Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ 2006 ΕΓΙΝΕ Η ΑΡΧΗ........


Το 2006 επί Δημάρχου Μιχάλη Κατραχούρα και Αντιδήμαρχου Σταύρου Κώστα  επιτύχαμε με την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της πλειοψηφίας  να χαρακτηριστεί το κτήριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου σε διατηρητέο γιατί κάποιοι εποφθαλμιούσαν να το γκρεμίσουν για να αναγερθεί στη θέση του Ναός του Αγίου Δημητρίου!Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30898/913 (9)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του Διοικη−
τηρίου στη Φιλιππιάδα του Νομού Πρεβέζης, φε−
ρομένης ιδιοκτησίας Κτηματικής Υπηρεσίας Δημο−
σίου Πρεβέζης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) Του ν. 1558/1985 «Περί Κυβέρνησης
και Κυβερνητικών Οργάνων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
137/Α/26.7.1985».
β) Του ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την
προστασία των Αρχ/των και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».
γ) του ν.2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992) «Περί Κυρώσεως
της Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς της Ευρώπης»
δ) του π.δ. 191/2003 ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003) «Περί Οργα−
νισμού του Υπουργείου Πολιτισμού»
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20.1.
2004 (ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004) υπουργική απόφαση «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις
Περιφερειακές... » καθώς και την Υπουργική Απόφα−
ση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/
Β/20.1.2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων
του ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού»
3. Την εισήγηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων
και Τεχνικών Έργων Ηπείρου και τα λοιπά στοιχεία του
φακέλου.
4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβου−
λίου Νεωτέρων Μνημείων με αριθμό 12/29.3.2006(Θέμα
8°), αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3028//2002, το κτίριο του
Διοικητηρίου στη Φιλιππιάδα, ιδιοκτησίας Κτηματικής
Υπηρεσίας Δημοσίου, διότι αποτελεί ένα από τα ελά−
χιστα εναπομείναντα παλαιά κτίσματα της περιοχής,
είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων και απο−
τελεί σημείο αναφοράς τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/30900/914
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

2 σχόλια:

  1. Και αφού ειναι διατηρητέο αυτο το κτίριο γιατι επιτρέψατε και μπήκαν αυτα τα κουφώματα στα παράθυρα;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Η ιδιοκτησία δεν είναι του Δήμου και τα παράθυρα μπήκαν πριν άλλωστε γιαυτό τον λόγο έγινε διατηρητέο για να μην του αλλάξουν τα φώτα!

      Διαγραφή

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!