Real- Estate

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Έγκριση διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ‘’ Έγκριση διοργάνωσης της ετήσιας
εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας, καθορισμός
χώρου για τη διοργάνωσή της και έγκριση
του τρόπου διοργάνωσης και λειτουργίας
αυτής ‘’
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 15 / 2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Φιλιππιάδα σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19 : 00΄ το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15249/18-09-2014 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Χασίδη Χρήστου, η οποία δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 67 του Νόμου 3852/2010 ) για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν :
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
 1. Χασίδης Χρήστος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 1. Τσάτσος Πέτρος
2. Γκάρτζιος Χρήστος, Αντιδήμαρχος
3. Παπαβασιλείου Βασίλειος, »»
4. Ρεμπής Ζήκος, »»
Δημοτικός Σύμβουλος που δεν
προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε
5. Ρίζος Αχιλλεύς, »»
6. Γιολδάσης Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος
7. Γάλλιου Μαρία, »» »»
8. Γεωργάνου Ελένη, »» »»
9. Ζάβαλης Βασίλειος, »» »»
10. Κάλλης Θεόδωρος, »» »»
11. Καραπάνου Αναστασία, »» »»
12. Κατραχούρας Κωνσταντίνος, »» »»
13. Ξώνα Γεωργία, »» »»
14. Πάντος Δημήτριος, »» »»
15. Πότσιος Χρήστος, »» »»
16. Ρέντζιος Αλέξιος, »» »»
17. Γιολδάσης Δημήτριος, »» »»
18. Αθανασόπουλος Περικλής, »» »»
19. Ανυφαντής Κωνσταντίνος, »» »»
20. Βέργος Δημήτριος, »» »»
21. Γιολδάσης Στρατής, »» »»
22. Ιατρού – Παπαϊωάννου Θεοδώρα, »» »»
23. Κώνστας Κωνσταντίνος, »» »»
24. Παπατσίμπας Μιχαήλ, »» »»
25. Γιάννος Γεώργιος, »» »»
26. Γείτονας Μενέλαος, »» »»

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Νικόλαος Καλαντζής, Δήμαρχος Δήμου Ζηρού και ο
Λάμπρος Τσιώλης, υπάλληλος του Δήμου Ζηρού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θ έ μ α : 16 ο
Αριθμός Απόφασης : 130 / 2014Στη συζήτηση του θέματος καλέστηκε και παρευρίσκεται η Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Φιλιππιάδας κ. Χουλιάρα Ευαγγελία.
Η κ. Χουλιάρα μετέχει στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 ( Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
είπε τα εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ του άρθρου 83 και της παραγράφου 2α
του άρθρου 84 του Νόμου 3852/2010 τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
προτείνουν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τους χώρους λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το
σχέδιο κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων.
Δίνω το λόγο στον κ. Δήμαρχο να μας ενημερώσει σχετικά.
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε τα εξής :
Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας με την αριθ. 23/2014
απόφασή του, η οποία λήφθηκε στις 07 Ιουλίου 2014, προτείνει ως χώρο διεξαγωγής της
ετήσιας εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας, τον διαμορφωμένο γι΄ αυτό το σκοπό χώρο που
βρίσκεται στην περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου, με την προϋπόθεση ότι θα παρθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίζουν την δημόσια υγεία καθώς και την ασφάλεια των
πολιτών.
Επίσης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 16/2014 απόφασή της που λήφθηκε
στις 07 Ιουλίου 2014 και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 23/2014 απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως
χώρο τέλεσης της εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας, που θα διεξαχθεί από 25 Οκτωβρίου 2014
έως 02 Νοεμβρίου 2014, τον διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο που βρίσκεται στην
περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου.
Εγώ προσωπικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήμουν έτοιμος να συζητήσω αυτό το
θέμα με οποιονδήποτε, είτε δημότη είτε φορέα, άκουσα κάποιες « φωνές » που λέγανε να γίνει
η εμποροπανήγυρη μέσα στην πόλη της Φιλιππιάδας, εφόσον όμως αυτές οι « φωνές » ήταν
μεμονωμένες και δεν εξέφραζαν κάποιο φορέα ή ένα σύνολο πολιτών και ουδέποτε έφτασε
ολοκληρωμένη πρόταση σ΄ εμένα για να εξεταστεί αυτή η δυνατότητα, δεν θα ήθελα να
αναλάβω εγώ τέτοια πρωτοβουλία φέτος και μάλιστα σε μία χρονική στιγμή που τα περιθώρια
είναι περιορισμένα αφού σε ένα μήνα είναι η εμποροπανήγυρη.
Από τη στιγμή που υπάρχει ο συγκεκριμένος χώρος στην Γέφυρα Καλογήρου, με τα
όποια προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας, αλλά όμως υπάρχει αυτός ο χώρος
και υπάρχει και η σχετική τεχνογνωσία αφού γίνεται τόσα χρόνια εκεί η εμποροπανήγυρη
προτείνω να γίνει και φέτος εκεί.
Εμείς ως φορέα διοργάνωσης προτείνουμε να είναι ο Δήμος Ζηρού και όχι η Ανώνυμη
Εταιρεία, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια, θα γίνουν όλα σύμφωνα με την υπάρχουσα
νομοθεσία και θα γίνουν οι σχετικοί διαγωνισμοί που απαιτούνται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις προτάσεις θα πρέπει να αναθέσει
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να συντάξει την κανονιστική απόφαση και να την φέρει στο
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Στη συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση και παίρνοντας το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτριος Γιολδάσης είπε τα εξής : Πολύ κουβέντα χωράει για την εμποροπανήγυρη αλλά
πιστεύω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, αφού δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια. Οι
αποφάσεις που προανέφερε ο Δήμαρχος είναι της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, άρα
σύμφωνα με αυτά που είπε ο Δήμαρχος συμφωνείται και εσείς με την πρόταση που υπάρχει
να γίνει η εμποροπανήγυρη στον ίδιο χώρο, γιατί ακούγαμε και κάποιους που λέγανε ότι η
εμποροπανήγυρη θα γίνει μέσα στην πόλη, το λέμε για άλλη μια φορά ότι αυτό δεν γίνεται.Στο συγκεκριμένο χώρο έχει γίνει τόσα χρόνια η εμποροπανήγυρη και κανείς δεν λέει
ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν υπάρχει και άλλη λύση και δεν θα γινόταν η
εμποροπανήγυρη αν δεν υπήρχε και αυτός ο χώρος, μακάρι να ξεμπλέξει η κατάσταση και να
μας δοθεί το στρατόπεδο και τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή φτιάχνοντας εκεί
ένα εκθεσιακό κέντρο.
Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, η εμποροπανήγυρη είναι ένα σημαντικό έσοδο για το
Δήμο, μπορεί την εκμετάλλευση να την είχε η Ανώνυμη Εταιρεία, αλλά με τα έσοδα εμείς
αντιμετωπίζαμε υποχρεώσεις εργαζομένων οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια εργαζόταν για το
Δήμο, ο Δήμος στερείται εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, πρασίνου κλπ. και
υπήρχαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας που έκαναν δουλειές για το Δήμο και πληρωνόταν από
αυτά τα χρήματα, αφού η Ανώνυμη Εταιρεία τα μόνα έσοδα που είχε ήταν από την
εμποροπανήγυρη και τα σφαγεία. Η πρόταση του Δημάρχου είναι φέτος η εκμετάλλευση να
γίνει από το Δήμο, φροντίστε να είναι όλα νόμιμα γιατί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα και να
βρεθείτε σε απρόοπτες καταστάσεις, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση στις προτάσεις σας, αλλά
φροντίστε να γίνουν όλα σωστά γιατί τε περιθώρια είναι περιορισμένα.
Παίρνοντας το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννος Γεώργιος είπε τα εξής : Το πώς
γινόταν η εμποροπανήγυρη, πώς θα γίνει φέτος και πώς θα πρέπει να γίνει σηκώνει πολύ
συζήτηση που δεν είναι του παρόντος, πρέπει όμως κάποια στιγμή να την κάνουμε, θα πρέπει
να επαναπροσδιορίσουμε το πώς πρέπει να γίνεται ώστε να υπάρχουν τα μεγαλύτερα δυνατά
οφέλη για την περιοχή μας και κυρίως θα πρέπει να δούμε την εξωστρέφεια των τοπικών
προϊόντων και όχι την εσωστρέφεια που έχει μέχρι τώρα η εμποροπανήγυρη. Ένα άλλο θέμα
που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχαμε καμία
ενημέρωση όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα της εμποροπανήγυρης ώστε να γνωρίζουμε και
το καθαρό κέρδος όλης αυτής της υπόθεσης.
Παίρνοντας το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Γείτονας Μενέλαος είπε τα εξής : Συμφωνώ
με την πρόταση του Δημάρχου, να γίνει η εμποροπανήγυρη και την εκμετάλλευση να την έχει
ο Δήμος, εγώ εκφράζω επιφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των εμπόρων
και των επισκεπτών της εμποροπανήγυρης.
Τέλος παίρνοντας το λόγο o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την διοργάνωση της ετήσιας εμποροπανήγυρης, θα
πρέπει να εγκρίνει το χώρο που θα γίνει αυτή με πρόταση να γίνει στο διαμορφωμένο χώρο
που υπάρχει στη Γέφυρα Καλογήρου, να εγκρίνει το φορέα διοργάνωσης με πρόταση φορέας
να είναι ο Δήμος Ζηρού και να αναθέσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να συντάξει την
κανονιστική απόφαση και να την φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και ζήτησε από
το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αποφασίζει
Ο μ ό φ ω ν α :
1. Εγκρίνει τη διοργάνωση της ετήσιας εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας, από 25 Οκτωβρίου
2014 έως 02 Νοεμβρίου 2014.
2. Ως χώρος διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας καθορίζεται ο ειδικά
διαμορφωμένος χώρος που βρίσκεται στην περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου.
3. Φορέας διοργάνωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης θα είναι ο Δήμος Ζηρού.
4. Αναθέτει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη σύνταξη της κανονιστικής πράξη που θα
αφορά τα θέματα αδειοδότησης, χωροθέτησης, λειτουργίας κ.τ.λ. και η οποία στη
συνέχεια θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζηρού για έγκριση.
Μετά από αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την ενέργεια των περαιτέρω.Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως παρακάτω :
O Πρόεδρος Τ α Μ έ λ η
 Χασίδης Χρήστος Γκάρτζιος Χρήστος, Ρίζος Αχιλλεύς, Ρεμπής Ζήκος,
Παπαβασιλείου Βασίλειος, Γάλλιου Μαρία, Γεωργάνου
Ελένη, Γιολδάσης Απόστολος, Καραπάνου Αναστασία,
Ζάβαλης Βασίλειος, Κάλλης Θεόδωρος, Κατραχούρας
Κωνσταντίνος, Ξώνα Γεωργία, Πάντος Δημήτριος,
Πότσιος Χρήστος, Ρέντζιος Αλέξιος, Γιολδάσης
Δημήτριος, Ιατρού – Παπαϊωάννου Θεοδώρα, Κώνστας
Κωνσταντίνος, Αθανασόπουλος Περικλής, Παπατσίμπας
Μιχαήλ, Ανυφαντής Κωνσταντίνος, Βέργος Δημήτριος,
Γιολδάσης Στρατής, Γιάννος Γεώργιος, Γείτονας
Μενέλαος, Χουλιάρα Ευαγγελία.
Ακριβές Απόσπασμα
Φιλιππιάδα 23 Σεπτεμβρίου 2014
O Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χασίδης Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!