Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  18  Δεκεμβρίου  2014 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   20278                                             
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  18 : 30΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  οικονομικού  έτους  2015  και  του  Ετήσιου  Προγράμματος  Δράσης  του  Δήμου  Ζηρού.


                                                                               Ο  Πρόεδρος                                                                                                                                             

                                                                            Χρήστος  Χασίδης 


                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  18  Δεκεμβρίου  2014 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.    20279                                            
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                           
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Δεκεμβρίου  2014  και  ώρα  20 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.             Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  3ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2014
2.             Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών ) 
3.             Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  μας   ως  συνδρομητής  σε  ηλεκτρονικές  σελίδες  νομοθεσιών  Ο. Τ. Α. 
4.             Αποδοχή  παραίτησης  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  « ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε.                  Ο. Τ. Α. »  και  ορισμός  νέου  Προέδρου 
5.             Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού,  για  τη συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  Ύδρευσης  Δήμων  Πρέβεζας,  Φιλιππιάδας,  κλπ.
6.             Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνδέσμου  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  Πεδινής  και  Ημιορεινής  Περιοχής  Νομού  Άρτας
7.             Εκλογή  δύο  τακτικών  και  δύο  αναπληρωματικών  αντιπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Περιφερειακού  Συνδέσμου  Φορέων  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Περιφέρειας  Ηπείρου
8.             Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού,  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Άρτας  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  κατασκευή  των  έργων  της  πράξης  με  τίτλο : « Έργα  συλλογής  και  μεταφοράς  λυμάτων  οικισμών  του  πρώην  Δήμου  Φιλοθέης  και  Καμπής  Άρτας  και  επέκταση  ΕΕΛ  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου »,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης   
9.             Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  91.679,40 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ψηφιακή Σύγκλιση »  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  πληρωμή  λογαριασμών  της  πράξης :                             « Ηλεκτρονική  Δημοτική  Διακυβέρνηση  Δήμου  Ζηρού »  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή 

10.          Ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή  για  τη  μεταφορά  χρηματοδότησης  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 –  2013 »  για  την  πράξη  με  τίτλο : « Προμήθεια  εξοπλισμού  για  τα  Τμήματα  Ένταξης  ( Τ. Ε. )  των  Σχολείων  του  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού   118.663,63 €    
11.          Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                   « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »
12.          Έγκριση  τροποποίησης  μελέτης  και  έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »
13.          Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου »


                                                                               Ο  Πρόεδρος 
                                                                                                                                            
                                                                            Χρήστος  Χασίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!