Τρίτη 16 Μαΐου 2017

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

Ο Μπαλτάκος του Σαμαρά δεν συνομιλούσε με τον Κασιδιάρη και ο Σαμαράς μαζί με ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν παρέα με ΧΑ στο σύνταγμα το 2011;;
ή εγώ δεν θυμάμαι καλά;;


"Το θυμάστε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ" εχει ο καιρός γυρίσματα !!!

Ο εργαζόμενος του  blog Zirosgr. συμμετέχει στην απεργία χωρις να ειναι μέλος της ΕΣΠΗΤ και της ΠΟΕΣΥ.
Τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια των Συνεργαζομένων Ενώ­σεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ στο πλαί­σιο της απερ­για­κής πανελ­λα­δι­κής πανερ­γα­τι­κής κινη­το­ποί­η­σης, απο­φά­σι­σαν τη συμ­με­τοχή τους με την κήρυξη 24ωρης απερ­γίας από τις 6 π.μ. της Τρίτης, 16 Μαΐου 2017 έως τις 6 π.μ. της Τετάρτης, 17 Μαΐου 2017 σε όλα τα δημό­σια και ιδιω­τικά Μέσα Μαζι­κής Ενημέρωσης.

Οι εργα­ζό­με­νοι στο χώρο της ενη­μέ­ρω­σης, ως ενεργό κομ­μάτι του σκληρά δοκι­μα­ζό­με­νου εργα­τι­κού κινή­μα­τος και της ελλη­νι­κής κοινωνίας

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ - ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ στα αντι­λαϊκά μέτρα και στις νέες μνη­μο­νια­κές δεσμεύ­σεις, που πλήτ­τουν πάλι κατά­φωρα το σύνολο του Ελλη­νι­κού λαού και ιδιαί­τερα τους εργα­ζο­μέ­νους στο χώρο του Τύπου, με απε­λευ­θέ­ρωση των ομα­δι­κών απο­λύ­σεων, νέες περι­κο­πές σε κύριες κι επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, και δρι­μεία φορο­ε­πι­δρομή σε μισθω­τούς και συνταξιούχους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση κατάρ­γηση του συνό­λου των αντερ­γα­τι­κών και αντια­σφα­λι­στι­κών δια­τά­ξεων που οδή­γη­σαν στο στραγ­γα­λι­σμό των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των και εγγυ­ή­σεων, στην εμπέ­δωση της εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σίας, στην κατάρ­γηση του κοι­νω­νι­κού κρά­τους και στη διαρκή ομη­ρία των συντά­ξεων και των κοι­νω­νι­κών παροχών.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για:

Σταθερή και πλήρη εργα­σία για όλους, με ίσα δικαιώματα

Αξιο­πρε­πείς μισθούς και συντάξεις

Ουσια­στικά και απο­τε­λε­σμα­τικά μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης της ανεργίας

Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Την αυτο­νο­μία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ ως αυτο­διοι­κού­με­νων φορέων κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, χωρίς αλλοί­ωση του χαρα­κτήρα και του περιε­χο­μέ­νου τους, ως προ­ϋ­πό­θεση για την υπε­ρά­σπιση της ανε­ξαρ­τη­σίας της δημο­σιο­γρα­φι­κής λει­τουρ­γίας και τη δια­σφά­λιση του αγα­θού της Ενημέρωσης.

Με το Ασφα­λι­στικό ανοι­χτή πληγή και τα εργα­σιακά και ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα σε πλήρη διά­λυση η Συντονιστική Επι­τροπή των Συνεργαζομένων Ενώ­σεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ καλεί όλους τους συνα­δέλ­φους να περι­φρου­ρή­σουν την απερ­γία, να δια­σφα­λί­σουν την επι­τυ­χία της και να πάρουν μέρος στην απερ­γιακή συγκέ­ντρωση, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Τρίτη, 16 Μαΐου 2017 και ώρα 12.00 έξω από το κτή­ριο της ΕΣΗΕΑ (Ακα­δη­μίας 20).

Δηλώ­νουμε ότι οι εργα­ζό­με­νοι στο χώρο του Τύπου δεν θα πάψουμε να αγω­νι­ζό­μα­στε για

ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ENΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!