Real- Estate

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Σύνταξη µελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης στρατοπέδου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Πρακτικού 19\2014 Συνεδρίασης οικονοµικής Επιτροπής . 
Στην Φιλιππιάδα σήµερα στις 23 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 11.00 π.µ η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Γραφείο ύστερα από την αρίθµ 15254/18-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: Ανάθεση σύνταξη µελέτης µε τίτλο « Σύνταξη µελέτης τοπογραφικής 
αποτύπωσης στρατοπέδου». 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών
ήταν.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Νικόλαος Καλαντζής Πρόεδρος 
2. Απόστολος Γιολδάσης Τακτικό µέλος 1.Κων/νος Ανυφαντής 
3. Κων/νος Κατραχούρας ./. ./. 
4. Ζήκος Ρεµπής ./ ./ 
5. Αχιλλεύς Ρίζος ./. ./. 
6. Ιατρού – Παπαϊωάννου Θεοδώρα ./. ./. 

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασίλειος Αθανασόπουλος Υπάλληλος του ∆ήµου για την
τήρηση των πρακτικών . 
ΘΕΜΑ 6ο
Αριθµός Απόφασης 113/14
 Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής 
Επιτροπής είπε τα εξής : 
Έχοντας υπόψη : 
1) Τις διατάξεις των κάτωθι Νόµων: 
α) Ν. 3316/05 
β) Ν. 3481/06 (ΦΕΚ/162/Α) "Τροποποιήσεις στη Νοµοθεσία για το Εθνικό 
Κτηµατολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων έργων και µελετών και άλλες 
διατάξεις ". 
γ)ΥΠΕΧΩ∆Ε, Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων, ∆/νση Νοµοθετικού 
Συντονισµού και Κωδ/σης, Εγκύκλιος 7, 4/4/2008 (αριθµ. Πρωτ. ∆17γ/350/2/Π.Ε./ΦΝ439) 
«Αποδοχή της αριθµ. 470/2007 γνωµοδότησης σχετικά µε τη δυνατότητα απευθείας 
ανάθεσης συµβάσεων µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» 
δ)Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) 
ε)Το άρθρο 14 του Π.∆ 138/2009 «Μητρώα µελετητών και εταιρειών Μελετών» (ΦΕΚ 
Α΄185) το οποίο ισχύει από 17-11-2012 (εγκύκλιος 35/24-12-12) ΦΕΚ "Απόφαση Ορίων 
Αµοιβών Μελετών 
2)Τον τρέχοντα προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2014 που στον Κ.Α. 15-7411.001 είναι 
εγγεγραµµένη πίστωση ποσού 5.992,95 € για την εκτέλεση της µελέτης µε τίτλο: 
«Σύνταξη µελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης στρατοπέδου» 
προϋπολογισµού 2.500,00 € βάση της αριθ. 102/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης της πίστωσης. 
3)Το γεγονός ότι η υπηρεσία µας αδυνατεί να εκτελέσει την σύνταξη της µελέτης 
σύµφωνα µε την από 22/9/2014 βεβαίωση του προϊσταµένου του Τµήµατος Τεχνικών 
έργων 
Προτείνουµε την ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: « Σύνταξη µελέτης 
τοπογραφικής αποτύπωσης στρατοπέδου» στην Τριάδα Ασπρούδη µε έδρα 
Σκουφά 43 Άρτα , Πολιτικό Μηχανικό µε αριθµό µητρώου 113761 .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την 
απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο: « Σύνταξη µελέτης 
τοπογραφικής αποτύπωσης στρατοπέδου».
Η Επιτροπή , αφού άκουσε τον πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 
-Την παραπάνω εισήγηση 
-Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση 
Οµόφωνα κατά πλειοψηφία 
Την απευθείας ανάθεση εκπόνησης µελέτης µε τίτλο: « Σύνταξη µελέτης 
τοπογραφικής αποτύπωσης στρατοπέδου» προϋπολογισµού 2.500,00 €
στην Τριάδα Ασπρούδη µε έδρα Σκουφά 43 Άρτα , Πολιτικό Μηχανικό µε αριθµό 
µητρώου 113761. 
Στον Κ.Α. 30-7413.015 του τρέχοντος προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2014 ,είναι 
εγγεγραµµένη πίστωση 2.500,00 € για την εκτέλεση της µελέτης. 
Το µέλος της Επιτροπής Απόστολος Γιολδάσης ψήφισε λευκό . 
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως : 
Ο Πρόεδρος 
 Τα µέλη 
Νικόλαος Καλαντζής 

 1 . Απόστολος Γιολδάσης 
 2. Κων/νος Κατραχούρας 
 3. Ζήκος Ρεµπής 
 4. Αχιλλεύς Ρίζος 
 5. Θεοδώρα Ιατρού – Παπαϊωάννου  Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 Νικόλαος Καλαντζής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!