Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   31  Οκτωβρίου  2014  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   17852                                                         
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                              
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ :  
 1. Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
 2. Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού  
 3. Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
 4. Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  05  Νοεμβρίου  2014  και  ώρα  18 : 00΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2013  του  Δήμου  Ζηρού  και  έγκριση  του  Απολογισμού  οικονομικού  έτους  2013                                                                              Ο  Πρόεδρος
                                                                                                                                                       

                                                                           Χρήστος  Χασίδης  


                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα   31  Οκτωβρίου  2014  
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   17854                                                           
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                              
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ :  
 1. Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
 2. Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού  
 3. Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
 4. Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  05  Νοεμβρίου  2014  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
 1. Συγκρότηση  επιτροπής  ελέγχου  ζώων  που  θα  εισαχθούν  στις  δημοτικές  εκτάσεις
 2. Συγκρότηση  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης
 3. Ορισμός  εκπροσώπου,  με  τον  αναπληρωτή  του,  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Κλιμάκιο  Ελέγχου  Ποιότητας  Περιβάλλοντος  ( Κ. Ε. Π. ΠΕ. )  της  Περιφέρειας  Ηπείρου
 4. Σύσταση  Συντονιστικού  Τοπικού  Οργάνου  Πολιτικής  Προστασίας  Δήμου  Ζηρού
 5. Καθορισμός  ανώτατου  αριθμού  αδειών  άσκησης  υπαίθριου  πλανόδιου  και  στάσιμου  Εμπορίου   
 6. Ορισμός  Ορκωτού  Λογιστή  για  τον  έλεγχο  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  οικονομικής  χρήσης  έτους  2014  του  Δήμου  Ζηρού
 7. Έγκριση  διενέργειας  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που  θα  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
 8. Έγκριση  διενέργειας  προμηθειών  και  υπηρεσιών  που  θα  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2015
 9. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2014
 10. Συζήτηση – Ενημέρωση  επί  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ   
 11. Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους  2013
 12. Έγκριση  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους  2014
 13. Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  οφειλή  του  Δήμου  Ζηρού  προς  τον  Κώστα  Κωνσταντίνο,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  126/2014  διαταγή  πληρωμής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Άρτας


 1. Διόρθωσης  της  αριθ.  217/2013  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού  με  θέμα : « Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού »
 2. Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος  
 3. Αποδοχή  ποσού  20.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                 « Αποκατάσταση – ενίσχυση  ύδρευσης  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού »,  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  σε  αυτό   
 4. Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου :  « Αποκατάσταση – συντήρηση  οδού  στο  Δ. Δ.  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού »,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  για  τη  συμμετοχή  του  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου
 5. Έγκριση  μελέτης  με  τίτλο : « Εκπόνηση  περιβαλλοντικής  μελέτης  στα  πλαίσια  αδειοδότησης  των  υφιστάμενων  δικαιωμάτων  χρήσης  νερού  στο  Δήμο  Ζηρού »,  προϋπολογισμού   9.225,00 €  
 6. Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Αντικατάσταση  τμήματος  χαλύβδινου  αγωγού  στο  δίκτυο  άρδευσης  αντλιοστασίου  Α 4 – Πριάλας  εγγειοβελτιωτικού  έργου  Μπόϊδα – Μαυρής »
 7. Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση  αγροτικού  δρόμου  Δρυόφυτο – Κάμπος  στην  Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου »
 8. Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  « Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007 – 2013 »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός   ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζηρού »
 9. Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου – Δυτικής  Μακεδονίας  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός   ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζηρού »,  για  το  τμήμα  που  αφορά  τις  ομβροδεξαμενές  που  βρίσκονται  σε  δημόσιες  εκτάσεις,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μελών  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  κοινή  επιτροπή  παρακολούθησης  του  έργου  και  την  επιτροπή  επίλυσης  διοικητικών  διαφορών  


                                                                              Ο  Πρόεδρος
                                                                                                                                                       

                                                                           Χρήστος  Χασίδης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!