση  της  αύξησης  προϋπολογισμού  για  την  κάλυψη  δαπανών  μισθοδοσίας  προσωπικού  για  την  παρακολούθηση  των  εκσκαφών  του  έργου :  « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »
30.          Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Ψηφιακή  Σύγκλιση »  της  πράξης  με  τίτλο : « Διαδικτυακή  Πύλη  Ανάπτυξης  Επιχειρηματικότητας – Απασχόλησης   Δήμου  Ζηρού »  και  αποδοχή  των  όρων  της  απόφασης  ένταξης  της  πράξης 
31.  Τροποποίηση  της  αριθ.  303/2013  προηγούμενης  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Εξέταση αιτήματος της  αναδόχου  εταιρείας  PLANTECH  για  τροποποίηση  σύμβασης  της  εργασίας με τίτλο : ‘’ Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  διακριτικό  τίτλο : LAROUTE ‘’ »

                                                                              Ο  Πρόεδρος
                                                           
                                                                           Χασίδης  Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!